Onlineavtal för Google Workspace

 • Fortsätt till Ytterligare villkor för tjänster som är tillgängliga i den nya kontoinfrastrukturen.

 • Detta avtal (online) för Google Workspace (”Avtalet”) ingås mellan Google och det rättssubjekt som godkänner villkoren (”Kunden”). ”Google” avser (i) Google Voice Canada Corporation, med säte på 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Canada, med avseende endast på Google Voice-tjänster där Kundens faktureringsadress är i Kanada, och (ii) Google LLC, med säte på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 med avseende på alla övriga Google Workspace-tjänster. Detta Avtal träder i kraft på datumet då du trycker på knappen Jag godkänner nedan eller, i tillämpliga fall, datumet då Avtalet kontrasigneras (”Startdatumet”). Om du godkänner villkoren för din arbetsgivares eller annat rättssubjekts räkning intygar och garanterar du att (i) du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller aktuellt rättssubjekt till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått Avtalet och (iii) att du godkänner detta Avtal för parten du representerar. Om du inte har juridisk befogenhet att binda arbetsgivaren eller aktuellt rättssubjekt till dessa villkor ska du inte klicka på knappen Jag godkänner nedan (eller underteckna detta Avtal, om detta är aktuellt). Avtalet rör Kundens tillgång till och användning av Tjänsterna enligt beställning i tillämpligt Beställningsformulär.

  • 1. Tjänster. Google tillhandahåller de Tjänster som beställts i tillämpligt Beställningsformulär i enlighet med gällande Servicenivåavtal. Kunden får använda de Tjänster som beställts i tillämpligt Beställningsformulär i enlighet med detta Avtal.

   • 1.1 Anläggningar och dataöverföring. Alla anläggningar som används för att lagra och behandla Kunddata följer rimliga säkerhetsstandarder som inte är lägre än säkerhetsstandarden vid anläggningar där Google lagrar och behandlar egen information av liknande slag. Som en del av leveransen av Tjänster har Google rätt att överföra Kunddata samt lagra och bearbeta dem i USA eller i ett annat land där Google eller dess agenter har anläggningar. Genom att använda Tjänsterna ger Kunden Google rätt att överföra, bearbeta och lagra Kunddata.

   • 1.2 Inga annonser. Oavsett övriga villkor i Avtalet kommer Google inte att bearbeta Kunddata i Annonseringssyfte eller visa Annonser i Tjänsterna.

   • 1.3 Nya funktioner eller Tjänster. Google kan ibland tillhandahålla nya applikationer, egenskaper eller funktioner för Tjänsterna och användningen av dem kan kräva att Kunden accepterar ytterligare villkor.

   • 1.4 Verifiering för användning av Tjänster. Kunden måste verifiera en E-postadress för domän eller ett Domännamn för att använda Tjänsterna. Om Kunden inte har giltigt tillstånd att använda E-postadressen för domänen eller inte äger eller kontrollerar Domännamnet har Google ingen skyldighet att tillhandahålla Kunden Tjänsterna och kan radera Kontot utan föregående meddelande.

   • 1.5 Tjänstspecifika villkor. De Tjänstspecifika villkoren ingår i Avtalet genom denna referens.

  • 2. Ändringar.

   • 2.1 Ändringar i Tjänsterna.

    • (a) Utfasningspolicy. Google informerar Kunden minst 12 månader innan en Väsentlig utfasning, såvida inte (vilket Google fastställer enligt rimlig god tro): (i) Google inte får göra detta enligt lag eller avtal (inbegripet om gällande lag eller avtal ändras) eller (ii) fortsatt tillhandahållande av Tjänsten som är föremål för den Väsentliga utfasningen skulle skapa en (A) säkerhetsrisk eller en (B) väsentlig ekonomisk eller teknisk börda.

    • (b) Andra ändringar. I enlighet med Avsnitt 2.1 (a) (Utfasningspolicy), får Google göra ändringar av Tjänsterna, vilket kan omfatta att lägga till, uppdatera eller upphöra med Tjänster eller delar av funktion(er) i Tjänsterna. Google meddelar Kunden om större ändringar av Tjänsterna.

   • 2.2 Ändringar av Webbadressvillkoren.

