Användarvillkor för Google Workspace for Education

Senast ändrad: 12 juli 2023

Är Google Cloud nytt för dig? Du hittar en snabböversikt över onlineavtalen för Google Cloud här.

För översättningar av detta Avtal till andra språk klickar du här.

Om du har undertecknat en offlinevariant av detta Avtal för användning av Google Workspace for Education-tjänster under samma Google Workspace for Education-konto, gäller villkoren nedan inte dig och dina offlinevillkor styr din användning av Google Workspace for Education-tjänsterna.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Dessa Användarvillkor för Google Workspace for Education (kallas sammantaget ”Avtalet”) (kallades tidigare ”Användarvillkor för G Suite for Education” eller ”Avtal om G Suite for Education (Online)”) ingås av Google och enheten eller personen som samtycker till dem (”Kunden”) och styr Kundens åtkomst till och användning av Tjänsterna. ”Google” har den innebörd som anges på https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Detta avtal gäller från och med det datum då kunden klickar för att godkänna det (”Giltighetsdatumet”). Om du godkänner villkoren å Kundens vägnar framhåller och garanterar du (i) att du har fullständig juridisk befogenhet att binda Kunden till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått Avtalet och (iii) att du godkänner detta Avtal å Kundens vägnar.

  • 1. Tillhandahållande av Tjänsterna.
   • 1.1 Användning av Tjänsterna. Google garanterar att Tjänsterna kommer att levereras i enlighet med tillämpligt Servicenivåavtal under Giltighetsperioden. Kunden får använda de Tjänster som beställts i tillämpligt Beställningsformulär eller Återförsäljarformulär i enlighet med detta Avtal.
   • 1.2 Administratörskonsol. Kunden har åtkomst till Administratörskonsolen, genom vilken Kunden kan hantera sin användning av Tjänsterna.
   • 1.3 Konton, Verifiering för användning av Tjänster.
    • (a) Konton. Kunden måste ha ett Konto för att kunna använda Tjänsterna och ansvarar för informationen som uppges för att skapa Konto, säkerheten för lösenorden för Kontot samt all användning av Kontot. Google har ingen skyldighet att tillhandahålla Kunden flera konton.
    • (b) Verifiering för användning av Tjänster. Kunden måste verifiera en E-postadress för domän eller ett Domännamn för att använda Tjänsterna. Om Kunden inte har giltigt tillstånd att använda E-postadressen för domänen eller inte äger eller kontrollerar Domännamnet har Google ingen skyldighet att tillhandahålla Kunden Tjänsterna och kan radera Kontot utan föregående meddelande.
   • 1.4 Ändringar.
    • (a) Av Tjänsterna. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar av Tjänsterna. Google informerar Kunden om Google gör en betydande ändring av Tjänsterna som har betydande inverkan på Kundens användning av Tjänsterna och om Kunden prenumererar på information om sådana ändringar hos Google.
    • (b) Av Avtalet. Google har rätt att ändra villkoren för detta Avtal från tid till annan och publicerar sådana ändringar på https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Dessa ändringar träder i kraft vid början av Kundens nästa Beställningsperiod, då Kundens fortsatta användning av Tjänsterna innebär samtycke till ändringarna. Detta Avsnitt 1.4(b) (Ändringar av Avtalet) gäller inte ändringar av Webbadressvillkoren.
    • (c) Av Webbadressvillkoren. Google har rätt att ändra Webbadressvillkoren från tid till annan och informerar Kunden om en sådan ändring är betydande. Google får informera Kunden om betydande ändringar av Servicenivåavtalet via tillämplig sida för Servicenivåavtal. Betydande ändringar av Webbadressvillkoren träder i kraft 30 dagar efter att de har förmedlats med undantag för att (i) ändringar med större negativ inverkan på Servicenivåavtalet träder i kraft 90 dagar efter meddelandet och (ii) ändringar som gäller nya Tjänster eller funktioner eller Tillägg avseende databehandling för Cloud eller ändringar som krävs enligt tillämplig lag träder i kraft direkt.
    • (d) Av Tillägg avseende databehandling för Cloud. Tillägget avseende databehandling för Cloud får enbart ändras av Google om sådana ändringar krävs för att uppfylla tillämplig lag, om sådana ändringar uttryckligen tillåts enligt Tillägget avseende databehandling för Cloud eller
     • (i) är kommersiellt rimliga
     • (ii) inte leder till en betydande minskning av Tjänsternas säkerhet
     • (iii) inte utökar omfattningen av eller avlägsnar några begränsningar för Googles behandling av ”Kundens personuppgifter” enligt beskrivningen i avsnittet ”Behandlingsomfattning” i Tillägget avseende databehandling för Cloud
