Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Workspace for Education

Huling binago: Nobyembre 16, 2023

Bago sa Google Cloud? Makakahanap ng maikling buod ng online na pakikipagkontrata ng Google Cloud dito.

Para sa mga pagsasalin ng Kasunduang ito sa iba pang wika, mag-click dito.

Kung lumagda ka sa offline na variant ng Kasunduang ito para sa paggamit ng Mga Serbisyo ng Google Workspace for Education sa ilalim ng parehong Google Workspace for Education Account, hindi nalalapat sa iyo ang mga tuntunin sa ibaba at nasasaklawan ng mga offline na tuntunin mo ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo ng Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Workspace for Education na ito (sama-samang tinatawag na "Kasunduan") (dating kilala bilang “Mga Tuntunin ng Serbisyo ng G Suite for Education” o "Kasunduan sa G Suite for Education (Online)") ay sinasang-ayunan ng Google at ng entity o taong sumasang-ayon sa mga ito ("Customer") at sumasaklaw sa pag-access at paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo. Nakasaad ang kahulugan ng "Google" sa https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Magkakaroon ng bisa ang Kasunduang ito kapag nag-click ang Customer para tanggapin ito (ang "Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa"). Kung tinatanggap mo ito sa ngalan ng Customer, isinasaad at pinapatunayan mong (i) may ganap kang legal na awtoridad na ipailalim ang Customer sa Kasunduang ito; (ii) nabasa at nauunawaan mo ang Kasunduang ito; at (iii) sumasang-ayon ka, sa ngalan ng Customer, sa Kasunduang ito.

  • 1. Pagbibigay ng Mga Serbisyo.

   • 1.1 Paggamit ng Mga Serbisyo. Sa panahon ng Termino, ibibigay ng Google ang Mga Serbisyo alinsunod sa Kasunduan, kabilang ang SLA. Puwedeng gamitin ng Customer ang Mga Serbisyong na-order sa naaangkop na Form sa Pag-order o Order sa Reseller alinsunod sa Kasunduang ito.

   • 1.2 Admin Console. Magkakaroon ng access sa Admin Console ang Customer, kung saan puwedeng pamahalaan ng Customer ang paggamit nito ng Mga Serbisyo.

   • 1.3 Mga Account; Pag-verify para Magamit ang Mga Serbisyo.

    • (a) Mga Account. Dapat ay may Account ang Customer para magamit ang Mga Serbisyo at responsibilidad ng Customer ang impormasyong ibibigay nito para magawa ang Account, ang seguridad ng mga password nito para sa Account, at anumang paggamit ng Account nito. Walang obligasyon ang Google na magbigay ng maraming account sa Customer.

    • (b) Pag-verify para Magamit ang Mga Serbisyo. Dapat mag-verify ang Customer ng Email Address ng Domain o Domain Name para magamit ang Mga Serbisyo. Kung walang valid na pahintulot ang Customer na gamitin ang Email Address ng Domain o hindi ito ang nagmamay-ari o kumokontrol sa Domain Name, walang obligasyon ang Google na magbigay ng Mga Serbisyo sa Customer at puwede nitong i-delete ang Account nang walang abiso.

   • 1.4 Mga Pagbabago.

    • (a) Sa Mga Serbisyo. Paminsan-minsan, puwedeng gumawa ang Google ng mga pagbabagong makatuwiran ayon sa komersyo sa Mga Serbisyo. Ipapaalam ng Google sa Customer kung magsasagawa ang Google ng mahalagang pagbabago sa Mga Serbisyo na may malaking epekto sa paggamit ng Mga Serbisyo ng Customer at kung nag-subscribe sa Google ang Customer para maabisuhan tungkol sa naturang pagbabago.

    • (b) Sa Kasunduan. Puwedeng baguhin ng Google ang mga tuntunin ng Kasunduang ito paminsan-minsan at ipo-post nito ang anumang naturang pagbabago sa https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Magkakaroon lang ng bisa ang mga pagbabagong ito sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer, at sa panahong iyon, ang patuloy na paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo ay mangangahulugan ng pagtanggap nito sa mga pagbabago. Hindi nalalapat ang Seksyon 1.4(b) (Mga Pagbabago sa Kasunduan) na ito sa mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng URL.

    • (c) Sa Mga Tuntunin ng URL. Puwedeng baguhin ng Google ang Mga Tuntunin ng URL paminsan-minsan at aabisuhan nito ang Customer kung mahalaga ang anumang naturang pagbabago. Posibleng abisuhan ng Google ang Customer tungkol sa mahahalagang pagbabago sa SLA sa pamamagitan ng naaangkop na webpage ng SLA. Magkakaroon ng bisa ang mahahalagang pagbabago sa Mga Tuntunin ng URL 30 araw pagkatapos ibigay ang abiso, pero (i) magkakaroon ng bisa ang mga pagbabago sa SLA na may lubhang hindi magandang epekto 90 araw pagkatapos ibigay ang abiso; at (ii) agad na magkakaroon ng bisa ang mga pagbabagong nalalapat sa bagong Mga Serbisyo o functionality, o sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, o mga pagbabagong iniaatas ng naaangkop na batas.

    • (d) Sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud. Puwede lang baguhin ng Google ang Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud kapag ang naturang pagbabago ay kinakailangan para makasunod sa naaangkop na batas, hayagang pinapahintulutan ng Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, o:

     • (i) makatuwiran ayon sa komersyo;

     • (ii) hindi nagdudulot ng malaking pagkabawas ng seguridad ng Mga Serbisyo;

     • (iii) hindi nagpapalawak sa saklaw ng anumang paghihigpit, o nag-aalis ng anumang paghihigpit sa pagpoproseso ng Google sa "Personal na Data ng Customer," gaya ng inilalarawan sa Seksyong "Saklaw ng Pagpoproseso" ng Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud; at

     • (iv) walang lubhang hindi magandang epekto sa mga karapatan ng Customer sa ilalim ng Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud.

    • Kung gagawa ang Google ng mahalagang pagbabago sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud alinsunod sa Seksyon 1.4(d) (Mga Pagbabago sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud) na ito, ipo-post ng Google ang pagbabago sa webpage kung nasaan ang Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud.

    • (e) Paghinto ng Mga Core na Serbisyo. Aabisuhan ng Google ang Customer nang hindi bababa sa 12 buwan bago ihinto ang anumang Core na Serbisyo (o nauugnay na mahalagang functionality) maliban na lang kung papalitan ng Google ang naturang inihintong Core na Serbisyo o functionality ng Core na Serbisyo o functionality na halos katulad nito. Walang anuman sa Seksyon 1.4(e) (Paghinto ng Mga Core na Serbisyo) na ito ang naglilimita sa kakayahan ng Google na gumawa ng mga pagbabagong kinakailangan para sumunod sa naaangkop na batas, tumugon sa matinding panganib sa seguridad, o umiwas sa malaking gastusin o matinding abalang teknikal. Hindi nalalapat ang Seksyon 1.4(e) (Paghinto ng Mga Core na Serbisyo) na ito sa Iba Pang Serbisyo o sa mga pre-general availability na Serbisyo, alok, o functionality.

  • 2. Mga Kasunduan sa Pagbabayad. Kung may nalalapat na Mga Bayarin sa paggamit ng Customer ng anumang Serbisyo, nalalapat ang mga tuntunin sa Seksyon 2 (Mga Kasunduan sa Pagbabayad) na ito sa Mga Serbisyong iyon.

   • 2.1 Pagsukat ng Paggamit at Mga Opsyon sa Pagsingil. Sa mismong araw o pagkatapos ng Petsa ng Pagsisimula ng Pagsingil, paunang mag-i-invoice ang Google sa Customer para sa Buwanang Singil o Taunang Singil, kung naaangkop ayon sa Form sa Pag-order. Gagamitin ang mga tool sa pagsukat ng Google para matukoy ang paggamit ng Customer ng Mga Serbisyo at hindi na mababago ang anumang naturang pagtukoy ng Google para sa pagkalkula ng Mga Bayarin.

   • 2.2 Pagbabayad. Babayaran ng Customer ang lahat ng Bayarin sa currency na nakasaad sa invoice. Dapat mabayaran ang lahat ng Bayarin 30 araw pagkatapos ng petsa ng invoice. Walang obligasyon ang Google na magbigay ng maraming invoice. Kasama dapat sa mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng wire transfer ang impormasyon ng bangko na ibinigay ng Google.

   • 2.3 Mga Buwis.

    • (a) Responsibilidad ng Customer ang anumang Buwis, at babayaran nito ang Google para sa Mga Serbisyo nang walang anumang pagbabawas para sa Mga Buwis. Kung may obligasyon ang Google na mangolekta o magbayad ng anumang Buwis, ii-invoice ang Mga Buwis sa Customer at babayaran ng Customer ang mga naturang Buwis sa Google, maliban na lang kung magbibigay ang Customer ng napapanahon at valid na certificate ng exemption sa buwis kaugnay ng Mga Buwis na iyon sa Google.

    • (b) Magbibigay sa Google ang Customer ng anumang naaangkop na impormasyon ng tax identification na posibleng kailanganin ng Google sa ilalim ng naaangkop na batas para matiyak ang pagsunod nito sa mga naaangkop na regulasyon at awtoridad sa pagbubuwis sa mga naaangkop na hurisdiksyon. May pananagutan ang Customer sa pagbabayad ng (o pag-reimburse sa Google para sa) anumang buwis, interes, multa, o danyos na maidudulot ng anumang maling paghahayag ng Customer.

   • 2.4 Mga Di-pagkakasundo sa Pagbabayad. Dapat isumite nang may magandang loob ang anumang di-pagkakasundo sa pagbabayad bago ang takdang petsa ng pagbabayad. Kung matutukoy ng Google, matapos suriin nang may magandang loob ang di-pagkakasundo, na ang ilang partikular na kamalian sa pagsingil ay dahil sa Google, hindi magbibigay ang Google ng itinamang invoice, sa halip ay magbibigay ito ng credit memo kung saan tutukuyin ang maling halaga sa apektadong invoice. Kung hindi pa nababayaran ang hindi napagkakasunduang invoice, ilalapat ng Google ang halaga ng credit memo sa hindi napagkakasunduang invoice at kakailanganin ng Customer na bayaran ang magiging net na balanseng dapat bayaran sa invoice na iyon. Walang anuman sa Kasunduang ito ang nag-oobliga sa Google na magbigay ng credit sa alinmang partido.

   • 2.5 Mga Delingkwenteng Pagbabayad; Pagsususpinde. Ang mga nahuling pagbabayad (na, para maging malinaw, hindi kinabibilangan ng mga halagang napapailalim sa di-pagkakasundo sa pagbabayad na ginawa nang may magandang loob na isinumite bago ang takdang petsa ng pagbabayad) ay posibleng tumubo ng interes sa rate na 1.5% kada buwan (o sa pinakamataas na rate na pinapahintulutan ng batas, kung mas maliit ito) mula sa takdang petsa ng pagbabayad hanggang sa mabayaran ito nang buo. Responsibilidad ng Customer ang lahat ng makatuwirang gastusin (kabilang ang mga bayad sa abogado) ng Google sa pangongolekta ng mga naturang delingkwenteng halaga. Dagdag pa rito, kung sakaling may anumang nahuling pagbabayad para sa Mga Serbisyo, puwedeng Suspindihin ng Google ang Mga Serbisyo.

   • 2.6 Hindi Kinakailangan ang Numero ng Purchase Order. May obligasyon ang Customer na bayaran ang lahat ng naaangkop na Bayarin nang hindi kinakailangan sa Google na magbigay ng numero ng purchase order sa invoice ng Google (o sa iba pang paraan).

   • 2.7 Mga Rebisyon sa Presyo. Puwedeng baguhin ng Google ang Mga Presyo anumang oras maliban na lang kung iba ang hayagang napagkasunduan sa addendum o Form sa Pag-order. Aabisuhan ng Google ang Customer nang hindi bababa sa 30 araw bago ang anumang pagbabago. Magbabago ang pagpepresyo ng Customer sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer pagkatapos ng 30 araw.

  • 3. Mga Obligasyon ng Customer.

   • 3.1 Mga Pinapahintulutang Paggamit. Ang paggamit ng Mga Serbisyo sa ilalim ng Kasunduang ito ay pinapahintulutan lang ng (a) mga institusyong pang-edukasyon na nakakatugon sa mga pamantayan sa https://support.google.com/a/answer/134628 o pamalit na URL at (b) mga non-profit na entity (gaya ng tinutukoy sa ilalim ng mga naaangkop na batas).

