Tjänstspecifika villkor för Google Workspace

Senast ändrad: 31 maj 2023

Översättningar till andra språk av dessa Tjänstspecifika villkor hittar du genom att klicka här.

Termer med stora bokstäver som inte definieras i dessa Tjänstspecifika villkor för Google Workspace (kallades tidigare G Suite) har den innebörd som anges i Google Workspace-tjänstschemat för Google Cloud-huvudavtalet, Google Workspace for Education-avtalet eller andra tillämpliga avtal som styr användningen av Google Workspace-tjänsterna (i vardera fall ”Avtalet”).

  1. 1. Dataregioner. Följande villkor gäller enbart för de Google Workspace-tjänster och den Kunddata som beskrivs i definitionen av ”Platslagrad data” i Avsnitt 1.3 (Definitioner) av dessa Tjänstspecifika villkor:

   1. 1.1 Primär datalagring. Om Kunden använder en Version som omfattas av Tjänsterna kan Kunden välja en Dataregion för att lagra Platslagrad data under vila i Administratörskonsolen, varpå Google, i enlighet med tillämpliga lagar, lagrar sådan Platslagrad data i enlighet med detta (”Dataregionspolicy för Google Workspace”).

   2. 1.2 Begränsning. För Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn för Google Workspace: Google kan lagra all Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn för Google Workspace var som helst där Google eller dess Personuppgiftsbiträden har anläggningar, i enlighet med Avsnitt 10.2 (Begränsade överföringar inom Europa) i Ändringen avseende databearbetning för Cloud (om tillämpligt).

   3. 1.3 Definitioner.
    1. Platslagrad data” avser endast följande primärdata inom Kunddata för motsvarande Tjänst:

     1. (a) Gmail: ämnesrad och text i e-postbilagor samt avsändare och mottagare av meddelanden.
     2. (b) Google Kalender: händelsenamn och beskrivning av händelse, datum, tid, inbjudna, frekvens och platser.
     3. (c) Google Dokument, Google Kalkylark och Google Presentationer: filtext, inbäddade bilder och tillhörande kommentarer från Slutanvändare.
     4. (d) Google Drive: ursprungligt innehåll i filen som laddades upp till Drive.
     5. (e) Google Chat: Meddelanden och bilagor.
     6. (f) Google Arkiv: Arkiv-exporter.
    2. Dataregion” avser antingen: (a) USA eller (b) Europa.

    3. Version som omfattas” avser följande versioner:

     1. (a) G Suite Business
     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus
     3. (c) Google Workspace for Education Standard
     4. (d) Google Workspace for Education Plus
  2. 2. Google Arkiv Följande villkor gäller enbart Google Arkiv:

   1. 2.1 Lagring. Google har ingen skyldighet att behålla arkiverad Kunddata efter lagringsperioden som angetts av Kunden eller Beställningsperioden för relevanta Google Arkiv-licenser om inte: (a) sådan lagringsperiod eller Beställningsperiod förnyas, (b) tillämplig lag eller juridisk process förhindrar Google från att radera data eller (c) data omfattas av en lagring inför eventuell rättstvist som initierats av Kunden. Om Kunden inte förnyar Google Arkiv har Google ingen skyldighet att behålla någon arkiverad Kunddata.

  3. 3. Google Workspace Essentials. Följande villkor gäller enbart utgåvor av Google Workspace Essentials och/eller Google Workspace Essentials Starter enligt följande:

   1. 3.1 Fakturering.

    1. (a) Om Kunden beställer Google Workspace Essentials direkt från Google gäller följande som en del av betalnings- och faktureringsåtagandena mellan Google och Kunden: (i) Google skickar Kunden en månadsfaktura för Avgifter som ackumulerats under föregående månad om inget annat anges på webbadressen som betecknar Avgifter för en tillämplig SKU och (ii) Kunden betalar för löpande Avgifter utifrån: (A) antalet Aktiva användare som Kunden har per månad (eller om Kunden inte har några Aktiva användare under en månad, minst en (1) Aktiv användare för månaden) och (B) köpåtaganden eller minimiåtaganden i förekommande fall. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.
    2. (b) Avgifter för Kunder via Återförsäljare. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials av Återförsäljaren fastställs Avgifterna för Tjänsterna mellan Kund och Återförsäljare, med undantag för att Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.
   2. 3.2 Spårning och fakturering av aktiva användare och lagringsutrymme. Om Kunden beställer utgåvorna Google Workspace Essentials och/eller Google Workspace Essentials Starter kan Google blockera allt beteende som försöker kringgå spårning och fakturering av Aktiva användare eller lagringsutrymme enligt vad som är tillämpligt.

   3. 3.3 SLA-tillgodohavanden. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials-utgåvan direkt från Google ställs eventuella Tjänstekrediter som Kunden ska erhålla ut i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstedagar) och tillämpas på Kundens nästa faktura. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials från en Återförsäljare utfärdar Google eventuella Tjänstekrediter till Återförsäljaren som kan vara aktuella till Kund i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstedagar).

   4. 3.4 SLA och exkluderingar av tekniska supporttjänster. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials Starter-utgåvan gäller SLA inte tjänster som ingår i denna utgåva (oaktat att SLA kan definiera sådana tjänster som Tjänster som ingår i Google Workspace) och TS är inte tillgängligt.

   5. 3.5 Uppsägning vid Inaktivitet eller av fri vilja. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials Starter-utgåvan förbehåller Google sig rätten att säga upp Avtalet och sluta tillhandahålla Tjänsterna:

    1. (a) med 30 dagars uppsägning till Kunden om Kunden eller dess Slutanvändare, under en period på 60 dagar i följd före uppsägningsdatumet, inte har anslutit till Administratörskonsolen eller använt Tjänsterna, eller
    2. (b) av fri vilja med 90 dagars uppsägningstid till Kunden.
   6. 3.6 Definitioner. Med ”Aktiv användare” avses en Slutanvändare av Google Workspace Essentials-utgåvan som (a) är värd för eller går med i ett videomöte i Google Meet minst en gång under månaden eller (b) öppnar en fil i Google Drive minst en gång under kalendermånaden.

  4. 4. Cloud Search * Följande villkor gäller enbart Cloud Search:

   1. 4.1 Datakällor från tredje part. Kundens användning av datakällor från tredje part i samband med Cloud Search Platform omfattas av och styrs av användarvillkoren och andra avtal mellan Kund och tillämplig leverantör av datakällan från tredje part (”Villkor för datakälla från tredje part”). Kunden bär det fulla ansvaret för efterlevnad av sådana Villkor för datakälla från tredje part, inklusive att säkerställa nödvändiga rättigheter för att tillåta Google åtkomst till eller användning av sådana datakällor från tredje part för administration av Cloud Search Platform till Kund.