    • (a) Ändringar av Webbadressvillkoren. Google får ändra Webbadressvillkoren, i enlighet med Avsnitt 2.2 (d) (Invändningar mot Ändringar).

    • (b) Meddelande om större ändringar. Google informerar Kunden om större ändringar av Webbadressvillkoren.

    • (c) När ändringar börjar gälla. Större ändringar av Webbadressvillkoren träder i kraft 30 dagar efter att de har förmedlats med undantag för att (i) ändringar med större negativ inverkan på Servicenivåavtalet träder i kraft 90 dagar efter meddelandet och (ii) ändringar som gäller nya Tjänster eller funktioner träder i kraft direkt.

    • (d) Invändningar mot ändringar. Om inte Googles ändring av Webbadressvillkoren krävs av domstol, rättslig eller administrativ order som utfärdats av den behöriga myndigheten eller enligt gällande lag, eller gäller för nya Tjänster eller Funktioner, gäller följande:

     • (i) Om en ändring av Webbadressvillkoren har en väsentlig negativ effekt för Kunden har Kunden rätt att invända mot ändringen genom att informera Google inom 30 dagar efter att Google meddelat ändringen.

     • (ii) Om Kunden meddelar Google omfattas Kunden fortsättningsvis av de Webbadressvillkor som gällde omedelbart före ändringen fram till det som inträffar först av följande: (A) den aktuella Beställningsperioden löper ut eller (B) 12 månader efter meddelandet.

  • 3. Kundens förpliktelser.

   • 3.1 Efterlevnad. Kunden (a) säkerställer att Kundens och dess Slutanvändares användning av Tjänsterna, inklusive all åtkomst till och användning av Kunddata av Kunden och dess Slutanvändare, följer detta Avtal samt tillämpliga kontraktsvillkor eller policyer, inklusive anställningsavtal eller arbetsgivarens policyer kring teknikanvändning, säkerhet eller konfidentialitet, (b) tillämpar kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsterna och (c) informerar utan dröjsmål Google om obehörig användning av, eller åtkomst till, Tjänsterna som kommer till Kundens kännedom.

   • 3.2 Tilläggsprodukter. Google kan tillhandahålla Tilläggsprodukter till Kunden och dess Slutanvändare. Användning av Tilläggsprodukter omfattas av Ytterligare produktvillkor.

   • 3.3 Administrering av tjänster.

    • (a) Administratörskonsolen. Google ger Kunden åtkomst till Administratörskonsolen där Administratören hanterar användningen av Tjänsterna (och Slutanvändarnas användning av Tjänsterna om det är tillämpligt). Kunden kan via Administratörskonsolen ange en eller flera Administratörer som har åtkomst till Administratörskonton. Kunden är ansvarig för: (a) upprätthållande av sekretess och säkerhet för Slutanvändarkonton och tillhörande lösenord och (b) användning av Slutanvändarkonton. Kunden godkänner att Googles ansvar inte sträcker sig till intern hantering eller administration av Tjänsterna för Kunder eller Slutanvändare.

    • (b) Administratörsåtkomst till Slutanvändarkonton. En Administratör har möjlighet att få åtkomst till, övervaka, använda, ändra, innehålla eller yppa Kunddata som är kopplad till Slutanvändarkonton och styra Slutanvändarens åtkomst till Tjänsterna. En Administratör kan även: (i) styra kontoinställningar för Slutanvändarkonton (inklusive att ändra lösenord för Slutanvändarkonto) och (ii) ta bort eller inaktivera Tjänster, Tilläggsprodukter eller andra tjänster/produkter som aktiverats eller installerats med Slutanvändarkontot. Användning av Tilläggsprodukter eller andra tjänster/produkter med Slutanvändarkontona sker på Kundens eget ansvar.

    • (c) Återförsäljare som Administratör. Om en Kund beställer Tjänster via en Återförsäljare kan Återförsäljaren, efter Kundens gottfinnande, ha åtkomst till Kundens Konto och Kundens Slutanvändarkonton. På liknande sätt som mellan Google och Kunden ansvarar Kunden endast för: (i) Återförsäljarens eventuella åtkomst till Kundens Konto eller Kundens Slutanvändarkonton och (ii) att i Återförsäljaravtalet definiera alla rättigheter eller skyldigheter mellan Återförsäljaren och Kunden beträffande Tjänsterna.