   • 3.2 Pagsunod. Gagawin ng Customer ang mga sumusunod: (a) titiyaking sumusunod sa Kasunduan ang paggamit ng Customer at ng Mga End User nito sa Mga Serbisyo, (b) sisikapin sa paraang makatuwiran ayon sa komersyo na pigilan at wakasan ang anumang walang pahintulot na paggamit ng, o pag-access sa, Mga Serbisyo, at (c) aabisuhan kaagad ang Google kung may malalaman ang Customer na anumang walang pahintulot na paggamit ng, o pag-access sa, Mga Serbisyo, Account, o password ng Customer. Nakalaan sa Google ang karapatang magsiyasat ng anumang posibleng paglabag sa AUP ng Customer, na puwedeng kabilangan ng pagsusuri sa Data ng Customer.

   • 3.3 Privacy. Responsibilidad ng Customer ang anumang pahintulot at abisong kinakailangan para mapahintulutan ang (a) paggamit at pagtanggap ng Customer sa Mga Serbisyo, at (b) pag-access, pag-store, at pagpoproseso ng Google sa data na ibinigay ng Customer (kabilang ang Data ng Customer) sa ilalim ng Kasunduan.

   • 3.4 Mga Paghihigpit. Hindi gagawin ng Customer ang mga sumusunod, at hindi nito papayagan ang Mga End User na, (a) kopyahin ang, baguhin ang, o bumuo ng hinangong gawa ng Mga Serbisyo; (b) i-reverse engineer, i-decompile, isalin, kalasin, o kaya ay subukang i-extract ang alinman sa, o lahat ng, source code ng Mga Serbisyo (maliban sa puntong hayagang ipinagbabawal ng naaangkop na batas ang naturang paghihigpit); (c) ibenta, i-resell, i-sublicense, ilipat, o ipamahagi ang alinman sa, o lahat ng Serbisyo; o (d) i-access o gamitin ang Mga Serbisyo (i) para sa Mga Napakamapanganib na Aktibidad; (ii) nang labag sa AUP; (iii) sa paraang naglalayong makaiwas sa anumang naaangkop na Bayarin (kabilang ang paggawa ng maraming Account ng Customer para gayahin ang, o magpanggap bilang, iisang Account ng Customer o para iwasan ang mga limitasyon o quota sa paggamit na partikular sa Serbisyo); (iv) para maki-engage sa pagmimina ng cryptocurrency nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Google; (v) para magsagawa o tumanggap ng mga tawag para sa mga serbisyong pang-emergency, maliban na lang kung iba ang nakasaad sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo; (vi) para sa mga materyal o aktibidad na napapailalim sa International Traffic in Arms Regulations (ITAR) na pinapangasiwaan ng Department of State ng United States; (vii) sa paraang lumalabag, o nagdudulot ng paglabag, sa Mga Batas sa Pagkontrol ng Pag-export; o (viii) para magpadala, mag-store, o magproseso ng impormasyon sa kalusugan na napapailalim sa mga regulasyon ng HIPAA ng United States, maliban na lang kung pinapahintulutan ng ipinapatupad na HIPAA BAA.

   • 3.5 Mga Karagdagang Produkto at Alok ng Third Party. Posibleng available na gamitin kasama ng Mga Serbisyo ang mga opsyonal na Karagdagang Produkto at Alok ng Third Party, at posibleng ma-enable o ma-disable ang mga ito sa pamamagitan ng Admin Console. Ang anumang paggamit ng mga Karagdagang Produkto ay napapailalim sa Mga Tuntunin ng Karagdagang Produkto, na isinasama sa Kasunduan bilang sanggunian at posibleng i-update ng Google paminsan-minsan. Ang anumang paggamit ng Mga Alok ng Third Party ay napapailalim sa hiwalay na mga tuntunin at patakaran ng naaangkop na service provider. Kung nilalayon ng Customer na bigyang-daan ang Mga End User na wala pang 18 taong gulang na ma-access o magamit ang anumang Karagdagang Produkto o Alok ng Third-Party, bago payagan ng Customer ang sinumang naturang End User na i-access o gamitin ang mga produkto o alok na iyon, kukunin muna nito ang pahintulot ng magulang para sa pangongolekta at paggamit ng personal na impormasyon ng (a) Mga Karagdagang Produkto, at (b) sa sukdulang nire-require ng naaangkop na batas, ng Mga Alok ng Third Party.

   • 3.6 Pamamahala ng Mga Serbisyo. Puwedeng tumukoy ang Customer sa pamamagitan ng Admin Console ng isa o higit pang Administrator na magkakaroon ng karapatang i-access ang Mga Admin Account. Responsibilidad ng Customer na (a) panatilihin ang pagiging kumpidensyal at secure ng Mga End User Account at mga nauugnay na password at ang (b) anumang paggamit ng Mga End User Account. Sumasang-ayon ang Customer na hindi kasama sa mga responsibilidad ng Google ang internal na pamamahala o pagbibigay sa Mga Serbisyo para sa Customer o sinumang End User.

   • 3.7 Pagsubaybay sa Pang-aabuso. Ang Customer lang ang may responsibilidad sa pagsubaybay, pagsagot, at pagpoproseso sa mga email na ipinapadala sa mga alias na "pang-aabuso" at "postmaster" para sa Mga Domain Name ng Customer, pero puwedeng subaybayan ng Google ang mga email na ipinapadala sa mga alias na ito para mabigyang-daan ang Google na tukuyin ang pang-aabuso sa Mga Serbisyo.

   • 3.8 Pag-request ng Mga Karagdagang End User Account sa Panahon ng Termino ng Order. Puwedeng humiling ang Customer ng mga karagdagang End User Account sa panahon ng Termino ng Order sa pamamagitan ng karagdagang Form sa Pag-order o Order sa Reseller o sa pamamagitan ng pag-order sa pamamagitan ng Admin Console. Ang mga nasabing karagdagang End User Account ay magkakaroon ng pro-rated na termino na matatapos sa huling araw ng naaangkop na Termino ng Order.

   • 3.9 Copyright. Tumutugon ang Google sa mga abiso ng sinasabing paglabag sa copyright at winawakasan nito ang Mga Account ng mga paulit-ulit na lumalabag sa mga naaangkop na sitwasyon na ayon sa nire-require para mapanatili ang safe harbor para sa mga online service provider sa ilalim ng Digital Millennium Copyright Act ng U.S.

  • 4. Pagsususpinde.

   • 4.1 Mga Paglabag sa AUP. Kung malalaman ng Google na lumalabag sa AUP ang paggamit ng Customer o sinumang End User sa Mga Serbisyo, aabisuhan ng Google ang Customer at hihilingin nito sa Customer na iwasto ang paglabag. Kung hindi maiwawasto ng Customer ang paglabag sa loob ng 24 na oras mula noong hiniling ito ng Google, puwedeng Suspindihin ng Google ang lahat o ang bahagi ng paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo hanggang sa maiwasto ang paglabag. Puwedeng kabilang sa pagsususpinde ng Mga Serbisyo ang pag-aalis o pag-unshare ng content na lumalabag sa AUP.

   • 4.2 Iba Pang Pagsususpinde. Sa kabila ng Seksyon 4.1 (Mga Paglabag sa AUP), puwedeng Suspindihin kaagad ng Google ang lahat o ang bahagi ng paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo (kabilang ang paggamit ng pinag-uusapang Account) kung (a) makatuwirang naniniwala ang Google na kailangan ang Pagsususpinde para maprotektahan ang Mga Serbisyo, ang imprastraktura ng Google na sumusuporta sa Mga Serbisyo, o ang sinupamang customer ng Mga Serbisyo (o ang mga end user ng mga ito); (b) may pinaghihinalaang hindi awtorisadong pag-access ng third-party sa Mga Serbisyo; (c) makatuwirang naniniwala ang Google na nagre-require ng agarang Pagsususpinde para makasunod sa anumang naaangkop na batas; o (d) lumalabag ang Customer sa Seksyon 3.4 (Mga Paghihigpit) o sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo. Aalisin ng Google ang anumang naturang Pagsususpinde kapag nalutas na ang mga sitwasyong dahilan ng Pagsususpinde. Kung ire-request ng Customer, aabisuhan ng Google ang Customer tungkol sa batayan ng Pagsususpinde sa lalong madaling panahon hangga't makatuwiran, maliban na lang kung ipinagbabawal ng naaangkop na batas. Para sa Pagsususpinde ng Mga End User Account, bibigyan ng Google ang Administrator ng Customer ng kakayahang mag-restore ng Mga End User Account sa ilang partikular na sitwasyon.

  • 5. Mga Karapatan sa Intellectual Property; Proteksyon ng Data ng Customer; Feedback; Paggamit ng Mga Feature ng Brand sa Mga Serbisyo.

   • 5.1 Mga Karapatan sa Intellectual Property. Maliban sa hayagang tinukoy sa Kasunduang ito, ang Kasunduang ito ay hindi nagbibigay sa alinmang partido ng anumang karapatan, ipinapahiwatig man o hindi, sa content ng kabilang partido o sa alinman sa intellectual property ng kabilang partido. Sa pagitan ng mga partido, pinapanatili ng Customer ang lahat ng Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian sa Data ng Customer at pinapanatili ng Google ang lahat ng Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian sa Mga Serbisyo.

   • 5.2 Proteksyon ng Data ng Customer. Ia-access, gagamitin, at kung hindi naman, ay ipoproseso lang ng Google ang Data ng Customer alinsunod sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud at hindi nito ia-access, gagamitin, o ipoproseso ang Data ng Customer para sa anupamang layunin. Sa paraang hindi naglilimita sa kabuuan ng naunang pangungusap, hindi ipoproseso ng Google ang Data ng Customer para sa mga layunin ng Pag-advertise o para maghatid ng Advertising sa Mga Serbisyo. Nagpatupad ang Google ng, at papanatilihin nito ang, mga teknikal, pang-organisasyon, at pisikal na pag-iingat para maprotektahan ang Data ng Customer, gaya ng higit pang inilalarawan sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud.

   • 5.3 Feedback ng Customer. Bilang opsyon, puwedeng magbigay ang Customer ng feedback o mga suhestyon tungkol sa Mga Serbisyo sa Google ("Feedback"). Kung magbibigay ng Feedback ang Customer, puwedeng gamitin ng Google at mga Affiliate nito ang Feedback na iyon nang walang paghihigpit at walang obligasyon sa Customer.

   • 5.4 Paggamit ng Mga Feature ng Brand sa Mga Serbisyo. Ipapakita lang ng Google sa Mga Serbisyo ang Mga Feature ng Brand ng Customer na pinapahintulutan ng Customer sa pamamagitan ng pag-upload ng mga ito sa Mga Serbisyo. Ipapakita ng Google ang Mga Feature ng Brand ng Customer na iyon sa mga itinalagang bahagi ng mga web page na nagpapakita ng Mga Serbisyo sa Customer o Mga End User nito. Puwedeng tukuyin ng Customer ang detalye ng paggamit na ito sa Admin Console. Posible ring ipakita ng Google ang Mga Feature ng Brand ng Google sa mga naturang web page para ipabatid na ang Mga Serbisyo ay ibinigay ng Google.

  • 6. Mga Serbisyo sa Technical Support (Technical Support Services o TSS). Magbibigay ang Google ng TSS sa Customer sa panahon ng Termino alinsunod sa Mga Alituntunin ng TSS, at posible itong maningil ng naaangkop na Mga Bayarin. Ang ilang partikular na level ng TSS ay may minimum na umuulit na Bayarin gaya ng inilalarawan sa https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Kung ida-downgrade ng Customer ang antas ng TSS nito sa anumang buwan sa kalendaryo, posibleng patuloy na ibigay ng Google ang TSS sa parehong antas at sa halaga ng Mga Bayarin sa TSS na gaya sa halagang inilapat bago ang pag-downgrade para sa natitirang bahagi ng buwang iyon.

  • 7. Kumpidensyal na Impormasyon.