   2. 4.2 Produktvägkartan för Cloud Search erbjuds Cloud Search-kunder regelbundet för information. Funktioner i eller uppdateringar av Produktvägkartan för Cloud Search garanteras inte och Google har ingen skyldighet att tillhandahålla dem inom ramen för Tjänsterna. Kunden kan ge feedback eller begära funktioner som Google kan överväga och efter eget gottfinnande välja att lägga till i framtida versioner av Produktvägkartan för Cloud Search. Google har inget skyldighet att implementera feedback eller funktionsbegäranden, oavsett om de har lagts till i Produktvägkartan för Cloud Search eller inte.

   3. 4.3 Ytterligare definitioner.

    1. Produktvägkarta för Cloud Search” avser ett dokument med planerade produktfunktioner och produktuppdateringar för Cloud Search.

    2. Objekt” eller ”Dokument” avser alla typer av digitalt innehåll som Cloud Search kan indexera, inklusive, i tillämpliga fall, DOC-, XLS-, PPT- och PDF-filer, en rad i en databas, unika webbadresser eller någon av de filtyper som stöds.

    3. Sökfråga” avser en begäran som skickats av Kunden till Google via Cloud Search för att hämta information eller en uppsättning resultat.

    4. Sökapp” avser en konfiguration av Cloud Search som skapats och hanterats av Kunden eller kundens utsedda ombud för att möjliggöra ett specifikt tillämpningsfall, exempelvis att söka i dokument på en intranätportal eller Kundens supportverktyg.

  5. 5. Cloud Identity-tjänster. Följande villkor gäller enbart Cloud Identity-tjänster:

   1. 5.1 Gällande Avtal. Om detta Avtal och ett separat Google Cloud Platform-avtal båda reglerar Kundens användning av Cloud Identity-tjänster för Kontot gäller följande: (a) detta Avtal reglerar dessa Cloud Identity-tjänster så länge Avtalet gäller, (b) om Kundens Google Cloud Platform-avtal gäller när detta Avtal löper ut eller sägs upp, reglerar Google Cloud Platform-avtalet Kundens fortsatta användning av dessa Cloud Identity-tjänster med Kontot, (c) om Kundens Google Cloud Platform-avtal inte längre gäller när detta Avtal löper ut eller sägs upp reglerar villkoren på https://cloud.google.com/terms/identity Kundens fortsatta användning av Cloud Identity-tjänster med Kontot. Det här avsnittet fortsätter att gälla även efter att detta Avtal har löpt ut eller sagts upp.

   2. 5.2 Ytterligare definitioner.

    1. ”Google Cloud Platform” avser de vid tillfället aktuella tjänster som beskrivs på https://cloud.google.com/terms/services.

  6. 6. Villkor för erbjudanden som ännu inte är tillgängliga för allmänheten. Google kan ge Kunden tillgång till funktioner, tjänster eller programvara i Google Workspace som ännu inte är tillgängliga för allmänheten. De identifieras med ”Tidig åtkomst”, ”Alfa”, ”Beta”, ”Förhandsvisning”, ”Experiment” eller en liknande beteckning i Tjänstöversikten, tillhörande dokumentation eller material eller en Testansökan (definieras nedan) (sammantaget ”Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet”). Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet är inte Tjänster, men Kundens användning av Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet omfattas av villkoren i tillämpligt Avtal för Tjänster, enligt detta Avsnitt 6.

   1. 6.1 Åtkomst till och användning av Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet.

    1. (a) Testansökningar. Kunden kan ansöka om att bli testanvändare för ett eller flera Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet genom att skicka in ansökningar som är tillgängliga via Administratörskonsolen eller på annat sätt från Google (”Testansökning(ar)”). Om Google godkänner Kunden som testanvändare av ett Pre-GA-erbjudande (utifrån Googles rådande krav för testanvändare på domännivå), gör Google Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet tillgängligt för användning av Kunden enligt villkoren i detta Avsnitt 6. Ytterligare villkor (”Specifika testvillkor”) kan gälla för Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet och tillhandahålls, i tillämpliga fall, av Google via Testansökan eller på annat sätt skriftligen innan Kunden har börjat använda Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet. Testansökan och eventuella Specifika testvillkor ingår i detta Avsnitt 6.

    2. (b) Användning av Kundtestdata. I enlighet med Avsnitt 6(d) (Användningsbegränsning för myndighetskunder) och 6(e) (Användningsbegränsning för Protected Health Information (Skyddad hälsoinformation)) nedan, får Google, och Kunden säkerställer att (inklusive genom att samla in eller tillhandahålla nödvändiga samtycken eller aviseringar) Google får använda Kunddata (inklusive Kundens personuppgifter) som sänts in, lagrats, skickats eller tagits emot via Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet av Kunden eller dess Slutanvändare (”Kundens testdata”) för att tillhandahålla, testa, analysera, utveckla och förbättra dessa Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet och eventuella produkter och tjänster från Google som används med dem utan begränsning eller skyldighet gentemot Kunden, Slutanvändare eller tredje part, utöver det som framgår av Avtalets konfidentialitetsvillkor och nedan.

    3. Om Kunden har accepterat eller parterna på annat sätt har accepterat Googles gällande villkor om skyldigheter rörande dataskydd och behandling med avseende på Kunddata enligt https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum ("Ändringen avseende databehandling för Cloud" eller "ÄADC"), gäller ÄADC för Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet som ”Tjänster” i ÄADC-syfte. För förtydligande utgör detta Avsnitt 6 en del av ”Avtalet” som det hänvisas till i Avsnitt 5.2.1 (Efterlevnad av kundens instruktioner) av ÄADC, med följande tillägg:

     1. (i) Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet är inte Granskade tjänster enligt ÄADC;
     2. (ii) Kunden bekräftar att, för uppfyllande av Avsnitt 6.1 (Radering av Kunden) av ÄADC och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, funktionerna i Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet kanske inte tillåter radering av Kundtestdata under perioden då kunden får använda Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet (”Period för Erbjudande med begränsad förhandstillgänglighet”), men att Kundtestdata raderas då Perioden löper ut i enlighet med Avsnitt 6.2 (Radering då Perioden löper ut) av ÄADC;
     3. (iii) Om inget annat framgår av Specifika testvillkor gäller följande: (A) information om Personuppgiftsbiträden (enligt definition i ÄADC) som deltar i Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet, inklusive deras funktioner och platser görs tillgänglig skriftligen av Google på begäran av Kunden; och (B) Google informerar Kunden om deltagande under Perioden för Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet av eventuella nya externa Personuppgiftsbiträden som anlitats av Google i förhållande till Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet (inklusive namn och plats för Personuppgiftsbiträdet och dess aktiviteter) genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen för aviseringsmeddelanden innan Personuppgiftsbiträdet börjar bearbeta Kundtestdata. Kunden får, och detta är den enda och exklusiva kompensationen om Kunden invänder mot Personuppgiftsbiträdet, sluta använda tillämpligt Erbjudande med begränsad förhandstillgänglighet.
    4. (c) Ingen insyn i dataplats eller åtkomst. Kundtestdata som bearbetas enligt detta Avsnitt 6 omfattas inte av krav på insyn i dataplats eller åtkomst (enligt beskrivning på https://cloud.google.com/access-transparency/ och https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    5. (d) Användningsbegränsning för Myndighetskunder. Om inte Google gett sitt skriftliga tillstånd får följande kunder enbart använda test- eller experimentdata med Erbjudanden med begränsad förhandstillgång och de får inte använda ”livedata” eller produktionsdata i samband med Erbjudanden med begränsad förhandstillgång: Myndighetskunder i USA och andra länder, inklusive federala, nationella, delstatliga, regionala eller lokala myndigheter eller reglerande enheter eller byråer samt kunder som är utbildningsinstitutioner.

    6. (e) Användningsbegränsning för Protected Health Information (Skyddad hälsoinformation). Kunden får inte använda Erbjudanden med begränsad förhandstillgänlighet för att behandla Protected Health Information (Skyddad hälsoinformation) enligt definitionen i HIPAA.

    7. (f) Feedback. Kunden får ge feedback och förslag om Erbjudanden med begränsad förhandstillgång till Google och Google och dess Närstående bolag får använda feedback eller förslag utan begränsningar och utan skyldighet gentemot Kunden.

   2. 6.2 Ändring, Avstängning eller Upphörande. Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet (inklusive funktioner i dem) kan komma att ändras, stängas av eller upphöra när som helst utan föregående meddelande till Kunden. Google kan också välja att inte göra Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet (inklusive funktioner i dem) tillgängliga för allmänheten.

   3. 6.3 Exkluderingar och Ansvarsbegränsningar. ERBJUDANDEN MED BEGRÄNSAD FÖRHANDSTILLGÄNGLIGHET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG OCH DE TÄCKS INTE AV NÅGOT SERVICENIVÅAVTAL ELLER AV ERSÄTTNING FRÅN GOOGLE, INKLUSIVE MED AVSEENDE PÅ ANKLAGELSER OM INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Om inget annat anges i de Specifika testvillkoren för ett visst Erbjudande med begränsad förhandstillgänglighet, (i) omfattas Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet inte av teknisk support och (ii) Google ansvarar inte för något belopp som överstiger det lägre av (A) begränsningen av ansvarsbeloppet som framgår av Avtalet eller (B) 25 000 USD. Inget i den föregående meningen påverkar uteslutanden från någon ansvarsbegränsning i Avtalet med avseende på följande: (1) dödsfall eller personskada till följd av oaktsamhet, (2) bedrägeri eller oriktig framställning, (3) intrång i den andra partens immateriella rättigheter eller (4) ärenden för vilka ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

   4. 6.4 Uppsägning. Google får avsluta Kundens användning av ett Erbjudandet med begränsad förhandstillgång när som helst med skriftligt meddelande till Kunden, inklusive för att ge andra kunder tillgång till Erbjudandet med begränsad förhandstillgång.

  7. 7. Verifiering med e-postadress för domän. Följande ytterligare villkor gäller endast när en e-postadress för domän (i stället för ett Domännamn) verifieras för användning av Tjänsterna:

   1. 7.1 Bjuda in Slutanvändare. Kunden får bjuda in andra användare att använda Tjänsterna med hjälp av en e-postadress för domän. Om de användarna godkänner Kundens inbjudan att använda Tjänsterna ska de anses vara Kundens Slutanvändare i enlighet med Avtalet.

   2. 7.2 Verifiering av Domännamn.

    1. (a) Domännamnet som motsvarar e-postadressen för domänen får när som helst verifieras av alla personer eller rättssubjekt (”Verifierande part”).

    2. (b) Den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen över Slutanvändarkonton för motsvarande Domännamn, och all tillhörande data på sådana konton, direkt efter att Domännamnet har verifierats.

    3. (c) Kunden och alla Slutanvändare meddelas när Domännamnet har verifierats.

    4. (d) Administration efter Verifiering av domännamn. Den Verifierande parten kan göra följande med avseende på Kundens konto och alla sådana Slutanvändarkonton: (i) komma åt, övervaka, använda, ändra, innehålla eller yppa Kunddata, (ii) styra kontoinställningar (däribland ändra kontolösenord), (iii) styra åtkomst till och användning av Tjänsterna, (iv) begränsa möjligheten att komma åt information eller inställningar, (v) begränsa möjligheten att koppla från Kundens konto och alla Slutanvändarkonton (däribland Kunddata och data i Kundens konto och alla Slutanvändarkonton) från den Verifierande parten, (vi) ta bort eller inaktivera Tjänster, Tilläggsprodukter eller andra tjänster/produkter som har aktiverats, använts, laddats ned eller installerats med hjälp av Kundens konto eller något Slutanvändarkonto för motsvarande Domännamn eller (vii) stänga av eller avsluta användningen av Tjänsterna.

   3. 7.3 Radering av data. Kunden eller dess Slutanvändare kan när som helst innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) radera eller exportera Kunddata och/eller radera Slutanvändarkonton på ett sätt som överensstämmer med Tjänsternas funktionalitet och administration, såvida användning av Tjänsterna inte har stängts av i enlighet med Avtalet. När den Verifierande parten har tagit över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) kan kanske inte Kunden eller dess Slutanvändare radera Slutanvändarkonton eller radera eller exportera någon Kunddata, beroende på hur Tjänsten administreras.