    • (d) Samtycken. Kunden ska inhämta och bibehålla alla nödvändiga samtycken för att tillåta: (i) Kundens, och i tillämpliga fall dess Slutanvändares, användning av Tjänsterna och (ii) åtkomst till, lagring och bearbetning av Kunddata enligt detta Avtal.

   • 3.4 Användningsbegränsningar. Kunden kommer inte, och tillåter inte Slutanvändare eller tredje part under dess kontroll att: (a) kopiera, modifiera eller skapa ett härlett arbete av, bakåtkompilera, avkompilera, översätta, demontera eller på annat sätt försöka extrahera någon del av källkoden i Tjänsterna (förutom i den utsträckning en sådan begränsning är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag), (b) underlicensiera, överföra eller distribuera någon del av Tjänsterna, (c) sälja, återförsälja eller på annat sätt göra Tjänsterna tillgängliga till tredje part inom ramarna för ett kommersiellt erbjudande som inte har väsentligt värde oberoende av Tjänsterna eller (d) få åtkomst till eller använda Tjänsterna: (i) för Högriskaktiviteter, (ii) på ett sätt som avser att undvika att Avgifter uppkommer, (iii) för material eller aktiviteter som omfattas av International Traffic in Arms Regulations (ITAR) som upprätthålls av United States Department of State, (iv) på ett sätt som bryter mot, eller möjliggör brott mot, Exportkontrollagar eller (v) överföra, lagra eller behandla information om hälsa i enlighet med amerikanska HIPAA-regler förutom då det tillåts enligt ett HIPAA BAA. Om inget annat tillåts i de Tjänstspecifika villkoren får Kunden inte använda, och tillåter inte Slutanvändarna att använda, Tjänsterna för att ringa eller ta emot nödsamtal.

   • 3.5 Övervakning av otillåten användning. Kunden är ensam ansvarig för att övervaka, svara på och på annat sätt bearbeta e-postmeddelanden som skickas till aliasen ”abuse” och ”postmaster” för Domännamn som verifierats för användning med Tjänsterna, men Google har rätt att övervaka e-postmeddelanden som skickas till dessa alias för Domännamn så att Google kan identifiera otillåten användning av Tjänsterna.

   • 3.6 Begära ytterligare Slutanvändarkonton under Beställningsperioden. Kunden kan köpa ytterligare Slutanvändarkonton under en Beställningsperiod genom att: (A) fylla i ett ytterligare Beställningsformulär hos det som är tillämpligt av Google eller Återförsäljare eller (b) via Administratörskonsolen. Sådana ytterligare Slutanvändarkonton har en proportionellt beräknad löptid som slutar den sista dagen i den tillämpliga Beställningsperioden.

  • 4. Betalning.

   • 4.1 Beställning via Återförsäljare. Om Kunden beställer Tjänsterna från en Återförsäljare: (a) bestäms avgifterna för Tjänsterna mellan Kund och Återförsäljare och eventuella betalningar görs direkt till Återförsäljaren enligt Återförsäljaravtalet, (b) gäller inte återstående bestämmelser i detta Avsnitt 4 (Betalning) för Tjänsterna, (c) får Kunden eventuella Tjänstekrediter från Återförsäljaren (d) kan Kunden begära ytterligare Slutanvändarkonton under Beställningsperioden genom att kontakta Återförsäljaren och (e) kan Google dela Kundens Konfidentiella information med Återförsäljaren som en Delegat enligt avsnitt 7.1 (Förpliktelser gällande konfidentialitet) i detta Avtal.

   • 4.2 Användning och fakturering. Kunden betalar alla Avgifter för Tjänsterna. Google fakturerar Kunden alla Avgifter för Tjänsterna. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna. Kunden får välja något av följande betalningsalternativ eller ett annat alternativ som Google erbjuder när beställningen av Tjänsterna görs. Google kan ändra sina betalningsalternativ, inklusive genom att begränsa eller upphöra att erbjuda ett alternativ, efter trettio dagars skriftlig avisering till Kunden (kan göras via e-post). Faktureringsalternativen är kanske inte tillgängliga för alla kunder. Kunden kan betala för Tjänsterna med något av de betalningsalternativ som anges i Avsnitt 4.3 (Betalning) nedan.