   • 7.1 Mga Obligasyon. Gagamitin lang ng tatanggap ang Kumpidensyal na Impormasyon ng partidong naghahayag para maipatupad ang mga karapatan ng tatanggap at maisagawa ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduan, at magsasagawa ito ng makatuwirang pag-iingat para maprotektahan laban sa pagkakahayag ang Kumpidensyal na Impormasyon ng naghahayag na partido. Puwede lang maghayag ng Kumpidensyal na Impormasyon ang recipient sa mga Affiliate, empleyado, ahente, o propesyonal na tagapayo nito ("Mga Pinaglaanan") na may pangangailangang makaalam nito at sumang-ayon sa kasulatan (o sa sitwasyon ng mga propesyonal na tagapayo ay may obligasyon) na pananatilihin itong kumpidensyal. Titiyakin ng tatanggap na gagamitin lang ng Mga Pinaglaanan nito ang natanggap na Kumpidensyal na Impormasyon para maipatupad ang mga karapatan at maisagawa ang mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito.

   • 7.2 Nire-require na Paghahayag. Sa kabila ng anumang probisyon na sumasalungat sa Kasunduang ito, puwede ring ihayag ng tagatanggap o Affiliate nito ang Kumpidensyal na Impormasyon hanggang sa puntong kinakailangan ng naaangkop na Legal na Proseso; sa kundisyong nagsasagawa ang tagatanggap o ang Affiliate nito ng mga pagsisikap na makatuwiran ayon sa komersyo para (a) maabisuhan kaagad ang kabilang partido bago ang anumang naturang paghahayag ng Kumpidensyal na Impormasyon nito, at (b) makasunod sa mga makatuwirang kahilingan ng kabilang partido kaugnay ng mga pagsisikap nitong tutulan ang paghahayag. Sa kabila ng nabanggit, hindi malalapat ang mga subsection (a) at (b) sa itaas kung matutukoy ng tagatanggap na ang pagsunod sa (a) at (b) ay posibleng (i) magresulta sa paglabag sa Legal na Proseso; (ii) makasagabal sa pagsisiyasat ng pamahalaan; o (iii) humantong sa pagkamatay o matinding pisikal na pinsala sa isang indibidwal.

  • 8. Termino at Pagwawakas.

   • 8.1 Termino ng Kasunduan. Magsisimula ang termino ng Kasunduang ito (ang "Termino") sa Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa at magpapatuloy ito hanggang sa wakasan ang Kasunduan o hindi na ito ni-renew gaya ng nakasaad sa Seksyon 8 (Termino at Pagwawakas) na ito.

   • 8.2 Pag-renew. Sa pagtatapos ng bawat Termino ng Order, awtomatikong mare-renew ang Mga Serbisyo (at anumang End User Account na dating sinisingil ng Mga Bayarin) para sa karagdagang Termino ng Order na 12 buwan. Kung ayaw ng alinmang partido na ma-renew ang Mga Serbisyo, dapat nitong abisuhan ang kabilang partido tungkol dito nang hindi bababa sa 15 araw bago matapos ang kasalukuyang Termino ng Order noong panahong iyon, at magkakaroon ng bisa ang abisong ito tungkol sa hindi pag-renew sa pagtatapos ng kasalukuyang Termino ng Order noong panahong iyon.

   • 8.3 Pagwawakas dahil sa Paglabag. Hanggang sa puntong pinapahintulutan ng naaangkop na batas, puwedeng wakasan kaagad ng alinmang partido ang Kasunduang ito sa nakasulat na abiso kung (a) may matinding paglabag sa Kasunduan ang kabilang partido at hindi nito naiwasto ang paglabag na iyon sa loob ng 30 araw pagkatapos matanggap ang nakasulat na abiso tungkol sa paglabag, o (b) itinigil ng kabilang partido ang pagpapatakbo sa negosyo nito o sumailalim ito sa paglilitis sa pagkabangkarote at hindi na-dismiss ang mga pagdinig sa loob ng 90 araw.

   • 8.4 Pagwawakas para sa Kaginhawahan. Puwedeng ihinto ng Customer ang paggamit sa Mga Serbisyo anumang oras. Kapag nabayaran na ng Customer ang lahat ng dapat nitong bayaran (kung naaangkop) sa ilalim ng Form sa Pag-order o sa iba pang nakasaad sa ilalim ng Kasunduang ito (kabilang ang pagbabayad ng anuman at lahat ng Bayarin para sa Termino ng Order), puwede ring wakasan ng Customer ang Kasunduang ito para sa kaginhawaan nito anumang oras bago magbigay ng nakasulat na abiso.

   • 8.5 Pagwawakas Dahil sa Naaangkop na Batas; Paglabag sa Mga Batas. Puwedeng wakasan kaagad ng Google ang Kasunduang ito at/o anumang naaangkop na Form sa Pag-order nang may nakasulat na abiso kung makatuwirang naniniwala ang Google na (a) lalabag sa (mga) naaangkop na batas ang patuloy na pagbibigay ng anumang Serbisyong ginagamit ng Customer o (b) lumabag ang Customer o naging dahilan ito ng paglabag ng Google sa anumang Batas Laban sa Panunuhol o Batas sa Pagkontrol sa Pag-export.

   • 8.6 Epekto ng Pagwawakas o Hindi Pag-renew. Kung wawakasan o hindi ire-renew ang Kasunduan, (a) ihihinto ang lahat ng karapatan at access sa Mga Serbisyo (kabilang ang access sa Data ng Customer), maliban na lang kung iba ang inilalarawan sa Kasunduang ito, at (b) dapat bayaran ang anuman at lahat ng Bayarin ng Customer sa Google kapag natanggap na ng Customer ang huling invoice.

   • 8.7 Walang Refund. Maliban na lang kung iba ang hayagang isinasaad sa Kasunduang ito, ang pagwawakas o hindi pag-renew sa ilalim ng anumang seksyon ng Kasunduang ito (kabilang ang Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud) ay hindi mag-oobliga sa Google na mag-refund ng anumang Bayarin.

  • 9. Pagsasapubliko. Puwedeng isapubliko ng Customer na isa itong customer ng Google, at puwede nitong ipakita ang Mga Feature ng Brand ng Google alinsunod sa Mga Alituntunin sa Trademark. Puwedeng gamitin ng Google ang pangalan at Mga Feature ng Brand ng Customer sa mga online o offline na pampromosyong materyal ng Mga Serbisyo. Puwede lang gamitin ng bawat partido ang Mga Feature ng Brand ng kabilang partido alinsunod sa ipinapahintulot sa Kasunduan. Ang partidong may hawak ng Mga Karapatan sa Intellectual Property sa Mga Feature ng Brand ang makikinabang sa anumang paggamit ng Mga Feature ng Brand ng isang partido.

  • 10. Mga Pagsasaad at Pagpapatunay. Isinasaad at pinapatunayan ng bawat partido na (a) may ganap na kakayahan at awtoridad itong pumasok sa Kasunduan, at (b) susunod ito sa lahat ng batas na nalalapat sa pag-provision, pagtanggap, o paggamit nito ng Mga Serbisyo, kung naaangkop.

  • 11. DisclaimerMaliban kung hayagang nakasaad sa Kasunduan, hindi nagpapahayag ang Google ng, at tahasan nitong itinatatwa hanggang sa sukdulang pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ang (a) anumang uri ng anumang warranty, hayagan man, ipinapahiwatig, ayon sa batas, o iba pang paraan, kasama na ang mga warranty ng kakayahang maikalakal, kaakmaan para sa isang partikular na paggamit, pamagat, hindi paglabag, o walang error o hindi naaantalang paggamit ng Mga Serbisyo at (b) anumang pagsasaad tungkol sa content o impormasyong naa-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.

  • 12. Limitasyon ng Sagutin.

   • 12.1 Limitasyon sa Hindi Direktang Sagutin. Hanggang sa puntong pinapahintulutan ng naaangkop na batas at napapailalim sa Seksyon 12.3 (Walang Limitasyong Sagutin), hindi magkakaroon ang alinmang partido ng anumang Sagutin mula sa o kaugnay ng Kasunduan para sa anumang (a) danyos na hindi direkta, kinahihinatnan, espesyal, nagkataon, o pamparusa o (b) nawalang kita, tubo, matitipid, o kabaitan.

   • 12.2 Limitasyon sa Halaga ng Sagutin. Ang kabuuang halaga ng pinag-isang Sagutin ng bawat partido para sa mga danyos na nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduan ay limitado sa kung alin ang mas malaki sa (a) $1,000 USD o (b) Mga Bayaring binayaran ng Customer sa loob ng 12 buwan bago ang pangyayaring naging sanhi ng Sagutin.

   • 12.3 Walang Limitasyong Sagutin. Walang anuman sa Kasunduan ang nagbubukod o naglilimita sa Sagutin ng alinmang partido dahil sa:

    • (a) panloloko o mapanlokong misrepresentasyon nito;

    • (b) mga obligasyon nito sa ilalim ng Seksyon 13 (Pagbabayad-danyos);

    • (c) paglabag nito sa Mga Karapatan sa Intellectual Property ng kabilang partido;

    • (d) mga obligasyon nito sa pagbabayad (kung mayroon man) sa ilalim ng Kasunduan; o

    • (e) mga usapin kung saan hindi puwedeng maibukod o malimitahan ang sagutin sa ilalim ng naaangkop na batas.

  • 13. Pagbabayad-danyos.

   • 13.1 Mga Obligasyon ng Google sa Pagbabayad-danyos. Ipagtatanggol ng Google ang Customer at mga Affliate nito na gumagamit ng Mga Serbisyo sa ilalim ng Account ng Customer, at babayaran ang danyos ng mga ito laban sa Mga Sagutin sa Pagbabayad-danyos sa anumang Legal na Paglilitis ng Third Party, hangga't resulta ito ng paratang na ang anumang Serbisyo o anumang Feature ng Brand ng Google, na ginamit alinsunod sa Kasunduan, ay lumalabag sa Mga Karapatan sa Intellectual Property ng third party.

   • 13.2 Mga Obligasyon ng Customer sa Pagbabayad-danyos. Ipagtatanggol ng Customer ang Google at Mga Affiliate nito na nagbibigay ng Mga Serbisyo at babayaran ng danyos ang mga ito batay sa Mga Sagutin sa Pagbabayad-danyos sa anumang Legal na Paglilitis ng Third Party hanggang sa puntong magmumula sa (a) anumang Data ng Customer o Mga Feature ng Brand ng Customer o (b) paggamit ng Mga Serbisyo ng Customer o End User na lumalabag sa AUP o Seksyon 3.3 (Mga Paghihigpit).

   • 13.3 Mga Pagbubukod. Hindi malalapat ang Seksyon 13.1 (Mga Obligasyon ng Google sa Pagbabayad-danyos) at 13.2 (Mga Obligasyon ng Customer sa Pagbabayad-danyos) hanggang sa puntong ang pinag-uusapang paratang ay resulta ng: (a) paglabag ng partidong dapat bayaran ng danyos sa Kasunduan o (b) pagsasama ng teknolohiya o Mga Feature ng Brand ng partidong dapat magbayad ng danyos sa mga materyal na hindi ibinigay ng partidong dapat magbayad ng danyos sa ilalim ng Kasunduan, maliban na lang kung iniaatas ng Kasunduan ang pagsasama.

   • 13.4 Mga Kundisyon. May mga sumusunod na kundisyon ang Seksyon 13.1 (Mga Obligasyon ng Google sa Pagbabayad-danyos) at 13.2 (Mga Obligasyon ng Customer sa Pagbabayad-danyos):

    • (a) Dapat ay abisuhan kaagad ng partidong dapat bayaran ng danyos ang partidong dapat magbayad ng danyos, sa pamamagitan ng pagsulat, tungkol sa anumang paratang na nangyari bago ang Legal na Paglilitis ng Third Party, at dapat itong makatuwirang makipagtulungan sa partidong dapat magbayad ng danyos para malutas ang (mga) paratang at ang Legal na Paglilitis ng Third Party. Kung ang paglabag sa Seksyon 13.4(a) na ito ay makakapinsala sa depensa sa Legal na Paglilitis ng Third Party, ang mga obligasyon ng partidong dapat magbayad ng danyos sa ilalim ng Seksyon 13.1 (Mga Obligasyon ng Google sa Pagbabayad-danyos) o 13.2 (Mga Obligasyon ng Customer sa Pagbabayad-danyos) (kung naaangkop) ay mababawasan nang naaayon sa pinsala.

    • (b) Dapat ay ibigay ng partidong dapat bayaran ng danyos ang ganap na kontrol ng bahaging dapat bayaran ng danyos ng Legal na Paglilitis ng Third Party sa partidong dapat magbayad ng danyos sa ilalim ng mga sumusunod: (i) puwedeng magtalaga ang partidong dapat bayaran ng danyos ng sarili nitong abogado, na ito mismo ang magbabayad; at (ii) sa anumang kasunduang nagre-require sa partidong dapat bayaran ng danyos na umako ng sagutin, magbayad, o magsagawa (o hindi magsagawa) ng anumang pagkilos, ire-require na hindi i-withhold, bigyan ng kundisyon, o iantala sa hindi makatuwirang paraan ang paunang nakasulat na pahintulot ng partidong dapat bayaran ng danyos.