   4. 7.4 Anvisning för Databehandling. Om inga åtgärder vidtas för att radera eller exportera någon Kunddata innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) godkänner Kunden, oaktat något motsägande villkor i ÄADC (om tillämpligt), att dessa Tjänstspecifika villkor utgör en del av Avtalet och som sådant dokumenterar Kundens specifika anvisningar till Google att: (a) efter uppsägning av Avtalet i enlighet med beskrivningen i Avsnitt 7.6 (Uppsägning efter domänverifiering) lagra all Kunddata som inte har raderats av Kunden innan sådan uppsägning sker och (b) göra all sådan lagrad Kunddata tillgänglig för den Verifierande parten.

   5. 7.5 Samtycke till administration. Om tillämpligt samtycker Kunden till att (a) den Verifierande parten har den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet och (b) Google ger den Verifierande parten den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet.

   6. 7.6 Uppsägning efter Domänverifiering. Om den Verifierande parten är tredje part upphör detta Avtal automatiskt att gälla när den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto). Observera att detta avsnitt inte påverkar några slutanvändarrättigheter som beviljas av den Verifierande parten i enlighet med dess eget (separata) Google Workspace-avtal.

   7. 7.7 Begränsningar av Tjänster. Vissa Tjänster och funktioner är kanske inte tillgängliga såvida inte eller förrän Domännamnet har verifierats.

  8. 8. Googles telefonitjänster. Följande villkor gäller enbart för (i) Google Voice och (ii) användning av Google Meet för att ringa och ta emot samtal (“Google Meet-telefoni”) där det är tillämpligt (i detta Avsnitt 8 kallas Google Voice och Google Meet-telefoni gemensamt för “Googles telefonitjänster”). DESSA VILLKOR INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM BEGRÄNSNINGAR FÖR NÖDSAMTAL. LÄS DEM NOGGRANT:

   1. 8.1 Parter och kontraktsstruktur för Googles telefonitjänster.

    1. (a) Leverantör av Googles telefonitjänster. I enlighet med Avsnitt 8.1 (d) ska den Google-part som anges på den tillämpliga listan över Tjänst- och telefonileverantörer (varje sådan Part avses här med ”Leverantör av Googles telefonitjänster” eller ”GTSP”) tillhandahålla de Tillämpliga telefonitjänsterna för Kunden enligt beskrivningen i Avsnitt 8.1 (b) (Avtalsstruktur för Googles telefonitjänster).

    2. (b) Avtalsstruktur för Googles telefonitjänster. I enlighet med Avsnitt 8.1 (d) är rättssubjektet Google Workspace ett auktoriserat GTSP-ombud enbart i relation till Googles tillämpliga telefonitjänster från Google, samt kontrakt för GTSP:s räkning i relation till Googles telefonitjänster. Därmed gäller följande:

     1. (i) Om Kunden väljer att beställa telefonitjänster från Google i tillägg till de andra tjänster som Kunden beställt enligt Avtalet, utgör Avsnitt 8.1 tillsammans med de övriga villkoren i Avtalet (inklusive ÄADC och alla ansvarsbegränsningar) ett separat avtal (”Googles telefoniavtal”) som ingås av tillämplig GTSP (via rättssubjektet Google Workspace Entity som auktoriserat GTSP-ombud) och Kunden enbart i relation till Googles telefonitjänster enligt återstående villkor i Avsnitt 8.1.
     2. (ii) Googles telefoniavtal träder i kraft på startdatumet för Kundens första beställning av Googles telefonitjänster och, med avseende på tidigare uppsägning i enlighet med dessa villkor, löper till det som infaller först av (A) uppsägning av Googles telefoniavtal i enlighet med dess villkor eller (B) uppsägning eller utlöpande av Avtalet. Googles telefoniavtal ersätter enbart Avtalet med avseende på Googles telefonitjänster.
     3. (iii) I Googles telefoniavtal ersätts alla referenser (förutom sådana som förekommer i Tjänstöversikten och Avsnitt 8 av dessa Tjänstspecifika villkor) till ”Avtalet” med ”Googles telefoniavtal”, rättssubjektet ”Google” ersätts med ”GTSP” och ”Tjänster” ersätts med ”Googles telefonitjänster”
     4. (iv) Kunden kan genomdriva rättigheter och förmåner enligt Googles telefoniavtal endast gentemot GTSP, inte rättssubjektet Google Workspace och har skyldigheter enligt Googles telefoniavtal (inklusive skyldigheter att betala alla tillämpliga Avgifter) endast gentemot GTSP, inte rättssubjektet Google Workspace.
     5. (v) Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Avtalet gäller villkoren i Avsnitt 8.1 vid en konflikt mellan Avsnitt 8.1 och ett annat villkor i Googles telefoniavtal (inklusive avsnittet ”Motstridiga villkor” i Avtalet och avsnittet ”Företräde” i ÄADC).
     6. (vi) Samtliga parter har rätt att säga upp Googles telefoniavtal separat från Avtalet enligt villkoren i avsnittet ”Giltighet och uppsägning” i Avtalet. Om Kunden avslutar sin användning av Google Voice enligt beskrivningen i Avsnitt 8.10 (Uppsägning av Google Voice av Kunden), avslutar sådan uppsägning automatiskt Googles telefoniavtal.
    3. (c) Regionala villkor. De Regionala villkoren har införlivats i Googles telefoniavtal och tillämpas i den omfattning som en Slutanvändare använder Google Voice i ett land som beskrivs i de Regionala villkoren.

    4. (d) Tillämplighet. För Kunder med faktureringsadress i Kanada, Frankrike eller Italien: (i) Avsnitt 8.1 (a) (Leverantör av Googles telefonitjänster) och Avsnitt 8.1 (b) (Kontraktsstruktur för Googles telefonitjänster) gäller inte för Google Voice, (ii) Google tillhandahåller Google Voice till Kunden och (iii) med avseende på Google Voice avser alla hänvisningar till ”Leverantör av Googles telefonitjänster” eller ”GTSP” i dessa Tjänstspecifika villkor Google.

   2. 8.2 Tillhandahållande av Googles telefonitjänster.