    • (a) Månadsprenumeration. Om Kunden väljer det här alternativet är Kunden inte förpliktigad att köpa Tjänsterna under en fördefinierad period, utan betalar för Tjänsterna månadsvis. Google fakturerar Kunden: (i) Avgifter baserat på Kundens dagliga användning av Tjänsterna under föregående månad och (ii) månadsvis i efterskott för användningen av Tjänsterna. Google uppger månadspriset för Tjänsterna när Kunden beställer Tjänsterna och detta pris används för att beräkna Avgifterna proportionellt för Kundens dagliga användning under månaden. Om Tjänsterna används under en del av en dag avrundas detta uppåt till en hel dags användning av Tjänsterna vid beräkning av Avgifterna.

    • (b) Årsprenumeration. Om Kunden väljer detta alternativ är Kunden skyldig att köpa Tjänsterna från Google i ett år. Google fakturerar Kunden enligt de villkor som är kopplade till Kundens val i Beställningsformuläret.

   • 4.3 Betalning. Alla betalningar ska erläggas i amerikanska dollar om inget annat anges på Beställningsformuläret eller fakturan.

    • (a) Kredit- eller betalkort. Avgifter för beställningar där Kunden betalar med kreditkort, betalkort eller en annan betalningsform som inte är en faktura, förfaller i slutet av månaden under vilken Kunden erhållit Tjänsterna. För kredit- eller betalkort gäller följande: (i) Google debiterar Kunden för alla tillämpliga Avgifter när de förfaller och (ii) dessa Avgifter betraktas som förfallna trettio dagar efter slutet på den månad under vilken Kunden erhållit Tjänsterna.

    • (b) Fakturor. Fakturor förfaller trettio dagar efter fakturadatum, om inte annat anges på Beställningsformuläret. Efter det datumet anses de ha förfallit.

    • (c) Andra betalningsmetoder. Kunden kan välja betalningsmetod bland de som är tillgängliga på Administratörskonsolen. Google kan möjliggöra andra betalningsmetoder genom att göra dem tillgängliga på Administratörskonsolen. Dessa andra betalningsmetoder kan omfattas av ytterligare villkor som Kunden måste godkänna innan de andra betalningsmetoderna kan användas.

   • 4.4 Försenade betalningar.

    • (a) Kundens betalning av Avgifter är försenad om Google inte har mottagit det före betalningsfristen. Om Kundens betalning är försenad kan Google (i) debitera ränta på utestående belopp till 1,5 % per månad (eller den högsta räntesatsen som lagen tillåter, om den är lägre) från betalningens förfallodag tills dess att betalning har skett till fullo och (ii) Stänga av eller avsluta Tjänsterna.

    • (b) Kunden ersätter Google för alla rimliga utgifter (inklusive advokatkostnader) som Google ådragit sig under insamlingen av försenade betalningar, förutom när sådana förfallna belopp beror på felaktig fakturering som kan tillskrivas Google.

   • 4.5 Inköpsorder. Om Kunden behöver ett inköpsordernummer på sin faktura anger Kunden ett inköpsordernummer i Beställningsformuläret. Om Kunden inte tillhandahåller ett inköpsordernummer: (a) fakturerar Google Kunden utan inköpsordernummer och (b) godkänner Kunden att betala fakturor utan hänvisning till ett inköpsordernummer. Alla villkor på en inköpsorder är ogiltiga.

   • 4.6 Skatter. Skatter ingår inte i Avgifterna. Kunden betalar Skatter för Tjänsterna. Om lagen så anger innehåller Kunden Skatter från betalningen till Google och förser Google med ett källbeskattningsintyg. Om Kunden inte tillhandahåller ett giltigt skattebefrielseintyg i tid betalar Kunden eventuella fakturerade Skatter för Tjänsterna. Utan att begränsa Kundens skyldighet att betala Avgifter, kommer Kunden att innehålla Skatter om lagen så kräver.

   • 4.7 Prisändringar. Google kan när som helst ändra sina Priser om inte annat uttryckligen avtalats i ett tillägg eller Beställningsformulär. Google informerar Kunden minst 30 dagar innan eventuella Prishöjningar.