   • 13.5 Mga Remedyo.

    • (a) Kung makatuwirang naniniwala ang Google na posibleng lumabag ang Mga Serbisyo sa Mga Karapatan sa Intellectual Property ng isang third party, posibleng gawin ng Google ang mga sumusunod sa sarili nitong pagpapasya at gastos: (i) kunin ang karapatan ng Customer na patuloy na gamitin ang Mga Serbisyo; (ii) baguhin ang Mga Serbisyo para gawing hindi lumalabag ang mga ito nang hindi lubos na binabawasan ang functionality ng mga ito; o (iii) palitan ang Mga Serbisyo ng isang alternatibong hindi lumalabag at may katumbas na function.

    • (b) Kung hindi naniniwala ang Google na ang mga remedyo sa Seksyon 13.5(a) ay makatuwiran ayon sa komersyo, posibleng Suspindihin o wakasan ng Google ang paggamit ng Customer ng apektadong Mga Serbisyo. Kung wawakasan ng Google ang apektadong Mga Serbisyo, magbibigay ang Google ng pro-rata na refund ng anumang Bayarin para sa serbisyong hindi pa naibigay, na aktwal na binayaran ng Customer na naaangkop sa panahon pagkatapos ng pagwawakas ng naturang Mga Serbisyo.

   • 13.6 Mga Tanging Karapatan at Obligasyon. Isinasaad ng Seksyon 13 (Pagbabayad-danyos) na ito, nang hindi nakakaapekto sa anupamang karapatan sa pagwawakas ng alinmang partido at hanggang sa sukdulang pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ang nag-iisa at eksklusibong remedyo ng mga partido sa ilalim ng Kasunduang ito para sa anumang paratang ng third party kaugnay ng paglabag sa Mga Karapatan sa Intellectual Property na sinasaklaw ng Seksyon 13 (Pagbabayad-danyos) na ito.

  • 14. Mga Customer ng Reseller. Nalalapat lang ang Seksyon 14 (Mga Customer ng Reseller) na ito kung ino-order ng Customer ang Mga Serbisyo mula sa isang Reseller sa ilalim ng Kasunduan sa Reseller (ang naturang Mga Serbisyo ay "Mga Serbisyo ng Reseller").

   • 14.1 Mga Naaangkop na Tuntunin. Para sa mga layunin ng Mga Serbisyo ng Reseller:

    • (a) Hindi malalapat ang Seksyon 2 (Mga Kasunduan sa Pagbabayad) ng Kasunduang ito;

    • (b) Ang Mga Bayarin sa Reseller, kung naaangkop, ay direktang babayaran sa Reseller, at ang anumang presyo para sa Mga Serbisyo ng Reseller ay pagpapasyahan lang sa pagitan ng Reseller at Customer;

    • (c) Matatanggap ng Customer ang anumang naaangkop na credit sa SLA mula sa Reseller;

    • (d) Ang Seksyon 12.2 (Limitasyon sa Halaga ng Sagutin) ay papalitan ng "Ang kabuuang halaga ng pinag-isang Sagutin ng bawat partido para sa mga danyos na nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduan ay limitado sa kung alin ang mas malaki sa (a) $1,000 USD o (b) Mga Bayarin sa Reseller na binayaran ng Customer para sa Mga Serbisyo ng Reseller sa loob ng 12 buwan bago ang event na naging sanhi ng Sagutin."

    • (e) Ang anumang pag-renew ng Mga Serbisyo at/o anumang Order sa Reseller ay pagkakasunduan ng Customer at Reseller.

    • (f) Ang "Termino ng Order," gaya ng kung paano ito ginagamit sa Kasunduan, ay tumutukoy sa period ng panahon na nagsisimula sa Petsa ng Pagsisimula ng Mga Serbisyo o petsa ng pag-renew (kung naaangkop) para sa Mga Serbisyo ng Reseller at nagpapatuloy sa loob ng period na nakasaad sa kasalukuyang Order sa Reseller noong panahong iyon, maliban na lang kung wawakasan alinsunod sa Kasunduan; at

    • (g) Ang "Petsa ng Pagsisimula ng Mga Serbisyo," gaya ng kung paano ito ginagamit sa Kasunduan, ay tumutukoy sa petsa ng pagsisimula na inilalarawan sa Order sa Reseller o, kung walang tinutukoy sa Order sa Reseller, ang petsa kung kailan gagawing available ng Google ang Mga Serbisyo ng Reseller sa Customer.

   • 14.2 Pagshe-share ng Kumpidensyal na Impormasyon. Puwedeng ibahagi ng Google ang Kumpidensyal na Impormasyon ng Customer sa Reseller bilang Pinaglaanang napapailalim sa Seksyon 7.1 (Mga Obligasyon).

   • 14.3 Reseller bilang Administrator. Sa pagpapasya ng Customer, puwedeng i-access ng Reseller ang Account ng Customer o ang Mga End User Account. Sa pagitan ng Google at Customer, ang Customer lang ang may responsibilidad sa (a) anumang pag-access ng Reseller sa Account ng Customer o sa Mga End User Account at (b) pagpapakahulugan sa Kasunduan sa Reseller ng anumang karapatan o obligasyon sa pagitan ng Reseller at Customer kaugnay ng Mga Serbisyo ng Reseller.

   • 14.4 Technical Support ng Reseller. Kinikilala ng Customer at sumasang-ayon ito na puwedeng ihayag ng Reseller sa Google ang personal na data ng End User kung makatuwirang kinakailangan para mapangasiwaan ng Reseller ang anumang isyu sa suportang iuulat ng Customer sa o sa pamamagitan ng Reseller.

  • 15. Miscellaneous.

   • 15.1 Mga Abiso. Sa ilalim ng Kasunduan, dapat ipadala ang mga abiso sa Customer sa Email Address para sa Notification at dapat ipadala ang mga abiso sa Google sa legal-notices@google.com. Ituturing na natanggap na ang abiso kapag naipadala na ang email. Responsibilidad ng Customer na panatilihing updated ang Email Address nito para sa Notification sa kabuuan ng Termino.

   • 15.2 Mga Email. Puwedeng gumamit ang mga partido ng mga email para matugunan ang mga kinakailangan sa nakasulat na pag-apruba at pahintulot sa ilalim ng Kasunduan.

   • 15.3 Pagtatalaga. Hindi puwedeng italaga ng alinmang partido ang anumang bahagi ng Kasunduang ito nang walang nakasulat na pahintulot ng kabilang partido, maliban sa isang Affiliate kung saan: (a) sumang-ayon sa kasulatan ang assignee na mapailalim sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, at (b) inabisuhan ng nagtatalagang partido ang kabilang partido tungkol sa pagtatalaga. Walang bisa ang anumang iba pang pagsubok na magtalaga. Kung itatalaga ng Customer ang Kasunduang ito sa isang Affiliate sa ibang hurisdiksyon, at magkakaroon ng pagbabago sa nakikipagkontratang entity ng Google gaya ng tinutukoy sa https://cloud.google.com/terms/google-entity: (i) awtomatikong itatalaga ang Kasunduang ito sa bagong nakikipagkontratang entity ng Google; at (ii) kung ang account sa pagsingil ng Affiliate ay nasa Brazil o Japan, ang mga naaangkop na tuntunin ng serbisyong naka-link sa itaas, at hindi ang Kasunduang ito, ang malalapat mula sa sandali ng pagkakatalaga.

   • 15.4 Pagpapalit ng Kontrol. Kung makakaranas ang isang partido ng pagpapalit ng Kontrol na hindi bahagi ng internal na pagbabago ng istruktura o pagsasaayos (halimbawa, sa pamamagitan ng pagbili o pagbebenta ng stock, merger, o iba pang paraan ng transaksyong pangkumpanya), magbibigay ang partidong iyon ng nakasulat na abiso sa kabilang partido sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pagpapalit ng Kontrol. Kung ang Customer ay hindi na magiging non-profit na institusyong pang-edukasyon o iba pang non-profit na entity na gaya ng inilalarawan sa Seksyon 3.1 (Mga Pinapahintulutang Paggamit), aabisuhan kaagad ng Customer ang Google.

   • 15.5 Akto ng Diyos. Hindi mananagot ang alinmang partido para sa hindi nito pagsasakatuparan o pagkaantala ng pagsasakatuparan nito hanggang sa puntong idinulot ng mga sitwasyong hindi nito makatuwirang makokontrol, kasama na ang mga kalamidad, sakuna, terorismo, kaguluhan, o giyera.

   • 15.6 Pag-subcontract. Puwedeng i-subcontract ng Google ang mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan pero mananatili itong may pananagutan sa Customer para sa anumang naka-subcontract na obligasyon.

   • 15.7 Walang Ahensya. Hindi bumubuo ang Kasunduang ito ng anumang ahensya, partnership, o joint venture sa pagitan ng mga partido.

   • 15.8 Walang Pagsusuko. Wala sa alinmang partido ang ituturing na nagsuko ng anumang karapatan sa pamamagitan ng hindi paggamit (o pag-antala sa paggamit) ng anumang karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito.

   • 15.9 Severability. Kung may anumang bahagi ng Kasunduang ito ang invalid, ilegal, o hindi maipapatupad, magkakaroon pa rin ng bisa ang natitirang bahagi ng Kasunduan.

   • 15.10 Walang Nakikinabang na Third Party. Ang Kasunduang ito ay hindi magdudulot ng anumang benepisyo sa sinumang third party maliban kung hayagang isinasaad na gagawin ito.

   • 15.11 Patas na Lunas. Walang anuman sa Kasunduang ito ang maglilimita sa kakayahan ng alinmang party na maghangad ng patas na lunas.

   • 15.12 Sumasaklaw na Batas. ANG LAHAT NG HABOL NA NAGMUMULA O NAUUGNAY SA KASUNDUANG ITO O SA MGA SERBISYO AY MASASAKLAWAN NG BATAS NG CALIFORNIA, MALIBAN SA MGA PANUNTUNAN SA PAGSASALUNGATAN NG MGA BATAS NG ESTADONG IYON, AT EKSKLUSIBONG LILITISIN SA MGA PEDERAL O PANG-ESTADONG HUKUMAN NG SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA, USA; PINAPAHINTULUTAN NG MGA PARTIDO ANG PERSONAL NA HURISDIKSYON SA MGA HUKUMANG IYON.

   • 15.13 Mga Pagbabago. Maliban sa nakasaad sa Seksyon 1.4(b) (Mga Pagbabago: Sa Kasunduan), (c) (Mga Pagbabago: Sa Mga Tuntunin ng URL), o (d) (Mga Pagbabago: Sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud), nakasulat dapat ang anumang pagbabago sa Kasunduang ito pagkatapos ng Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa, na nilagdaan ng parehong partido, at hayagang nagsasaad na binabago nito ang Kasunduang ito. Bilang paglilinaw, ang pag-provision ng Google ng na-update na URL kapalit ng anumang URL na isinaad sa Kasunduang ito ay hindi ituturing na pag-amyenda sa o pagbabago ng mga tuntunin ng Kasunduan.

   • 15.14 Pagpapatuloy. Mananatiling may bisa ang sumusunod na Mga Seksyon pagkatapos ng pag-expire o pagwawakas ng Kasunduang ito: Seksyon 2 (Mga Kasunduan sa Pagbabayad), Seksyon 5 (Mga Karapatan sa Intellectual Property; Proteksyon ng Data ng Customer; Feedback; Paggamit ng Mga Feature ng Brand sa Mga Serbisyo), Seksyon 7 (Kumpidensyal na Impormasyon), Seksyon 8.6 (Epekto ng Pagwawakas o Hindi Pag-renew), Seksyon 11 (Disclaimer), Seksyon 12 (Limitasyon ng Sagutin), Seksyon 13 (Pagbabayad-danyos), Seksyon 14.1 (Mga Naaangkop na Tuntunin), Seksyon 14.2 (Pagbabahagi ng Kumpidensyal na Impormasyon), at Seksyon 15 (Miscellaneous).