    1. (a) Dataanvändning.
     1. (i) Insamling och användning av Data. GTSP samlar in och använder Kunddata i enlighet med Integritetsmeddelandet för Googles telefonitjänster som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
     2. (ii) Telefonkatalog. GTSP ger inte Kundens eller dess Slutanvändares Google Voice-nummer till katalogtjänster såvida inte Kunden begär detta eller detta annars krävs enligt lag.
    2. (b) Telefonileverantörer.
     1. (i) Partnerleverantörer. GTSP kan använda sina Partnerleverantörer för att tillhandahålla Googles telefonitjänster enligt beskrivningen i Listan över tjänst- och telefonileverantörer.
     2. (ii) Icke-partnerleverantörer av telefoni. GTSP och dess Partner anlitar icke-Google-relaterade utomstående underleverantörer (”Telefonileverantörer”) för att dirigera inkommande och utgående telefonsamtal via det publika telefonnätet (PSTN). Telefonileverantörer och deras platser anges i Listan över tjänst- och telefonileverantörer. När kunden använder Googles telefonitjänster anvisar kunden GTSP att anlita, och be sina Partner att anlita, Telefonileverantörer för att
      1. (1) dirigera utgående och inkommande telefonsamtal när det är tillämpligt
      2. (2) bearbeta Kunddata som oberoende personuppgiftsansvariga i länderna där de är belägna:
       1. a) i minsta möjliga utsträckning som krävs för dirigeringen
       2. b) i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive europeiska dataskyddslagar och telekommunikationsbestämmelser).
    3. Förtydligande: Telefonileverantörer utgör inte Personuppgiftsbiträden (enligt definitionen i ÄADC).
   3. 8.3 Ytterligare betalningsvillkor.

    1. (a) Fakturor för Googles telefonitjänster. Tillämpliga avgifter och andra kostnader som uppkommer för Kundens eller Slutanvändarens användning av Googles telefonitjänster faktureras separat från andra Google Workspace-tjänster och är föremål för betalningsvillkoren i Googles telefoniavtal.
    2. (b) Samtalspriser. Utöver Avgifterna betalar Kunden GTSP för samtal utifrån användning, om tillämpligt. Dessa användningskostnader beräknas enligt gällande Samtalspriser.
    3. (c) Skatter. Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Googles telefoniavtal ska Kunden betala tillämpliga Skatter oavsett intyg över skatteundantag. Fakturerade Skatter kan omfatta Skatter kopplade till en Slutanvändares användning av Googles telefonitjänster utanför landet där Slutanvändaren använder Googles telefonitjänster.
   4. 8.4 Krav för Google Voice; Friskrivning för GTSP.

    1. (a) Krav för Google Voice. Detta Avsnitt 8.4 (a) gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Användning av Google Voice kan kräva en separat bredbands- eller mobildataanslutning och att Slutanvändarens enhet är kompatibel med vissa tekniska minimikrav. GTSP tillhandahåller Kunden en beskrivning av eventuella minimikrav för enheter. Användning av Google Voice i utlandet eller annan roaminganvändning kan leda till högre debiteringar från Slutanvändares mobiloperatörer.
    2. (b) Friskrivning för GTSP. GTSP ansvarar inte för avbrott eller brister i Googles telefonitjänster som orsakats av fördröjningar, avbrott eller störningar i: (i) Kundens dataanslutning, (ii) Telefonileverantörens nätverk eller (iii) användningen av Slutanvändarens enheter. När Googles telefonitjänster används på mobila enheter kan Slutanvändarnas samtals- eller datamängder som köpts från deras mobiloperatörer användas.
   5. 8.5 Google Voice-funktioner. Detta Avsnitt 8.5 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni.

    1. (a) Nummertilldelning och tillgänglighet. Följande gäller när Google Voice tillåter tilldelning av telefonnummer:
     1. (i) nummeraktivering kan kräva att GTSP samlar in information som krävs enligt tillämpliga telekommunikationsregler, inklusive Kundens adress för nödsamtal och skatte-ID,
     2. (ii) i vissa länder måste adressen för nödsamtal stämma överens med området som omfattas av numret som ska tilldelas,
     3. (iii) nummeraktiveringen kanske inte sker omedelbart på begäran och
     4. (iv) inaktiva nummer kan tas bort från Kundens konto.
    2. (b) Nummerportering. Kunden kan portera befintliga nummer från andra tjänsteleverantörer till Google Voice i den utsträckning som Google Voice erbjuder nummertilldelning och kan begära att tilldelade telefonnummer lämnas ut till en annan tjänsteleverantör, i enlighet med Avsnitt 8.5 (b) (i)–(iv) nedan.
     1. (i) Inkommande portering. För att överföra ett nummer från en annan tjänsteleverantör måste Kunden följa processen som beskrivs på support.google.com/a/go/voice-porting, enligt uppdateringar på webbplatsen från tid till annan. Kunden kan endast portera in nummer till ett aktivt konto. Portering av inkommande nummer är kanske inte tillgängligt på alla platser där Google Voice erbjuds.
     2. (ii) Utgående portering. Kunder som vill överföra ett tilldelat nummer till en annan tjänsteleverantör ska följa den andra tjänsteleverantörens porteringsprocess. GTSP bearbetar porteringsbegäran efter att Kundens nya tjänsteleverantör har meddelat att Kunden har lämnat in en porteringsbegäran. GTSP ansvarar inte för fördröjningar eller avbrott i tjänsten som orsakats av utporteringsprocessen för nummer, inkorrekta eller felaktiga porteringsbegäranden från Kunden eller Kundens nya tjänsteleverantör eller bedrägliga porteringsbegäranden från tredje parter.
     3. (iii) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för (A) riktigheten i information som tillhandahålls GTSP i samband med en porteringsbegäran, (B) avgifter i samband med portering av ett nummer, inklusive avgifter i samband med kvarvarande nummer och abonnemang, och (C) eventuella Avgifter som ska betalas till GTSP i samband med ett nummer fram tills nummerporteringen har slutförts, i den omfattning detta är tillåtet enligt tillämplig lag.
     4. (iv) Uppsägning av tjänst. GTSP kan frigöra alla Google Voice-nummer efter uppsägning eller efter att Slutanvändarens tillämpliga licens har löpt ut om inte Kunden porterar numret till en annan tjänsteleverantör före uppsägningen eller löptidens slut.
    3. (c) Nummerpresentatör. Google Voice möjliggör visning av Kundens Google Voice-nummer på mottagande enheter där detta är tekniskt möjligt. Slutanvändare kan dölja nummervisning permanent eller från samtal till samtal. Av tekniska skäl kan det hända att GTSP inte alltid kan dölja Google Voice-nummer, bland annat vid samtal till Nödnummer.
    4. (d) Nummerblockering. GTSP blockerar eller avblockerar på Kundens begäran möjligheten att ringa med Google Voice till specifika nummer, nummergrupper eller nummertyper (inklusive tjänster som medför tilläggskostnader) i den utsträckning detta är tekniskt möjligt.
    5. (e) Inspelning av samtal. Google Voice har en funktion som kan göra det möjligt för Slutanvändare att spela in enskilda telefonsamtal. Kunden samtycker till att inte, och inte låta sina Slutanvändare, spela in telefonsamtal utan samtycke om ett sådant samtycke krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.
   6. 8.6 Begränsningar för Googles telefonitjänster. Googles telefonitjänster kanske inte