  • 5. Tekniska supporttjänster. Google tillhandahåller TSS till Kunden under Beställningsperioden i enlighet med TSS-riktlinjerna, i förekommande fall enligt betalning av Avgifter för supporten. Om Kunden beställer Tjänsterna från Återförsäljaren godkänner och samtycker Kunden till att Återförsäljaren får yppa Kunddata till Google i den mån som rimligen krävs för att Återförsäljaren ska kunna hantera supportärenden som Kunden eskalerar till eller via Återförsäljaren.

  • 6. Avstängning.

   • 6.1 Begränsningar vid Avstängning av Tjänster. Google kan Stänga av Tjänster enligt beskrivningen i Avsnitt 6.2 (AUP-överträdelser) och 6.3 (Nödavstängning). Alla Avstängningar enligt dessa Avsnitt gäller minst under den tid och med den kortaste omfattning som krävs för att: (a) förhindra eller avhjälpa den ej godkända användningen, (b) förhindra eller avhjälpa det Akuta säkerhetsproblemet eller (c) följa tillämplig lag.

   • 6.2 AUP-överträdelser. Om det kommer till Googles kännedom att Kundens eller någon Slutanvändares användning av Tjänsterna bryter mot AUP, begär Google att Kunden korrigerar överträdelsen. Om Kunden inte korrigerar ett sådant brott inom 24 timmar eller sådan begäran, eller om Google på annat sätt enligt lag måste agera, har Google rätt att Stänga av Tjänster.

   • 6.3 Nödavstängning. Google kan omedelbart Stänga av Kundens eller någon Slutanvändares användning av Tjänsterna eller ett Slutanvändarkonto om: (a) ett Akut säkerhetsproblem har uppstått eller (b) Google måste Stänga av sådan användning enligt gällande lag. På Kundens begäran kommer Google, om det inte är förbjudet enligt lag, att informera Kunden om skälet för Avstängningen så snart det är rimligt möjligt. För Avstängningar av Slutanvändarkonton ger Google Kundens Administratör möjlighet att återställa Slutanvändarkonton under vissa omständigheter.

  • 7. Konfidentialitet.

   • 7.1 Skyldigheter. I enlighet med Avsnitt 7.2 (Yppande av konfidentiell information) använder mottagaren den andra partens Konfidentiella information enbart för att utöva rättigheter och uppfylla skyldigheter enligt detta Avtal. Mottagaren vidtar rimlig försiktighet för att skydda den andra partens Konfidentiella information från att yppas till andra parter än mottagarens medarbetare, Partner, agenter eller professionella rådgivare (”Delegater”) som behöver känna till den och som har laglig skyldighet att hålla den konfidentiell. Mottagaren ska säkerställa att dess Delegater även omfattas av samma förbindelser gällande sekretess och användning.

   • 7.2 Yppande av Konfidentiell information.

    • (a) Allmänt. Oaktat andra villkor i Avtalet kan mottagaren eller dess Partner yppa den andra partens Konfidentiella information (i) i enlighet med en Rättsprocess enligt Avsnitt 7.2 (b) (Information om rättsprocess) eller (ii) med den andra partens skriftliga samtycke.

    • (b) Information om rättsprocess. Mottagaren tillämpar kommersiellt rimliga ansträngningar för att informera den andra parten innan denna parts Konfidentiella information yppas i enlighet med Rättsprocessen. Meddelande krävs ej före yppande om mottagaren har meddelats om att (i) det enligt lag är förbjudet att meddela detta eller (ii) Rättsprocessen rör ovanliga omständigheter som innefattar risk för dödsfall eller allvarlig fysisk skada.

    • (c) Motsättning. Mottagaren och dess Parter ska följa en rimlig begäran från den andra parten som motsätter sig att Konfidentiell information lämnas ut.

  • 8. Immateriella rättigheter.

   • 8.1 Immateriell äganderätt. Förutom det som uttryckligen anges i detta Avtal ger Avtalet ingendera part någon rättighet, underförstådd eller uttrycklig, till den andres innehåll eller Immateriella rättigheter. När det gäller rättigheterna mellan parterna har Kunden alla Immateriella rättigheter till Kunddata och Google har alla Immateriella rättigheter till Tjänsterna.