   • 15.15 Buong Kasunduan. Itinatakda ng Kasunduang ito ang lahat ng tuntuning napagkasunduan ng mga partido at winawakasan nito at nangingibabaw ito sa anuman at sa lahat ng iba pang kasunduan sa pagitan ng mga partidong nauugnay sa paksa nito, kabilang ang anumang naunang bersyon ng Kasunduang ito. Sa pagsang-ayon sa Kasunduang ito, hindi dumedepende ang alinmang partido sa, at hindi magkakaroon ang alinmang partido ng anumang karapatan o remedyo ayon sa, anumang pahayag, pagsasaad, o warranty (resulta man ito ng kapabayaaan o nang walang kamalayan), maliban sa mga hayagang isinaad sa Kasunduang ito. Ang Mga Tuntunin ng URL ay isinasama sa Kasunduan sa pamamagitan ng pagbanggit. Pagkatapos ng Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa, puwedeng magbigay ang Google ng na-update na URL kapalit ng anumang URL sa Kasunduang ito.

   • 15.16 Magkakasalungat na Tuntunin. Kung may pagsasalungatan sa pagitan ng mga dokumentong bumubuo sa Kasunduang ito, magkakaroon ng kontrol ang mga dokumento sa ganitong pagkakasunod-sunod (mula sa una hanggang sa huling mangingibabaw): ang Form sa Pag-order, ang Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, ang natitirang bahagi ng Kasunduan (hindi kasama ang Mga Tuntunin ng URL), at ang Mga Tuntunin ng URL (bukod sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud).

   • 15.17 Mga Header. Ang mga heading at caption na ginagamit sa Kasunduan ay dapat lang gamitin bilang sanggunian, at hindi magkakaroon ng anumang epekto sa interpretasyon ng Kasunduan.

   • 15.18 Magkakasalungat na Wika. Kung isasalin ang Kasunduang ito sa anumang wika bukod sa English, at may pagkakaiba ang English na text at isinaling text, ang English na text ang susundin maliban na lang kung iba ang hayagang nakasaad sa pagsasalin.

   • 15.19 Mga Kahulugan.

    • Tumutukoy ang "Account" sa mga kredensyal ng Google account ng Customer at kaugnay na pag-access sa Mga Serbisyo sa ilalim ng Kasunduang ito.

    • Tumutukoy ang "Mga Karagdagang Produkto" sa mga produkto, serbisyo, o application na iniaalok ng Google o ng mga affiliate nito na hindi kasama sa Mga Serbisyo pero puwedeng i-access para magamit kasama ng Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Mga Karagdagang Tuntunin ng Produkto" sa mga kasalukuyang tuntuning isinaad noong panahong iyon sa https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • Tumutukoy ang "Admin Account" sa isang uri ng End User Account na puwedeng gamitin ng Customer (o Reseller, kung naaangkop) para pangasiwaan ang Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Admin Console" sa (mga) online na console o dashboard na ibinibigay ng Google sa Customer para sa pangangasiwa sa Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Mga Administrator" sa mga tauhang itinalaga ng Customer na nangangasiwa sa Mga Serbisyo sa Mga End User sa ngalan ng Customer, at may kakayahang i-access ang Data ng Customer at Mga End User Account. Kabilang sa naturang pag-access ang kakayahang i-access, subaybayan, gamitin, baguhin, i-withhold, o ihayag ang anumang data na available sa Mga End User na nauugnay sa kanilang Mga End User Account.

    • Tumutukoy ang "Pag-advertise" sa mga online na advertisement na ipinapakita ng Google sa Mga End User, na hindi kasama ang anumang advertisement na hayagang pinili ng Customer na ipakita ng Google o ng sinuman sa Mga Affiliate nito na nauugnay sa Mga Serbisyo sa ilalim ng hiwalay na kasunduan (halimbawa, mga advertisement ng Google AdSense na ipinapatupad ng Customer sa isang website na ginawa ng Customer gamit ang functionality na "Google Sites" sa Mga Serbisyo).

    • Tumutukoy ang "Affiliate" sa anumang entity na direkta o hindi direktang Nagkokontrol, Kinokontrol ng, o nasa ilalim ng karaniwang Kontrol ng isang partido.

    • Tumutukoy ang "Taunang Singil" sa taunang singil para sa Mga Serbisyo gaya ng nakasaad sa Form sa Pag-order.

    • Tumutukoy ang "Mga Batas Laban sa Panunuhol" sa lahat ng naaangkop na pangkomersyo at pampublikong batas laban sa panunuhol, kabilang ang U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 at ang UK Bribery Act of 2010, na nagbabawal sa mga tiwaling pag-aalok ng anumang may halaga, direkta man o hindi, sa sinuman, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan, para magkaroon o magpanatili ng negosyo o para matiyak ang anupamang di-wastong kalamangang pangkomersyo. Kabilang sa mga opisyal ng pamahalaan ang: sinumang empleyado ng pamahalaan, kandidato para sa pampublikong katungkulan, miyembro ng mga royal family, at empleyado ng mga kumpanyang pagmamay-ari o kinokontrol ng pamahalaan, pampublikong pandaigdigang organisasyon, at pulitikal na partido.

    • Tumutukoy ang "AUP" sa kasalukuyang patakaran sa katanggap-tanggap na paggamit noong panahong iyon para sa Mga Serbisyong nakasaad sa https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • Ang "BAA" o "Kasunduan ng Associate sa Negosyo (Business Associate Agreement)" ay isang pagbabago sa Kasunduang sumasaklaw sa pangangasiwa ng Pinoprotektahang Impormasyon sa Kalusugan (Protected Health Information o PHI) (gaya ng tinutukoy sa HIPAA).

    • Tumutukoy ang "Petsa ng Pagsisimula ng Pagsingil" sa petsa kung kailan maniningil ang Google ng Mga Bayarin para sa Mga Serbisyo (kung naaangkop).

    • Tumutukoy ang "Mga Feature ng Brand" sa mga trade name, trademark, marka ng serbisyo, logo, domain name, at iba pang natatanging feature ng brand ng bawat partido, ayon sa pagkakasunod-sunod, na sine-secure ng naturang partido paminsan-minsan.

    • Tumutukoy ang “Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud” sa mga kasalukuyang tuntunin noong panahong iyon na naglalarawan sa pagpoproseso ng data at mga obligasyon sa seguridad kaugnay ng Data ng Customer, gaya ng inilalarawan sa https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.

    • Tumutukoy ang "Kumpidensyal na Impormasyon" sa impormasyong inihahayag ng isang partido (o ng Affiliate) sa kabilang partido sa ilalim ng Kasunduang ito, at minarkahan bilang kumpidensyal o karaniwang maituturing na kumpidensyal na impormasyon sa partikular na mga sitwasyong ito. Hindi kasama rito ang impormasyon na hiwalay na binuo ng tagatanggap, makatarungang ibinigay sa tagatanggap ng isang third party nang walang obligasyon sa pagiging kumpidensyal, o naging pampubliko nang hindi kasalanan ng tagatanggap. Sa ilalim ng naunang pahayag, itinuturing ang Data ng Customer na Kumpidensyal na Impormasyon ng Customer.

    • Tumutukoy ang "Kontrol" sa kontrol sa mahigit sa 50 porsyento ng mga karapatan sa pagboto o interes sa equity ng isang partido.

    • Tumutukoy ang "Mga Core na Serbisyo" sa kasalukuyang "Mga Core na Serbisyo" noong panahong iyon gaya ng inilarawan sa Buod ng Mga Serbisyo, hindi kasama ang anumang Alok ng Third Party.

    • Tumutukoy ang "Data ng Customer" sa data na isinumite, na-store, ipinadala, o natanggap sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng Customer o Mga End User nito.

    • Tumutukoy ang "Email Address ng Domain" sa email address sa Domain Name na gagamitin kaugnay ng Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Domain Name" sa domain name na tinukoy sa Form sa Pag-order o Order sa Reseller na gagamitin kaugnay ng Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Mga End User" sa mga indibidwal na pinapahintulutan ng Customer na gamitin ang Mga Serbisyo at pinapamahalaan ng Administrator. Bilang paglilinaw, puwedeng kabilang sa Mga End User ang mga empleyado ng Mga Affiliate ng Customer at iba pang third party.

    • Tumutukoy ang "End User Account" sa account na hino-host sa Google na binuo ng Customer sa pamamagitan ng Mga Serbisyo para magamit ng End User ang Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Mga Batas sa Pagkontrol ng Pag-export" sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon sa pagkontrol ng pag-export at pag-export ulit, kabilang ang (a) Export Administration Regulations ("EAR") na pinapangasiwaan ng Department of Commerce ng U.S., (b) mga pangkalakalan at pang-ekonomiyang parusa na pinapangasiwaan ng Office of Foreign Assets Control ng Treasury Department ng U.S., at ang (c) International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") na pinapangasiwaan ng Department of State ng U.S.

    • Tumutukoy ang "Mga Bayarin" sa (a) resulta ng halaga ng Mga Serbisyong ginamit o na-order ng Customer na na-multiply sa Mga Presyo (kung naaangkop) o (b) mga naaangkop na bayarin para sa TSS, kasama ang anumang naaangkop na Mga Buwis.

    • Tumutukoy ang "Help Center" sa help center ng Google na naa-access sa https://www.google.com/support.

    • Tumutukoy ang "Mga Napakamapanganib na Aktibidad" sa mga aktibidad kung saan ang paggamit o pagpalya ng Mga Serbisyo ay makatuwirang maaasahang hahantong sa pagkamatay, personal na pinsala, o pagkasira ng kapaligiran o ari-arian (gaya ng paggawa o pagpapatakbo ng mga pasilidad para sa nuclear power, pagkontrol ng trapiko sa himpapawid, sistemang pansuporta ng buhay, o armas).

    • Tumutukoy ang "HIPAA" sa Health Insurance Portability and Accountability Act ng 1996 na posibleng baguhin paminsan-minsan, at sa anumang regulasyong ipinapatupad alinsunod dito.

    • Tumutukoy ang "kasama" sa kasama ang, pero hindi limitado sa.

    • Tumutukoy ang "Mga Sagutin sa Pagbabayad-danyos" sa anumang (i) napagkasunduang halagang inaprubahan ng partido na dapat magbayad ng danyos at (ii) danyos at gastos na iginawad ng kwalipikadong hukumang may hurisdiksyon sa partido na dapat bayaran ng danyos.

    • Tumutukoy ang "Mga Karapatan sa Intellectual Property" sa lahat ng karapatan sa patent, copyright, karapatan sa trademark, karapatan sa trade secret (kung mayroon man), karapatan sa disenyo, karapatan sa database, karapatan sa domain name, karapatang moral, at anupamang karapatan sa intellectual property (nakarehistro o hindi nakarehistro) sa buong mundo.

    • Tumutukoy ang "Legal na Proseso" sa request sa paghahayag ng impormasyon na isinasagawa sa ilalim ng batas, regulasyon ng pamahalaan, utos ng hukuman, subpoena, warrant, o iba pang valid na awtoridad ng batas, legal na pamamaraan, o katulad na proseso.

    • Tumutukoy ang "Sagutin" sa anumang sagutin, sa ilalim man ng kontrata, batas sa kapabayaan (kabilang ang kapabayaan), o iba pa, inaasahan man o pinag-isipan ng mga partido.

    • Tumutukoy ang "Buwanang Singil" sa buwanang singil para sa Mga Serbisyo gaya ng nakasaad sa Form sa Pag-order.

    • Tumutukoy ang "Email Address para sa Notification" sa (mga) email address na itinalaga ng Customer sa Admin Console.

    • Tumutukoy ang "Form sa Pag-order" sa form sa pag-order na isinakatuparan ng Customer, o order na ginawa ng Customer sa pamamagitan ng website ng Google, at pareho nitong tinutukoy ang Mga Serbisyong ibibigay ng Google sa Customer sa ilalim ng Kasunduan.

    • Tumutukoy ang "Termino ng Order" sa period ng panahong nagsisimula sa Petsa ng Pagsisimula ng Mga Serbisyo o sa petsa ng pag-renew (kung naaangkop) at nagpapatuloy sa loob ng period na nakasaad sa Form sa Pag-order, maliban na lang kung wawakasan alinsunod sa Kasunduang ito. Kung walang Form sa Pag-order na nalalapat sa Mga Serbisyo, ang unang Termino ng Order ay ang terminong magsisimula sa Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa at magpapatuloy sa loob ng 12 buwan.

    • Tumutukoy ang "Iba Pang Serbisyo" sa kasalukuyang "Iba Pang Serbisyo" noong panahong iyon gaya ng inilarawan sa Buod ng Mga Serbisyo, hindi kasama ang anumang Alok ng Third Party.