    1. (a) inkluderar operatörsassisterad uppringning och samtal till kortnummer (ytterligare avgifter kan gälla för sådana samtal)
    2. (b) har stöd för samtal som mottagaren betalar eller samtal som återbetalas eller
    3. (c) stöder samtal eller anslutningar till vissa nummer, inklusive bland annat betalnummer.
   7. 8.7 Begränsningar för Google Voice-användning. Detta Avsnitt 8.7 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Kunden får inte vidaretilldela nummer till, ge tillgång till eller på annat vis möjliggöra användning av Google Voice för personer som är minderåriga enligt tillämpliga lagar i aktuellt rättskipningsområde. GTSP kan tillfälligt eller permanent inaktivera alla konton som används av eller tillhandahålls till sådana individer.

   8. 8.8 Nödsamtal. Underavsnitt 8.8 (a) gäller endast för Google Meet-telefoni och INTE för Google Voice. Alla andra underavsnitt ((b) till (f)) av Avsnitt 8.8 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni.

    1. (a) Envägsuppringning. Det går inte att ringa nödsamtal med funktionerna för envägsuppringning i Google Meet-telefoni. Slutanvändare kan inte ringa eller ta emot nödsamtal. Kunden ansvarar för att se till att Slutanvändare har tillgång till alternativa sätt att ringa nödsamtal.
    2. (b) Tvåvägsuppringning. Samtal till nödnummer stöds av Google Voice. IP-baserade nödnummertjänster har vissa begränsningar jämfört med traditionella nödsamtal och fungerar inte likadant som traditionella nödsamtal. Följande bestämmelser beskriver dessa begränsningar och skillnader. Ytterligare landsspecifika begränsningar beskrivs i Regionala villkor. Kunden bekräftar härmed kännedom och godkännande av skillnaderna mellan traditionella telefonitjänster och IP-baserade telefonsamtal med avseende på samtal till nödnummer som beskrivs nedan:
     1. (i) Beskrivning av samtal till nödtjänster. Slutanvändare som använder möjligheten till tvåvägsuppringning i Google Voice kan ringa och ta emot samtal från nödtjänster utan kostnad. Nödtjänster varierar beroende på var Slutanvändaren befinner sig. När Slutanvändaren ringer nödnummer ger GTSP Slutanvändarens telefonnummer till nödtjänsten liksom den adress som Kunden har gett till Google (se Avsnitt 8.8 (d) (Kundens skyldigheter) nedan). Slutanvändare kan behöva bekräfta sin fysiska plats och sitt återuppringningsnummer eftersom nödsamtalsoperatören kanske inte har informationen.
     2. (ii) Begränsningar för samtal till nödtjänster. Följande begränsningar gäller nödsamtalstjänsten i Google Voice: (A) tjänsten kanske inte är tillgänglig vid ett avbrott eller störningar i internettjänster eller strömförsörjning, (B) det kanske tar längre tid innan nödsamtal ansluts till larmcentralen än vid traditionella samtal till nödnummer, det kanske tutar upptaget eller samtalet kanske inte ansluts, (C) nödsamtalet kanske ansluts korrekt till larmcentralen, men Slutanvändarens telefonnummer eller plats överförs inte automatiskt och operatören hos räddningstjänsten kan kanske inte ringa tillbaka, (D) nödsamtal under roaming kan dirigeras till den lokala larmcentral som förknippas med Slutanvändarens registrerade nummer (Kunder ska rekommendera Slutanvändare att använda sin ursprungliga uppringningsfunktion vid roaming), (E) Slutanvändare som är döva, har hörselskador eller talsvårigheter bör ringa det lokala nödnumret direkt med texttelefon eller en bildtelefontjänst i stället för 711 eller lokal motsvarighet, (F) om Slutanvändaren har flera enheter kopplade till sitt kontonummer kan det hända att (i) uppringning från larmcentralen inte ringer till alla kopplade enheter och (ii) larmcentraloperatören ser ett annat nummer än Slutanvändarens personliga telefonnummer, (G) om Slutanvändaren har inaktiverat inkommande samtal kanske larmcentraloperatören inte kan ringa tillbaka, (H) om ett samtal med Google Voice misslyckas kanske Slutanvändaren rekommenderas slutföra nödsamtalet med enhetens ursprungliga uppringningsfunktion och (I) nödsamtal kanske inte är tillgängliga via denna samtalstjänst om (i) Google Voice-nummer med endast inkommande tjänster används eller om (ii) samtal dirigeras via användarens mobiloperatörs röstsamtalsnätverk när den inbyggda samtalsappen på Slutanvändarens enhet används. I Kanada och på vissa andra platser måste nummer och plats som uppges i nödsamtalet tillhandahållas verbalt av Googles nödsamtalsoperatör till relevant nödnummer. Om uppringaren inte kan ange sin plats till operatören dirigeras samtalet till nödnumret för uppringarens registrerade adress.
    3. (c) Sms till nödnummer. Google Voice kanske inte stöder sms till nödnummer. Tjänster för sms till nödnummer som tillhandahålls via Google Voice kanske inte stöds över ett wifi-nätverk.
    4. (d) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för följande med avseende på Avsnitt 8.8 (b) (Tvåvägsuppringning): (i) säkerställa att adressen som registrerats i Google Voice för varje Slutanvändare är den aktuella fysiska adress där Slutanvändaren kommer att använda Google Voice (underlåtenhet att tillhandahålla aktuella adresser kan leda till att fel räddningstjänstcentral kontaktas och fördröja nödtjänster till Slutanvändare), (ii) informera Slutanvändare om att deras fysiska adresser kommer att delas med Telefonileverantörer, (iii) informera Slutanvändare om att de kan behöva uppge sin fysiska plats och sitt uppringningsnummer till larmcentralen när de har fått kontakt, (iv) säkerställa att Slutanvändare har tillgång till ett annat sätt att kontakta nödnummer samt (v) informera Slutanvändarna om begränsningarna i nödsamtalstjänsterna (Kunden kan ladda ned och skriva ut en varningsetikett som fästs på alla enheter som används till Google Voice på support.google.com/voice/go/emergency-services).
    5. (e) Varningar vid nödsituationer. Varningar vid nödsituationer kanske inte mottas via Google Voice om enheterna är inställda på endast wifi eller mobiltelefonitjänster inte är tillgängliga.
    6. (f) Ansvarsfriskrivning för samtal till nödnummer. I den utsträckning lagen medger har varken GTSP eller dess Partner något ansvar enligt Googles telefoniavtal (varken på kontraktuell eller utomkontraktuell grund (inklusive vårdslöshet) eller annars) för skador av någon typ (inklusive direkta och indirekta skador) som uppstår under eller i samband med användning eller försök att använda Google Voice för att kontakta nödnummer, inklusive men inte begränsat till oförmåga att få kontakt med sådana tjänster, fördröjningar i räddningstjänstens svar, nödtjänstens, larmcentralens eller operatörers uppförande eller felaktigheter i informationen som tillhandahålls nödtjänsten av Telefonileverantörer eller andra tredje parter som anlitats av GTSP eller dess Partner för förmedling av samtal till nödnummer.
   9. 8.9 Avstängning. Utöver den avstängningsrätt som beskrivs i Googles telefoniavtal kan GTSP blockera inkommande och utgående samtal och meddelanden i Googles telefonitjänster om GTSP rimligen slår fast att Kunden eller en Slutanvändare har använt Googles telefonitjänster till följande förbjudna aktiviteter:

    1. (a) generera eller möjliggöra massutskick, automatiska meddelanden eller oönskade kommersiella meddelanden eller
    2. (b) driva upp samtalstrafik (t.ex. öka mängden samtal en lokal operatör kan debitera andra operatörer eller internationella intäktsdelningsbedrägerier).
   10. 8.10 Uppsägning av Google Voice av Kunden. Detta Avsnitt 8.10 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Utöver övriga uppsägningsrättigheter kan Kunden när som helst säga upp sin användning av Google Voice genom skriftligt meddelande till GTSP. Kundens användning av Google Voice måste upphöra omedelbart efter uppsägningen.

   11. 8.11 Ytterligare definitioner.

    1. Samtalspriser” är de gällande samtalspriser som anges i (i) för Google Voice, https://voice.google.com/rates och (ii) för Google Meet-telefoni, https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. Slutanvändare” avser (i) i samband med Google Voice potentiella användare som kan närvara på den fysiska plats där en enhet som är kopplad till Google Voice finns och är tillgänglig för användning och (ii) i samband med Google Meet potentiella användare som kan använda Google Meet-telefonitjänster för att ringa till eller från Google Meet-möten.

    3. Avgifter” avser i samband med Google Voice de avgifter som beskrivs på https://workspace.google.com/products/voice.

    4. Google Workspace-enhet” är den Google-enhet med vilken Kunden ingår avtal om andra Google Workspace-tjänster enligt definitionen i Avtalet.

    5. Larmcentral” eller ”PSAP” avser tillämplig larmcentral baserat på en Slutanvändares registrerade plats.

    6. Regionala villkor” avser de villkor som beskrivs på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    7. Telefonileverantör” har den innebörd som ges i Avsnitt 8.2 (b) (Telefonileverantörer) i dessa Tjänstspecifika villkor.

    8. Lista över telefonileverantörer” avser den aktuella listan över Tjänst- och telefonileverantörer på (i) för Google Voice https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html och (ii) för Google Meet-telefoni, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

    *Om ett offlinedokument hänvisar till ”Tjänstleverantör för Google Voice” eller ”GVSP,” ska dessa hänvisningar anses lyda “Leverantör av Googles telefonitjänster” eller “GTSP” såsom de används i dessa tjänstspecifika villkor och i Googles telefoniavtal.

 1. 9. Google SIP Link. Google SIP Link är tillgängligt i de länder där Google Voice är tillgängligt (enligt beskrivning på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en efterföljande webbadress) och i de länder som anges på https://support.google.com/a?p=sipcountries (eller en efterföljande webbadress). Kunden får använda Google SIP Link för att ringa samtal via Google Voice med Kundens systemintegratör, operatör eller en annan partner som tillhandahåller Kunden telefonitjänster oberoende av Google Voice (”SIP-leverantör”), även om Kunden inte har köpt Google Voice. Följande villkor gäller Kundens användning av Google SIP Link:

  1. (a) Portering av telefonnummer till Kundens SIP-leverantör måste utföras av SIP-leverantören.
  2. (b) Kunden godkänner och samtycker till att Google får ringa Kunden för att validera Kundens trunk-konfiguration eller verifiera ägarskap för nummer. Kunden samtycker till att ta emot sådana samtal, inklusive från ett automatiskt system.
  3. (c) Kunden ansvarar för att säkerställa att samtal till räddningstjänst som rings av en Google SIP Link-användare dirigeras via SIP-leverantören. Dessutom måste Kunden uppdatera sin plats eller adress för räddningstjänsten via SIP-leverantören.
  4. (d) Förtydligande: SIP-leverantörer utgör inte Personuppgiftsbiträden (enligt definitionen i Ändring avseende databehandling för Cloud).
 1. 10. Google Drive. Följande villkor gäller enbart Drive:

  1. 10.1 Användning av Google Drive för innehållsdistribution. Google Drive är inte avsett att användas som ett nätverk för innehållsdistribution och Google kan begränsa användning och åtkomst för Google Drive om Google, efter eget rimligt gottfinnande, fastställer att användningen av Google Drive bryter mot policyn för tillåten användning eller utgör intrång, olaglig distribution eller massdistribution av innehåll inklusive videor. Alla videor på Google Drive som delas offentligt utanför Kundens domän måste följa YouTubes riktlinjer för communityn (som finns på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en efterföljande webbadress).

 1. 11. AppSheet. Följande villkor gäller enbart AppSheet:

  1. 11.1 Giltighetsperiod för App. Avtalet, inklusive dessa Tjänstspecifika villkor, gäller enbart Kundens användning av AppSheet med avseende på Slutanvändare som får åtkomst till AppSheet via sina Slutanvändarkonton. Det gäller inte någon AppSheet-prenumeration som har köpts på https://www.appsheet.com.

  2. 11.2 Administration av AppSheet. Om Kundens AppSheet-prenumeration inkluderar ytterligare hanteringskontroller (enligt beskrivningen på https://about.appsheet.com/pricing/), är ytterligare kontroller för hantering av administration av AppSheet tillgängliga för speciellt utsedda Administratörer för AppSheet.

  3. 11.3 Betalningsvillkor. Definitionen av ”Priser” ändras så att den avser gällande tillämpliga priser på https://solutions.appsheet.com/pricing, om inget annat har avtalats i ett tillägg eller Beställningsformulär.