   • 8.2 Varumärkesprofiler. Google har enbart rätt att visa den Varumärkesprofil som Kunden har godkänt att Google får visa genom att ladda upp dem till Tjänsterna. Google visar Kundens Varumärkesprofil inom angivna områden av webbsidorna som visar Tjänsterna för Kunden eller dess Slutanvändare. Google har också rätt att visa Googles Varumärkesprofiler på sådana webbsidor för att indikera att Tjänsterna tillhandahålls av Google.

   • 8.3 Feedback. Kunden har rätt att ge Feedback om Tjänsterna till Google. Om Kunden ger Feedback ger Kunden Google alla rättigheter, behörigheter och anspråk för denna Feedback.

  • 9. Marknadsföring och reklam. Båda parter har rätt att använda den andra partens Varumärkesprofil i samband med detta Avtal enbart enligt det som tillåts i Avtalet. Kunden kan offentligt ange att det är en Google-kund och visa Googles Varumärkesprofil i enlighet med Varumärkesriktlinjerna. Google kan (a) muntligt ange att Kunden är en Google-kund och (b) inkludera Kundens namn eller Kundens Varumärkesprofil i en lista över Google-kunder i Googles kampanjmaterial. All användning av en parts Varumärkesprofil tillskrivs den part som innehar den Immateriella äganderätten för denna Varumärkesprofil. En part har rätt att återkalla den andra partens rätt att använda Varumärkesprofilen genom ett skriftligt meddelande till den andre och med en rimlig uppsägningsperiod.

  • 10. Intyganden, garantier och ansvarsfriskrivningar.

   • 10.1 Intyganden och garantier. Vardera part intygar att den: (a) är fullt bemyndigad att ingå Avtalet och (b) kommer att följa alla lagar och bestämmelser som gäller dennas tillhandahållande eller användning av Tjänsterna (enligt vad som är tillämpligt).

   • 10.2 Ansvarsfriskrivningar. Med undantag för vad som uttryckligen anges i Avtalet, lämnar Google, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, (a) inga andra garantier av något slag, oavsett uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för en viss användning, icke-intrång eller felfri eller oavbruten användning av Tjänsterna och (b) gör inga utfästelser om innehåll eller information som görs tillgängligt via Tjänsterna. Om inte annat anges i Avtalet bekräftar Kunden att Tjänsterna inte kan ringa eller ta emot nödsamtal.

  • 11. Giltighetsperiod och uppsägning.

   • 11.1 Giltighetsperiod för Avtal. Detta Avtal gäller under hela Giltighetsperioden om det inte sägs upp i förtid i enlighet med Avtalet.

   • 11.2 Förnyelse.

    • (a) Med månadsprenumeration. Med en Månadsprenumeration är Kunden inte förpliktigad att köpa Tjänsterna under en fördefinierad period. Därför finns det ingen förnyelse för Månadsprenumerationen. Google fortsätter att fakturera Kunden avgifter i enlighet med Avsnitt 4.1 (a) ovan.

    • (b) Med årsprenumeration. I slutet av varje Beställningsperiod förnyas Tjänsterna i enlighet med Kundens val i Beställningsformuläret eller Administratörskonsolen.

    • (c) Allmänt. Kunder kan ändra antalet Slutanvändarkonton som ska förnyas via Administratörskonsolen. Kunden fortsätter att betala Google aktuella Avgifter för varje förnyat Slutanvändarkonto om inte Kunden och Google avtalar om något annat. Om en part inte vill att Tjänsterna ska förnyas informeras den andra parten om detta skriftligen minst femton dagar innan den aktuella Beställningsperioden löper ut. Detta meddelande om utebliven förnyelse träder i kraft när den aktuella Beställningsperioden löper ut.

   • 11.3 Uppsägning vid avtalsbrott. Båda parter har rätt att säga upp detta Avtal om den andra parten: (a) har brutit mot Avtalet och inte åtgärdar detta brott inom trettio dagar efter att skriftligen ha erhållit information om sådant brott eller (b) den andra parten upphör med sin verksamhet eller drabbas av ett insolvensförfarande och detta inte åtgärdas inom nittio dagar.