     • (iv) inte på annat sätt har en betydande negativ inverkan på Kundens rättigheter enligt Tillägget avseende databehandling för Cloud.
    • Om Google gör en större ändring av Tillägget avseende databehandling för Cloud i enlighet med detta avsnitt 1.4(d) (Ändringar av Tillägg avseende databehandling för Cloud), publicerar Google ändringen på webbsidan som innehåller Tillägg avseende databehandling för Cloud.
    • (e) Upphörande av Tjänster. Google informerar Kunden minst 12 månader innan en Tjänst (eller kopplad betydande funktion) tas bort om inte Google ersätter sådana borttagna Tjänster eller funktioner med en till största delen identisk Tjänst eller funktion. Inget i detta Avsnitt 1.4(e) (Upphörande av Tjänster) begränsar Googles förmåga att göra ändringar som krävs för att följa tillämplig lag, hantera betydande säkerhetsrisker eller undvika substantiella ekonomiska eller tekniska problem. Detta Avsnitt 1.4(e) (Upphörande av Tjänster) gäller inte Övriga tjänster eller Tjänster, erbjudanden eller funktioner som inte är allmänt tillgängliga.
  • 2. Betalningsvillkor. Om Avgifter gäller Kundens användning av någon Tjänst, gäller villkoren i detta Avsnitt 2 (Betalningsvillkor) för Tjänsterna.
   • 2.1 Alternativ för Användningsmätning och Fakturering. På eller efter Startdatumet för faktureringen förskottsfakturerar Google Kunden för Månads- eller Årsavgiften enligt uppgift i Beställningsformuläret. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna. Sådant fastställande av Google i syfte att beräkna Avgifter är slutgiltigt.
   • 2.2 Betalning. Kunden betalar alla Avgifter i valutan som anges på fakturan. Alla Avgifter förfaller 30 dagar efter fakturadatumet. Google har ingen skyldighet att tillhandahålla flera fakturor. Betalningar som görs via elektronisk banköverföring måste innehålla bankinformationen som uppges av Google.
   • 2.3 Skatter.
    • (a) Kunden ansvarar för alla Skatter och betalar Google för Tjänsterna utan några Skattereduktioner. När Google är bundet enligt lag att samla in eller betala Skatter faktureras Kunden för Skatterna och Kunden betalar sådana Skatter till Google, såvida inte Kunden tillhandahåller Google ett giltigt skattebefrielsecertifikat med avseende på dessa skatter.
    • (b) Kunden tillhandahåller Google tillämpliga skatteidentifieringsuppgifter som Google kan kräva enligt tillämplig lag för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga skatteregler och myndigheter i tillämpliga jurisdiktioner. Kunden ansvarar för att betala (eller ersätta Google för) skatter, ränta, straffavgifter eller böter till följd av felaktig deklaration från Kundens sida.
   • 2.4 Bestridanden av betalningar. Bestridanden av betalningar måste skickas in före betalningens förfallodatum. Om parterna fastställer att vissa fakturafel kan tillskrivas Google utfärdar Google inte en korrigerad faktura. Istället utfärdas en kreditnota med det felaktiga beloppet för den aktuella fakturan. Om den bestridda fakturan ännu inte har betalats drar Google kreditnotans belopp från den bestridda fakturans belopp och det åligger kunden att erlägga nettosaldot för denna faktura. Ingen del av detta Avtal gör Google skyldigt att bevilja ett tillgodohavande till någon part.
   • 2.5 Försenade betalningar, Avstängning. Försenade betalningar beläggs med en ränta på 1,5 % per månad (eller den högsta räntesatsen som lagen tillåter, om den är lägre) från betalningens förfallodag tills dess betalning har skett till fullo. Kunden ansvarar för alla rimliga utgifter (inklusive advokatkostnader) som Google ådragit sig under insamlingen av förfallna betalningar. Om Kundens betalning för Tjänsterna är försenad kan Google Stänga av Tjänsterna.
   • 2.6 Inget inköpsordernummer krävs. Kunden är skyldig att betala alla tillämpliga Avgifter utan krav på att Google tillhandahåller ett inköpsordernummer på Googles faktura (eller på annan plats).
   • 2.7 Prisändringar. Google kan när som helst ändra Priserna om inte annat uttryckligen avtalats i ett tillägg eller Beställningsformulär. Google informerar Kunden minst 30 dagar innan eventuella ändringar. Kundens pris ändras i början av Kundens nästa Beställningsperiod efter 30-dagarsperioden.

Tidigare versioner

19 april 2023

14 mars 2023

6 februari 2023

7 november 2022

20 september 2022

20 september 2021

1 april 2021

17 februari 2021

Indien (17 februari 2021)

Nord- och Sydamerika (6 oktober 2020)

APAC (6 oktober 2020)

EMEA (6 oktober 2020)