  4. 11.4 Datakällor. Kundens användning av Datakällor i samband med Tjänsterna omfattas och regleras av användarvillkoren mellan Kunden och tillämplig leverantör av Datakälla.

  5. 11.5 AppSheet-programvara. Google kan göra AppSheet-programvara (som kan omfatta programvara från tredje part) tillgänglig för Kunden. Google ger Kunden en royaltyfri (om inget annat anges av Google), icke-exklusiv, icke-överförbar licens under Giltighetsperioden för att reproducera och använda AppSheet-programvaran i syfte att göra en Kundapp tillgänglig för Slutanvändare. Google kan tillämpa ytterligare licensbegränsningar efter meddelande till Kunden. Kundens export, förnyade export, överföring eller användning av AppSheet-programvaran omfattas av detta Avtal (inklusive de begränsningar och skyldigheter att efterleva reglerna som gäller med avseende på användningen av Tjänsterna, som alla gäller AppSheet-programvaran) och kan även omfattas av licensvillkor från tredje part samt krav enligt Exportkontrollagar. När det gäller rättigheterna mellan parterna har Google alla Immateriella rättigheter till AppSheet-programvaran. Vardera part intygar att den kommer att följa alla lagar och regler som gäller dess tillhandahållande eller användning av AppSheet-programvaran (enligt vad som är tillämpligt). MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I AVTALET, TILLHANDAHÅLLS APPSHEET-PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG.

  6. 11.6 Kostnadsfria versioner.

   1. (a) Begränsningar. Kostnadsfria versioner av AppSheet omfattas av begränsningar och är inte berättigade till teknisk support. Vissa funktioner i AppSheet är kanske inte tillgängliga för kostnadsfria versioner. Googles skyldigheter till gottgörelse gäller inte vid användning av kostnadsfria versioner av AppSheet.
   2. (b) Uppsägning vid inaktivitet. Google förbehåller sig rätten att säga upp tillhandahållandet av en kostnadsfri version av AppSheet för en Slutanvändare med 30 dagars förvarning till Slutanvändaren om, under en period av 60 dagar (a) Slutanvändaren inte har öppnat AppSheet eller (b) det inte har förekommit någon Slutanvändaraktivitet i någon Kundapp.
  7. 11.7 Upphörande av AppSheet. Google informerar Kunden minst 12 månader innan en AppSheet (eller kopplad betydande funktion) tas bort om inte Google ersätter sådana borttagna Tjänster eller funktioner med en till största delen identisk Tjänst eller funktion. Inget i detta Avsnitt 11.7 (Upphörande av AppSheet) begränsar Googles förmåga att göra ändringar som krävs för att följa tillämplig lag, hantera väsentliga säkerhetsrisker eller undvika substantiella ekonomiska eller tekniska problem.

  8. 11.8 Teknisk support.

   1. (a) Definitioner. Definitionen av ”Riktlinjer för teknisk support för Google Workspace” eller ”Riktlinjer för teknisk support” ändras till att avse gällande riktlinjer för AppSheet-support på https://www.appsheet.com/Home/TSSG
   2. (b) Kundappar. Kunden är ansvarig för teknisk support för Kundappar.
  9. 11.9 Databearbetning. Ändringen avseende databehandling för Cloud ändras enligt följande:

   1. (a) Platsinformation för datacenter Enligt Avsnitt 10.6 (Platsinformation för datacenter) i ändringen avseende databehandling för Cloud gäller både underavsnitt a. och b. för AppSheet.
   2. (b) Serveroperativsystem. Stycket med namnet Serveroperativsystem i Avsnitt 1(a) av Bilaga 2 av ändringen avseende databehandling för Cloud raderas och ersätts med följande:

    Serveroperativsystem. Googles servrar använder en Linux-baserad implementering som är anpassad för appmiljön. Google tillämpar en kodgranskningsprocess för att öka säkerheten för koden som används för att tillhandahålla Tjänsterna och förbättra säkerhetsprodukterna i produktionsmiljöer.

  10. 11.10 Ytterligare definitioner.

   1. AppSheet-programvara” avser alla nedladdningsbara verktyg, programutvecklingspaket eller annan sådan datorprogramvara som tillhandahålls av Google i samband med AppSheet och alla uppdateringar som Google kan göra av sådan AppSheet-programvara från gång till annan.
   2. Kundapp” avser en programvara som Kunden skapar eller är värd för med hjälp av AppSheet.
   3. Datakälla” avser de datakällor från Google eller tredje part som beskrivs på https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.
 1. 12. Undersökningar av användarupplevelsen. Om Kunden registrerar sig i Google Cloud User Experience Research Program for Google Workspace, regleras Kundens deltagande av Google Cloud User Experience Research Panel-tillägget som finns på https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 1. 13. Kryptering på klientsidan. Google ansvarar inte för någon aspekt av den externa tjänst för hantering av krypteringsnyckel som Kunden väljer. Kunden bär hela ansvaret för denna tjänst, inklusive alla krypteringsnycklar som skapas i en sådan nyckelhanteringstjänst för användning med Kryptering på klientsidan. Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i ÄADC, kan Google inte återställa krypteringsnycklar eller Kunddata som har krypterats av krypteringsnyckeln om krypteringsnyckeln går förlorad, blir stulen eller skadas. Kryptering på klientsidan upphör helt att fungera för alla tillämpliga Tjänster om den externa nyckelhanteringstjänsten drabbas av störningar eller blir otillgänglig.

 1. 14. Regionala villkor.

  1. 14.1 Japan. Om Kundens faktureringsadress finns i Japan tillhandahålls Gmail, Chat och Meet av Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. (”GCAP”). Fakturor skickas dock även fortsättningsvis av Google Asia Pacific Pte. Ltd. Med avseende enbart på de förutnämnda Tjänsterna är Google Asia Pacific Pte. Ltd. auktoriserat ombud för GCAP och ingår avtal med dem åt GCAP.

  2. 14.2 Frankrike. Kunden följer Frankrikes allmänna säkerhetspolicy för hälsoinformationssystem (PGSSI-S) i tillämplig utsträckning.

Tidigare versioner

3 maj 2023

11 januari 2023

31 oktober 2022

11 oktober 2022

22 september 2022

19 september 2022

7 juli 2022

31 mars 2022

15 mars 2022

1 februari 2022

30 september 2021

3 juni 2021

14 april 2021

21 december 2020

6 oktober 2020