   • 11.4 Uppsägning vid inaktivitet. Google förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet och tillhandahållandet av Tjänsterna med 30 dagars förvarning om Kunden, inklusive alla Slutanvändare, under en period av 60 dagar i följd: (a) inte har anslutit till Administratörskonsolen eller (b) inte har använt Tjänsterna.

   • 11.5 Effekter vid uppsägning. Om Avtalet löper ut eller sägs upp kommer även alla Beställningsformulär att löpa ut eller sägas upp. Om Avtalet löper ut eller sägs upp: (a) upphör alla rättigheter och all åtkomst till Tjänsterna enligt Avtalet (inklusive åtkomst till Kunddata) och (b) skickar Google en slutfaktura till Kunden.

   • 11.6 Ansvar efter uppsägning. Följande Avsnitt fortsätter att gälla även efter att detta Avtal sagts upp eller löpt ut: Avsnitt 4 (Betalning), 7 (Konfidentialitet), 8 (Immateriella rättigheter), 10.2 (Ansvarsfriskrivning), 11.5 (Effekter vid uppsägning), 12 (Gottgörelse), 13 (Ansvar), 15 (Övrigt) och 16 (Definitioner).

  • 12. Gottgörelse.

   • 12.1 Googles förbindelser angående gottgörelse. Google försvarar Kunden och dess Partner som deltar under Avtalet (”Kundens gottgjorda parter”) och håller dem skadeslösa vid Ansvar för gottgörelse i Rättsprocesser inledda av tredje part i den utsträckning de uppstår från anklagelser om att Kundens gottgjorda parters användning av Googles gottgjorda material i enlighet med Avtalet gör intrång i tredje parts Immateriella rättigheter.

   • 12.2 Kundens förbindelser angående gottgörelse. Om det inte förbjuds enligt tillämplig lag försvarar Kunden Google och dess Partner och håller dem skadeslösa vid Ansvar för gottgörelse i Rättsprocesser inledda av tredje part i den utsträckning de uppstår från: (a) Kundens gottgjorda material eller (b) Kundens eller en Slutanvändares användning av Tjänsterna på ett sätt som strider mot Policyn för tillåten användning eller Användningsbegränsningarna.

   • 12.3 Undantag från gottgörelse. Avsnitt 12.1 (Googles förbindelser angående gottgörelse) och 12.2 (Kundens förbindelser angående gottgörelse) gäller inte i den mån det underliggande påstående uppstår från: (a) den gottgjorda partens brott mot Avtalet eller (b) en kombination av Googles gottgjorda material eller Kundens gottgjorda material (som tillämpligt) med material som inte tillhandahållits av den gottgörande parten enligt Avtalet, om inte kombinationen krävs av Avtalet.

   • 12.4 Villkor för gottgörelse. Avsnitt 12.1 (Googles förbindelser angående gottgörelse) och 12.2 (Kundens förbindelser angående gottgörelse) gäller med följande villkor

    • (a) Den gottgjorda parten måste utan dröjsmål informera den gottgörande parten skriftligt om påståenden som föranledde en Rättsprocess inledd av tredje part och genomföra ett rimligt samarbete med den gottgörande parten för att lösa dessa påståenden och Rättsprocessen inledd av tredje part. Om ett brott mot detta Avsnitt 12.4 (a) är till förfång för försvaret i en Rättsprocess inledd av tredje part reduceras den gottgörande partens skyldigheter enligt Avsnitt 12.1 (Googles förbindelser angående gottgörelse) eller 12.2 (Kundens förbindelser angående gottgörelse) (i förekommande fall) i proportion till förfånget.

    • (b) Den gottgjorda parten måste erbjuda full kontroll över den gottgjorda delen av Rättsprocessen inledd av tredje part till den gottgörande parten, enligt följande: (i) den gottgjorda parten får utse ett eget icke-kontrollerande ombud, på egen bekostnad och (ii) alla uppgörelser som kräver att den gottgjorda parten erkänner ansvar, betalar pengar eller utför (eller avstår från att utföra) en viss åtgärd, kräver den gottgjorda partens föregående skriftliga medgivande, som inte får innehållas, villkorsbaseras eller fördröjas på ett orimligt sätt.

   • 12.5 Korrigerande åtgärder.