    • Tumutukoy ang "Mga Presyo" sa mga kasalukuyang naaangkop na presyo noong panahong iyon para sa Mga Serbisyong inilalarawan sa https://workspace.google.com/pricing.html (isinasama sa Kasunduan sa pamamagitan ng pagbanggit na ito), maliban na lang kung iba ang napagkasunduan sa isang addendum o Form sa Pag-order. Hindi kasama sa mga presyo ang Mga Buwis.

    • Tumutukoy ang "Reseller," kung naaangkop, sa awtorisadong hindi affiliated na third party na reseller na nagbebenta o nagbibigay ng Mga Serbisyo sa Customer.

    • Tumutukoy ang "Kasunduan sa Reseller," kung naaangkop, sa hiwalay na kasunduan sa pagitan ng Customer at Reseller kaugnay ng Mga Serbisyo. Nakahiwalay ang Kasunduan sa Reseller at hindi nasasaklawan ng Kasunduang ito.

    • Tumutukoy ang "Mga Bayarin sa Reseller" sa mga bayarin (kung mayroon man) para sa Mga Serbisyong ginamit o na-order ng Customer gaya ng napagkasunduan sa Kasunduan sa Reseller, kasama ang anumang naaangkop na Buwis.

    • Tumutukoy ang "Order sa Reseller," kung naaangkop, sa form sa pag-order (kabilang ang form sa pag-order sa pag-renew) na ibinibigay ng Reseller at ipinapatupad ng Customer at ng Reseller na tumutukoy sa Mga Serbisyong ino-order ng Customer sa Reseller.

    • Tumutukoy ang "Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo" sa mga kasalukuyang tuntunin noong panahong iyon na partikular sa isa o higit pang Serbisyong nakasaad sa https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

    • Tumutukoy ang "Mga Serbisyo" sa Mga Core na Serbisyo at Iba Pang Serbisyong kasama sa kasalukuyang naaangkop na edisyon ng Google Workspace for Education ng Mga Serbisyo noong panahong iyon.

    • Tumutukoy ang "Petsa ng Pagsisimula ng Mga Serbisyo" sa petsa ng pagsisimulang nakasaad sa Form sa Pag-order o, kung walang tinukoy sa Form sa Pag-order, sa petsa kung kailan gagawing available ng Google ang Mga Serbisyo sa Customer.

    • Tumutukoy ang "Buod ng Mga Serbisyo" sa kasalukuyang paglalarawan noong panahong iyon na nakasaad sa https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

    • Tumutukoy ang "SLA" sa (mga) kasalukuyang kasunduan sa antas ng serbisyo noong panahong iyon sa https://workspace.google.com/terms/sla.html.

    • Tumutukoy ang "Suspindihin" o "Pagsususpinde" sa pag-disable ng access sa o paggamit ng Mga Serbisyo, o mga bahagi ng Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Mga Buwis" sa lahat ng buwis na ipinapataw ng pamahalaan, maliban sa mga buwis na batay sa net na kita, net na halaga, halaga ng asset, halaga ng ari-arian, o pagpapatrabaho ng Google.

    • Nakasaad ang kahulugan ng "Termino" sa Seksyon 8.1 (Termino ng Kasunduan) ng Kasunduang ito.

    • Tumutukoy ang "Legal na Paglilitis ng Third Party" sa anumang pormal na legal na paglilitis na inihain ng hindi affiliated na third party sa isang hukuman o pampamahalaang tribunal (kasama ang anumang pagdinig sa apela).

    • Tumutukoy ang "Mga Alok ng Third Party" sa mga serbisyo, software, produkto, at iba pang alok ng third party na hindi kasama sa Mga Serbisyo.

    • Tumutukoy ang "Mga Alituntunin sa Trademark" sa kasalukuyang Mga Alituntunin ng Google para sa Paggamit ng Third Party ng Mga Feature ng Brand ng Google noong panahong iyon sa https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • Tumutukoy ang "TSS" sa kasalukuyang serbisyo sa technical support ng Google noong panahong iyon.

    • Tumutukoy ang "Mga Alituntunin ng TSS" sa mga kasalukuyang alituntunin para sa mga serbisyo ng technical support ng Google noong panahong iyon, gaya ng nakasaad sa https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • Tumutukoy ang "Mga Tuntunin ng URL" sa magkakasamang AUP, Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo, SLA, at Mga Alituntunin ng TSS.

  • 16. Mga Tuntuning Partikular sa Rehiyon. Sumasang-ayon ang Customer sa mga sumusunod na pagbabago sa Kasunduan kung nasa naaangkop na rehiyon ang billing address ng Customer na gaya ng inilalarawan sa ibaba:

   • Asia Pacific - Lahat ng rehiyon

    • Papalitan ang Seksyon 2.3 (Mga Buwis) ng sumusunod:

    • 2.3 Mga Buwis. Ia-itemize ng Google ang anumang ii-invoice na Buwis. Kung dapat i-withhold ang Mga Buwis mula sa anumang pagbabayad sa Google, daragdagan ng Customer ang pagbabayad sa Google, para maging katumbas ng halagang matatanggap ng Google ang halagang ii-invoice, nang walang pagbabawas para sa Mga Buwis.

    • Papalitan ang kahulugan ng "Mga Buwis" sa ilalim ng Seksyon 15.19 (Mga Kahulugan) ng sumusunod:

    • 15.19 Mga Kahulugan.

    • Tumutukoy ang "Mga Buwis" sa lahat ng buwis na ipinapataw ng pamahalaan, alinsunod sa naaangkop na batas na nauugnay sa pagbibigay at pagsasakatuparan ng Mga Serbisyo, kasama ang, pero hindi limitado sa, anumang tungkulin, mga tungkulin sa customs, at anumang direkta o hindi direktang buwis, kabilang ang anumang nauugnay na multa o interes, maliban sa mga buwis batay sa kita ng Google.

   • Asia Pacific (lahat ng rehiyon maliban sa Australia, Japan, India, New Zealand, Singapore) at Latin America (lahat ng rehiyon maliban sa Brazil)

    • Papalitan ang Seksyon 15.12 (Sumasaklaw na Batas) ng sumusunod:

    • 15.12 Sumasaklaw na Batas; Paglilitis.

     • (a) ANG LAHAT NG HABOL NA NAGMUMULA O NAUUGNAY SA KASUNDUANG ITO O ANUMANG KAUGNAY NA PRODUKTO O SERBISYO NG GOOGLE (KABILANG ANG ANUMANG DI-PAGKAKASUNDO TUNGKOL SA INTERPRETASYON O PAGSASAKATUPARAN NG KASUNDUAN) ("Di-pagkakasundo") AY MASASAKLAWAN NG MGA BATAS NG ESTADO NG CALIFORNIA, USA, MALIBAN SA MGA PANUNTUNAN SA MGA PAGSASALUNGATAN NG MGA BATAS NG CALIFORNIA.

     • (b) Susubukan ng mga partido na ayusin nang may magandang loob ang anumang Di-pagkakasundo sa loob ng 30 araw mula noong magkaroon ng Di-pagkakasundo. Kung hindi malulutas ang Di-pagkakasundo sa loob ng 30 araw, dapat itong malutas sa pamamagitan ng paglilitis ng International Centre for Dispute Resolution ng American Arbitration Association alinsunod sa Expedited Commercial Rules na ipinapatupad mula sa petsa ng Kasunduang ito ("Mga Panuntunan").

     • (c) Magkakasundo ang mga partido sa pagpili ng isang arbitrator. Isasagawa ang paglilitis sa English sa Santa Clara County, California, USA.

     • (d) Puwedeng mag-apply ang alinmang partido sa anumang kwalipikadong hukuman para sa lunas ng mapagpigil na kinakailangan para protektahan ang mga karapatan nito habang nakabinbin ang resolusyon ng paglilitis. Puwedeng mag-utos ang tagapaglitis ng patas na lunas o lunas ng mapagpigil na naaayon sa mga remedyo at limitasyon sa Kasunduan.

     • (e) Sa ilalim ng mga requirement sa pagiging kumpidensyal sa Subsection (g), puwedeng magpetisyon ang alinmang partido sa anumang kwalipikadong hukuman na maglabas ng anumang utos na kinakailangan para maprotektahan ang mga karapatan o ari-arian ng partidong iyon; hindi ituturing ang petisyong ito na paglabag o pagsusuko ng sumasaklaw na batas at seksyon ng paglilitis na ito at hindi ito makakaapekto sa mga kakayahan ng arbitrator, kabilang ang kakayahang suriin ang pasya ng hukuman. Magkakasundo ang mga partido na kwalipikado ang mga hukuman ng Santa Clara County, California, USA, na magbigay ng anumang utos sa ilalim ng Subsection 15.12 (e) na ito.

     • (f) Hindi na mababago ang pasya sa paglilitis at mapapailalim dito ang mga partido at puwedeng iharap ang pagsasakatuparan nito sa anumang kwalipikadong hukuman, kabilang ang anumang hukumang may hurisdiksyon sa alinmang partido o sa alinman sa ari-arian nito.

     • (g) Ang anumang pagdinig sa paglilitis na isinasagawa alinsunod sa Seksyon 15.12 (Sumasaklaw na Batas; Paglilitis) na ito ay ituturing na Kumpidensyal na Impormasyon sa ilalim ng Seksyon 7 (Kumpidensyal na Impormasyon), kabilang ang: (i) pagkakaroon ng, (ii) anumang impormasyong inihayag sa panahon ng, at (iii) anumang pasalitang komunikasyon o dokumentong nauugnay sa, mga pagdinig sa paglilitis. Bukod pa sa mga karapatan sa paghahayag sa ilalim ng Seksyon 7 (Kumpidensyal na Impormasyon), puwedeng ihayag ng mga partido ang impormasyong inilalarawan sa Subsection 15.12 (g) na ito sa kwalipikadong hukuman kung kinakailangan para maghain ng anumang kautusan sa ilalim ng Subsection 15.12 (e) o magpatupad ng anumang pasya sa paglilitis, pero dapat i-request ng mga partido na isagawa ang mga pagdinig ng hukumang iyon nang pribado.

     • (h) Ang mga partido ang magbabayad sa mga bayarin sa arbitrator, bayarin at gastos sa mga itinalagang eksperto ng arbitrator, at pang-administrator na gastos ng center sa paglilitis alinsunod sa Mga Panuntunan. Sa huling pasya nito, tutukuyin ng tagapaglitis ang obligasyon ng hindi mananaig na partido sa pag-reimburse ng halagang paunang binayaran ng mananaig na partido para sa mga bayaring ito.

     • (i) Sasagutin ng bawat partido ang mga bayarin at gastos sa sarili nitong mga abogado at eksperto, anuman ang maging huling pasya ng arbitrator tungkol sa Di-pagkakasundo.

   • Asia Pacific - India

    • Itinalaga ang Google India Private Limited ng Google Asia Pacific Pte. Ltd. (‘GAP’) bilang non-exclusive na reseller ng Mga Serbisyo (gaya ng inilalarawan sa ibaba) sa India. Para maiwasan ang anumang pagdududa, habang nasasailalim sa Kasunduan, tinatawag na ‘Google’ ang dalawang entity. Sa pamamagitan nito, nililinaw na kapag tumutukoy sa Google ang mga probisyon para sa mga pagbebenta o karapatan at obligasyon kaugnay nito (kabilang ang anumang tuntuning nauugnay sa pag-invoice para sa pagbebenta ng mga serbisyo, limitasyon sa credit, pagwawakas ng Kasunduang ito, atbp.), Tumutukoy ang ‘Google’ sa Google India Private Limited, at saanman sa Kasunduan, kapag tinutukoy ng mga probisyon ang ‘Google’ bilang provider ng Mga Serbisyo o karapatan at obligasyong kaugnay nito, tumutukoy ito sa ‘GAP.’

    • Posibleng magpatupad ang Google India Private Limited ng (Mga) Form sa Pag-order na sumasangguni sa Kasunduan, pero ituturing ang Form sa Pag-order bilang hiwalay na kontrata sa pagitan ng Google India Private Limited at ng Customer, at isasama nito ang lahat ng tuntunin ng Kasunduang ito. Bilang reseller ng Mga Serbisyo, kapag binibili ng Google India Private Limited ang Mga Serbisyo mula sa GAP para sa muling pagbebenta sa Customer, ang GAP ang tutupad sa kabuuang obligasyong ibigay ang mga naturang Serbisyo sa ilalim ng Kasunduan, at dahil dito, hindi magkakaroon ng anumang obligasyon ang Google India Private Limited na may kaugnayan sa performance ng Mga Serbisyo.

    • Papalitan ang Seksyon 2 (Mga Kasunduan sa Pagbabayad) ng sumusunod:

    • 2. Mga Kasunduan sa Pagbabayad.

    • 2.1 Pagsukat ng Paggamit at Mga Opsyon sa Pagsingil. Gagamitin ang mga tool sa pagsukat ng Google para matukoy ang paggamit ng Customer ng Mga Serbisyo at hindi na mababago ang anumang naturang pagtukoy ng Google para sa pagkalkula ng Mga Bayarin. Puwedeng pumili ang Customer ng isa sa mga opsyon sa pagsingil sa ibaba o anupamang opsyong iniaalok ng Google kapag nag-order ang Customer ng Mga Serbisyo.

     • (a) Flexible na Plano. Kung pipiliin ng Customer ang opsyong ito, hindi magiging obligado ang Customer na bilhin ang Mga Serbisyo para sa nakatakda nang termino, pero babayaran niya ang Mga Bayarin batay sa pang-araw-araw nitong paggamit ng Mga Serbisyo, na buwanang sisingilin sa mga utang. Ang anumang hindi buong araw na paggamit ng Mga Serbisyo ay gagawing buong araw na paggamit ng Mga Serbisyo para sa mga layunin ng pagkakalkula sa Mga Bayarin.

     • (b) Taunan/Fixed-Term na Plan. Kung pipiliin ng Customer ang opsyong ito, kakailanganing bilhin ng Customer ang Mga Serbisyo sa loob ng isa o higit pang taunang termino (ayon sa pinili ng Customer). Sisingilin ng Google ang Customer ayon sa mga terminong nauugnay sa mga pinili ng Customer sa Form sa Pag-order.

    • Puwedeng baguhin ng Google ang iniaalok nitong mga opsyon sa pagsingil (kabilang na ang paglalagay ng limitasyon o pagtigil sa pag-alok ng anumang opsyon sa pagsingil) sa loob ng 30 araw na abiso sa Customer at magkakaroon ng bisa ang anumang nasabing pagbabago sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer. Posibleng hindi available ang mga opsyon sa pagsingil para sa lahat ng customer. Puwedeng magbayad ang Customer para sa Mga Serbisyo gamit ang mga opsyon sa pagbabayad na nakalista sa Seksyon 2.2 (Pagbabayad) sa ibaba.

    • 2.2 Pagbabayad. Dapat ibigay ang lahat ng bayad sa currency na nakasaad sa Form sa Pag-order o invoice.

     • (a) Credit Card o Debit Card. Kung magbabayad ang Customer gamit ang isang credit card, debit card, o iba pang paraan ng pagbabayad na walang invoice, dapat magbayad sa katapusan ng buwan kung kailan natanggap ng Customer ang Mga Serbisyo. Para sa mga credit card o debit card, tulad ng naaangkop: (i) maglalabas ang Google ng electronic bill para sa lahat ng naaangkop na Bayarin kapag dapat nang bayaran, at (ii) itinuturing na lampas na sa takdang petsa ang Mga Bayaring ito 60 araw makalipas ang katapusan ng buwan kung kailan natanggap ng Customer ang Mga Serbisyo.

     • (b) Mga Invoice. Nakatakdang bayaran ang mga invoice 60 araw makalipas ang petsa ng invoice (maliban kung may ibang nakasaad sa Form sa Pag-order) at itinuturing na lampas na sa takdang petsa makalipas ang naturang petsa.

     • (c) Iba Pang Paraan ng Pagbabayad. Puwedeng palitan ng Customer ang paraan nito ng pagbabayad ng anupamang paraan na posibleng i-enable ng Google sa Admin Console, na napapailalim sa pagtanggap ng Customer sa anumang karagdagang terminong naaangkop sa paraan ng pagbabayad na iyon.

     • (d) Impormasyon sa Pagbabayad. Kasama dapat sa mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng wire transfer ang impormasyon ng bangko na ibinigay ng Google.

    • 2.3 Mga Buwis.

     • (a) Sa usapin ng mga serbisyo, sumasang-ayon ang Customer na magbayad sa Google ng Mga Bayarin na binanggit sa itaas, kasama ang mga naaangkop na Buwis. Kung aatasan ang Google na maningil o magbayad ng Mga Buwis, ii-invoice ang Mga Buwis sa Customer, maliban na lang kung bibigyan ng Customer ang Google ng napapanahon at valid na certificate ng exemption sa buwis na ibinigay ng naaangkop na awtoridad sa pagbubuwis.

     • (b) Kung nire-require sa ilalim ng naaangkop na batas, ibibigay ng Customer sa Google ang naaangkop na impormasyon ng tax identification (Goods and Services Tax Identification Number ("GSTIN"), lokasyon kung saan matatanggap ng customer ang mga serbisyo, status sa pagbubuwis, atbp.) na posibleng i-require ng Google para matiyak ang pagsunod nito sa mga naaangkop na regulasyon sa pagbubuwis sa India. Tinatanggap ng Customer na tama ang lahat ng detalyeng ibinigay gaya ng GSTIN, lokasyon kung saan matatanggap ng customer ang mga serbisyo, status sa pagbubuwis, atbp. Ang address at GSTIN na ibibigay ay para sa lokasyon kung saan matatanggap ng Customer ang mga serbisyo. May pananagutan ang Customer sa pagbabayad ng (o pag-reimburse sa Google para sa) anumang buwis, interes, multa, o danyos na maidudulot ng anumang maling paghahayag ng Customer.

     • (c) Kung nire-require ng batas ang Customer na mag-withhold ng anumang halaga para sa Buwis sa Kita sa mga pagbabayad nito sa Google, dapat ay magbigay ang Customer sa Google ng certificate ng withholding tax o iba pang naaangkop na dokumentasyon sa naaangkop na panahon para suportahan ang naturang pag-withhold alinsunod sa mga naaangkop na batas sa pagbubuwis.

    • 2.4 Mga Di-pagkakasundo sa Pagbabayad. Dapat isumite ang anumang di-pagkakasundo sa pagbabayad bago ang takdang petsa ng pagbabayad. Kung matutukoy ng mga partido na ang ilang partikular na kamalian sa pagsingil ay dahil sa Google, hindi magbibigay ang Google ng itinamang invoice, sa halip ay magbibigay ito ng credit memo kung saan tutukuyin ang maling halaga sa apektadong invoice. Kung hindi pa nababayaran ang hindi napagkakasunduang invoice, ilalapat ng Google ang halaga ng credit memo sa hindi napagkakasunduang invoice at kakailanganin ng Customer na bayaran ang magiging net na balanseng dapat bayaran sa invoice na iyon. Walang anuman sa Kasunduang ito ang nag-oobliga sa Google na magbigay ng credit sa alinmang partido.

    • 2.5 Mga Delingkwenteng Pagbabayad; Pagsususpinde. Posibleng tumubo ng interes ang mga nahuling pagbabayad sa rate na 1.5% kada buwan (o sa pinakamataas na rate na pinapahintulutan ng batas, kung mas maliit ito) mula sa takdang petsa ng pagbabayad hanggang sa mabayaran ito nang buo. Responsibilidad ng Customer ang lahat ng makatuwirang gastusin (kabilang ang mga bayad sa abogado) ng Google sa pangongolekta ng mga naturang delingkwenteng halaga. Bukod pa rito, kung lampas sa takdang petsa ang pagbabayad ng Customer para sa Mga Serbisyo, puwedeng suspindihin ng Google ang Mga Serbisyo sa pamamagitan ng Google.

    • 2.6 Hindi Nire-require ang Numero ng Purchase Order. Obligasyon ng Customer na bayaran ang lahat ng naaangkop na Bayarin nang hindi nagre-require sa Google na magbigay ng numero ng purchase order sa invoice ng Google (o sa iba pang paraan).

    • 2.7 Mga Rebisyon sa Presyo. Puwedeng baguhin ng Google ang Mga Presyo sa anumang oras maliban na lang kung iba ang hayagang napagkasunduan sa addendum o Form sa Pag-order. Aabisuhan ng Google ang Customer nang hindi bababa sa 30 araw bago ang anumang pagbabago. Magbabago ang pagpepresyo ng Customer sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer pagkatapos ng 30 araw.

    • Papalitan ang Seksyon 15.12 (Sumasaklaw na Batas sa U.S.) ng sumusunod:

    • 15.12 Sumasaklaw na Batas. Masasaklawan ng mga batas ng India ang lahat ng habol na magmumula o nauugnay sa Kasunduang ito. Sakaling magkaroon ng anumang di-pagkakasundo, ang Mga Hukuman sa New Delhi ang may hurisdiksyon. Sa kabila ng nabanggit, madadala at dadalhin ng Customer ang lahat ng habol kaugnay ng Google sa ilalim ng Kasunduan laban sa Google India Private Limited.

    • Papalitan ang kahulugan ng "Mga Buwis" sa ilalim ng Seksyon 15.19 (Mga Kahulugan) ng sumusunod:

    • 15.19 Mga Kahulugan.

    • Tumutukoy ang "Mga Buwis" sa lahat ng buwis alinsunod sa naaangkop na batas, kasama ang, pero hindi limitado sa anumang tungkulin, o buwis (maliban sa buwis sa kita), kabilang ang mga hindi direktang buwis gaya ng goods and services tax ("GST") o mga buwis na nauugnay sa pagbili ng Mga Serbisyo.

   • Asia Pacific - Indonesia

    • May idinagdag na bagong Seksyon 8.8:

    • 8.8 Pagsusuko ng Pagwawakas. Sumasang-ayon ang mga partido na isusuko ang anumang pag-provision sa ilalim ng anumang naaangkop na batas hanggang sa puntong kinakailangan ang pasya o utos ng hukuman para sa pagkansela ng Kasunduang ito.

    • Naa-access ang Indonesian na bersyon ng Kasunduang ito rito at papalitan ang Seksyon 15.18 (Magkakasalungat na Wika) ng sumusunod:

    • 15.18 Magkakasalungat na Wika. Ginawa ang Kasunduang ito sa wikang Indonesian at sa English. Parehong tunay ang dalawang bersyon. Kung sakaling may anumang hindi pagkakatugma o may magkaibang interpretasyon ang Indonesian na bersyon at English na bersyon, sumasang-ayon ang mga partido na babaguhin ang Indonesian na bersyon para itugma ang nauugnay na bahagi ng Indonesian na bersyon sa nauugnay na bahagi ng English na bersyon.

   • Asia Pacific - Australia

    • Ganito ang idinagdag na bagong Seksyon 11A:

    • 11A. Nalalapat lang ang Seksyon 11A na ito kung napapailalim ang Mga Serbisyo sa mga nasa-batas na garantiya sa ilalim ng Australian Competition and Consumer Act 2010 (“ACCA”). Ang mga naaangkop na batas, kabilang na ang ACCA, ay posibleng magdulot ng mga karapatan at remedyo sa Kasunduang ito na hindi puwedeng ibukod, at na hindi ibinubukod ng Kasunduang ito. Sa sukdulang pinapahintulutan ng mga naaangkop na batas ang Google na limitahan ang operasyon nito, ang sagutin ng Google at mga Affiliate nito sa ilalim ng mga batas na iyon ay magiging limitado batay sa kagustuhan nito, sa pagbibigay ulit ng Mga Serbisyo, o pagbabayad sa halaga ng pagbibigay ulit ng Mga Serbisyo.

    • Inamyendahan ang Seksyon 15.12(c) (Sumasaklaw na Batas sa U.S.) sa pamamagitan ng paglalagay ng sumusunod na text sa dulo ng Seksyong iyon: “KUNG PINIPIGILAN NG NAAANGKOP NA BATAS ANG PAGRESOLBA SA ISANG DI-PAGKAKASUNDO SA ISANG HUKUMAN SA CALIFORNIA, PUWEDENG IHAIN NG CUSTOMER ANG DI-PAGKAKASUNDO SA KANYANG MGA LOKAL NA HUKUMAN. KUNG PINIPIGILAN NG NAAANGKOP NA BATAS ANG LOKAL NA HUKUMAN NG CUSTOMER NA ILAPAT ANG BATAS NG CALIFORNIA PARA MALUTAS ANG ISANG DI-PAGKAKASUNDO, ANG DI-PAGKAKASUNDO AY SASAKLAWIN NG MGA NAAANGKOP NA LOKAL NA BATAS SA BANSA, ESTADO, O IBA PANG TINITIRHANG LUGAR NG CUSTOMER.”

    • Inamyendahan ang Seksyon 15.15 (Buong Kasunduan) sa pamamagitan ng paglalagay ng sumusunod na text sa dulo ng Seksyong iyon: “Walang anuman sa Kasunduang ito ang nagbubukod sa sasagutin ng isang partido para sa dating pasulat o pasalitang misrepresentasyon.”

   • Europe, Middle East, at Africa - Lahat ng rehiyon

    • Papalitan ang Seksyon 2.2 (Pagbabayad) ng sumusunod:

    • 2.2 Pagbabayad. Babayaran ng Customer ang lahat ng Bayarin sa currency na nakasaad sa invoice. Dapat mabayaran ang lahat ng Bayarin 30 araw mula sa petsa ng invoice. Walang obligasyon ang Google na magbigay ng maraming invoice. Kasama dapat sa mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng wire transfer ang impormasyon ng bangko na ibinigay ng Google. Kung sumang-ayon ang Customer sa Kasunduan sa Google Commerce Limited, puwedeng kolektahin ng Google ang mga bayad sa pamamagitan ng Google Payment Limited, isang kumpanyang binuo sa England and Wales na may mga tanggapan sa Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom.

   • Europe, Middle East, at Africa - European Economic Area, United Kingdom, at Switzerland

    • Gagawing Seksyon 15.20 (Mga Kahulugan) ang Seksyon 15.19 (Mga Kahulugan).

    • May idinagdag na bagong Seksyon 15.19:

    • 15.19 Pagsusuko ng EECC.

     • (a) Para sa mga layunin ng Seksyon 15.19 (Pagsusuko ng EECC) na ito, isasaad sa EECC ang mga kahulugan ng mga terminong "microenterprise," "maliit na enterprise," at "not-for-profit." Tumutukoy ang "EECC" sa European Electronic Communications Code (gaya ng itinakda ng Directive (EU) 2018/1972 ng European Parliament at ng Council noong Disyembre 11, 2018).

     • (b) Sumasang-ayon ang mga partido na sa ilalim ng EECC: (i) may ilang partikular na karapatang ibinibigay sa mga microenterprise, maliit na enterprise, at not for profit at (ii) magagawa ng mga customer na kabilang sa mga kategoryang tinutukoy rito (i) na hayagang sumang-ayon sa pagsusuko ng ilang partikular na karapatan.

     • (c) Kung ang Customer ay isang microenterprise, maliit na enterprise, o not for profit, sumasang-ayon ang Customer na isuko ang anumang karapatang posibleng mayroon ito sa ilalim ng:

      • (i) Article 102(1) ng EECC, na nagbibigay-daan sa Customer na makatanggap ng ilang partikular na impormasyon bago ang kontrata;

      • (ii) Article 102(3) ng EECC, na nagbibigay-daan sa Customer na makatanggap ng buod ng kontrata;

      • (iii) Article 105(1) ng EECC, na naglilimita sa maximum na tagal ng kontrata sa 24 na buwan para sa ilang partikular na serbisyo; at

      • (iv) Article 107(1) ng EECC, na nagbibigay ng iba pang karapatan sa EECC (kabilang ang Article 102(3) at 105(1) gaya ng inilalarawan sa itaas) sa lahat ng serbisyong ibinibigay sa ilalim ng parehong kasunduan sa Google Workspace.

   • Europe, Middle East, at Africa - Algeria, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Tunisia, Yemen, Egypt, Israel, United Arab Emirates, at Lebanon

    • Ganito ang idinagdag na bagong Seksyon 8.8:

    • 8.8 Walang requirement na Utos ng Hukuman. Tinatanggap at sinasang-ayunan ng magkabilang partido na hindi ire-require ang utos ng hukuman para maipatupad ang anumang pagwawakas o pagbabago ng Kasunduan o para magkaroon ng bisa ang anupamang seksyon ng Kasunduan.

    • Papalitan ang Seksyon 15.12 (Sumasaklaw na Batas) ng sumusunod:

    • 15.12 Sumasaklaw na Batas; Paglilitis.

     • (a) ANG LAHAT NG HABOL NA NAGMUMULA O NAUUGNAY SA KASUNDUANG ITO O ANUMANG KAUGNAY NA PRODUKTO O SERBISYO NG GOOGLE (KABILANG ANG ANUMANG DI-PAGKAKASUNDO TUNGKOL SA INTERPRETASYON O PAGSASAKATUPARAN NG KASUNDUAN) ("Di-pagkakasundo") AY MASASAKLAWAN NG MGA BATAS NG ESTADO NG CALIFORNIA, USA, MALIBAN SA MGA PANUNTUNAN SA MGA PAGSASALUNGATAN NG MGA BATAS NG CALIFORNIA.

     • (b) Susubukan ng mga partido na ayusin nang may magandang loob ang anumang Di-pagkakasundo sa loob ng 30 araw mula noong magkaroon ng Di-pagkakasundo. Kung hindi malulutas ang Di-pagkakasundo sa loob ng 30 araw, dapat itong malutas sa pamamagitan ng paglilitis sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Paglilitis ng London Court of International Arbitration (LCIA) ("Mga Panuntunan"), at itinuturing na kasama bilang sanggunian ang mga naturang Panuntunan sa Seksyong ito.

     • (c) Magkakasundo ang mga partido sa pagpili ng isang arbitrator. Isasagawa ang paglilitis sa English at sa Dubai International Financial Center, DIFC, Dubai UAE ang lugar at legal na pagdadausan ng paglilitis.

     • (d) Puwedeng mag-apply ang alinmang partido sa anumang kwalipikadong hukuman para sa lunas ng mapagpigil na kinakailangan para protektahan ang mga karapatan nito habang nakabinbin ang resolusyon ng paglilitis. Puwedeng mag-utos ang tagapaglitis ng patas na lunas o lunas ng mapagpigil na naaayon sa mga remedyo at limitasyon sa Kasunduan.

     • (e) Hindi na mababago ang pasya sa paglilitis at mapapailalim dito ang mga partido at puwedeng iharap ang pagsasakatuparan nito sa anumang kwalipikadong hukuman, kabilang ang anumang hukumang may hurisdiksyon sa alinmang partido o sa alinman sa ari-arian nito.

     • (f) Ang anumang pagdinig sa paglilitis na isinasagawa alinsunod sa Seksyon 15.12 (Sumasaklaw na Batas; Paglilitis) na ito ay ituturing na Kumpidensyal na Impormasyon sa ilalim ng Seksyon 7 (Kumpidensyal na Impormasyon), kabilang ang: (i) pagkakaroon ng, (ii) anumang impormasyong inihayag sa panahon ng, at (iii) anumang pasalitang komunikasyon o dokumentong nauugnay sa, mga pagdinig sa paglilitis. Bukod pa sa mga karapatan sa paghahayag sa ilalim ng Seksyon 7 (Kumpidensyal na Impormasyon), puwedeng ihayag ng mga partido ang impormasyong inilalarawan sa Subsection 15.12 (f) na ito sa kwalipikadong hukuman kung kinakailangan para magpatupad ng anumang pasya sa paglilitis, pero dapat i-request ng mga partido na isagawa ang mga pagdinig ng hukumang iyon nang pribado.

     • (g) Ang mga partido ang magbabayad sa mga bayarin sa arbitrator, bayarin at gastos sa mga itinalagang eksperto ng arbitrator, at pang-administrator na gastos ng center sa paglilitis alinsunod sa Mga Panuntunan. Sa huling pasya nito, tutukuyin ng tagapaglitis ang obligasyon ng hindi mananaig na partido sa pag-reimburse ng halagang paunang binayaran ng mananaig na partido para sa mga bayaring ito.

     • (h) Sasagutin ng bawat partido ang mga bayarin at gastos sa sarili nitong mga abogado at eksperto, anuman ang maging huling pasya ng arbitrator tungkol sa Di-pagkakasundo.

   • North America - United States at Latin America (lahat ng rehiyon maliban sa Brazil)

    • May idinagdag na bagong Seksyon 3.10:

    • 3.10 COPPA at Pahintulot ng Magulang. Kung papayagan ng Customer ang Mga End User na wala pang 13 taong gulang na gamitin ang Mga Serbisyo, pinapahintulutan ng Customer, ayon sa nire-require sa ilalim ng Children’s Online Privacy Protection Act ("COPPA"), ang pangongolekta at paggamit ng personal na impormasyon sa Mga Serbisyo, na inilalarawan sa Notification ng Privacy ng Google Workspace for Education, mula sa mga naturang End User (hanggang sa puntong naaangkop ang COPPA sa hurisdiksyon ng Customer).

    • May idinagdag na bagong Seksyon 7.3:

    • 7.3 FERPA. Sumasang-ayon ang mga partido na (a) puwedeng kasama sa Data ng Customer ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan mula sa mga talaan sa edukasyon na napapailalim sa FERPA ("Mga Talaan ng FERPA"); at (b) hanggang sa puntong ang Data ng Customer ay naglalaman ng Mga Talaan ng FERPA, ituturing ang Google na "Opisyal ng Paaralan" (gaya ng kung paano ginagamit ang terminong iyon sa FERPA at sa mga regulasyon nito sa pagpapatupad) at susunod sa FERPA. Tumutukoy ang "FERPA" sa Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) at sa Mga Regulasyon ng Family Educational Rights and Privacy Act (34 CFR Part 99), ayon sa pag-amyenda o kaya ay pagbabago paminsan-minsan.

    • Gagawing Seksyon 15.20 (Mga Kahulugan) ang Seksyon 15.19 (Mga Kahulugan).

    • May idinagdag na bagong Seksyon 15.19:

    • 15.19 Pag-develop ng Mga Serbisyo. Ang Mga Serbisyo ay na-develop lang para sa pribadong gastos at ang mga ito ay komersyal na computer software at nauugnay na dokumentasyon alinsunod sa kahulugan ng naaangkop na Mga Pederal na Regulasyon sa Pagkuha at mga karagdagan sa ahensya ng mga ito.

   • Nalalapat lang sa Mga Pampublikong Institusyong Pang-edukasyon: North America - United States at Latin America (lahat ng rehiyon maliban sa Brazil)

    • Papalitan ang Seksyon 2.5 (Mga Delingkwenteng Pagbabayad; Pagsususpinde) ng sumusunod:

    • 2.5 Mga Delingkwenteng Pagbabayad; Pagsususpinde. Posibleng tumubo ng interes ang mga nahuling pagbabayad sa rate na 1.5% kada buwan (o sa pinakamataas na rate na pinapahintulutan ng batas, kung mas maliit ito) na magsisimula 30 araw mula sa takdang petsa ng pagbabayad hanggang sa mabayaran ito nang buo. Bukod pa rito, kung lampas na sa takdang petsa ang pagbabayad ng Customer para sa Mga Serbisyo, puwedeng Suspindihin ng Google ang Mga Serbisyo o puwede nitong wakasan ang Kasunduan dahil sa paglabag sa ilalim ng Seksyon 8.3 (Pagwawakas dahil sa Paglabag).

    • Papalitan ang Seksyon 13.2 (Mga Obligasyon ng Customer sa Pagbabayad-danyos) ng sumusunod:

    • 13.2 Mga Obligasyon ng Customer sa Pagbabayad-danyos. Kung mapipinsala ang Google o sasailalim ito sa Legal na Paglilitis ng Third Party dahil sa paglabag ng Customer sa anumang intellectual property ng third party, maghahanap ang Google ng mga available na remedyo sa ilalim ng naaangkop na pederal, pang-estado, lokal, o iba pang batas.

    • Papalitan ang Seksyon 15.12 (Sumasaklaw na Batas) ng sumusunod:

    • 15.12 Sumasaklaw na Batas. Kung ang Customer ay isang entity ng pamahalaan ng lungsod, county, o estado ng U.S., hindi magpapasya ang Kasunduan tungkol sa sumasaklaw na batas at pagdudulugan.

Mga Nakaraang Bersyon

Hulyo 12, 2023

Abril 19, 2023

Marso 14, 2023

Pebrero 6, 2023

Nobyembre 7, 2022

Setyembre 20, 2022

Setyembre 20, 2021

Abril 1, 2021

Pebrero 17, 2021

India (Pebrero 17, 2021)

Americas (Oktubre 6, 2020)

APAC (Oktubre 6, 2020)

EMEA (Oktubre 6, 2020)