    • (a) Om Google har rimlig anledning att anta att Tjänsterna gör intrång på tredje parts Immateriella äganderätt kan Google, på eget initiativ och egen bekostnad: (a) erhålla rätt för Kunden att fortsätta använda Tjänsterna, (b) ändra Tjänsterna så att de inte längre innebär intrång utan att väsentligt ändra deras funktionalitet eller (c) ersätta Tjänsterna med ett funktionellt motsvarande alternativ som inte innebär intrång.

    • (b) Om Google inte anser att alternativen i Avsnitt 12.5 (a) är kommersiellt gångbara, har Google rätt att Stänga av eller säga upp berörda Tjänster.

   • 12.6 Enda rättigheter och förpliktelser. Utan att påverka rättigheter till uppsägning hos någon av parterna beskrivs i detta Avsnitt 12 (Gottgörelse) parternas enda och exklusiva gottgörelse enligt detta Avtal i samband med påståenden om intrång i Immateriella rättigheter som tillhör tredje part enligt detta Avsnitt 12 (Gottgörelse).

  • 13. Ansvar.

   • 13.1 Begränsat ansvar.

    • (a) I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag och enligt Avsnitt 13.2 (Obegränsat ansvar), har ingen part något Ansvar till följd av eller relaterat till Avtalet för (i) utebliven intäkt, vinst, besparing eller goodwill eller (ii) indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador, följdskador eller skadestånd i avskräckande syfte.

    • (b) Varje parts totala Ansvar som uppstår till följd av eller relaterat till Avtalet är begränsad till de Avgifter som Kunden har betalat enligt Avtalet under 12-månadersperioden före den händelse som ger upphov till ansvar.

   • 13.2 Obegränsat ansvar. Inget i Avtalet exkluderar eller begränsar någon parts Ansvar för: (a) dödsfall, personskador eller materiella skador på personlig egendom som uppstår till följd av oaktsamhet av endera part eller dess medarbetare eller agenter, (b) bedrägeri eller oriktig framställning, (c) skyldigheter enligt Avsnitt 12 (Gottgörelse), (d) intrång i den andra partens Immateriella äganderätt, (e) betalningsskyldigheter enligt Avtalet eller (f) ärenden för vilka ansvar inte kan undantas eller begränsas enligt gällande lag.

  • 14. Övrigt.

   • 14.1 Aviseringar. Google kan skicka aviseringar till Kunden genom att: (a) skicka e-post till en E-postadress för aviseringar eller (b) lägga upp en avisering i Administratörskonsolen. Kunden kan skicka aviseringar till Google genom att skicka ett e-post till legal-notices@google.com. Aviseringen anses ha mottagits när (x) e-postmeddelandet har skickats, oavsett om den andra parten har tagit emot e-postmeddelandet eller inte eller (y) aviseringen har publicerats i Administratörskonsolen. Kunden ansvarar för att hålla sin E-postadress för aviseringar uppdaterad under Giltighetsperioden.

   • 14.2 E-postmeddelanden. Enligt detta Avtal får parterna använda e-postmeddelanden för att uppfylla kraven för skriftligt godkännande och samtycke.

   • 14.3 Överlåtelse. Ingen av parterna får överlåta Avtalet utan skriftligt godkännande från den andra parten, förutom till en Partner, men enbart om: (a) den som Avtalet överlåts till skriftligen godkänner att omfattas av avtalsvillkoren och (b) den överlåtande parten förblir ansvarig för skyldigheter enligt Avtalet och (c) den tilldelade parten har informerat den andra parten om överlåtelsen. Alla andra försök till överlåtelse är ogiltiga.

   • 14.4 Ändring av kontroll. Om ena parten omfattas av en förändring av Kontrollen utöver en intern omstrukturering eller omorganisation (a) ska denna part skriftligen informera den andra parten inom 30 dagar efter förändringen av Kontroll och (b) kan den andra parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan inom 30 dagar efter att denna skriftliga avisering mottagits.

   • 14.5 Force Majeure. Ingen av parterna hålls ansvarig för fel eller förseningar i utförandet som orsakats av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, inklusive naturkatastrofer, terrorism, upplopp eller krig.

   • 14.6 Underleverantörskontrakt. Google får lägga ut skyldigheter enligt Avtalet på underentreprenad men förblir ansvarig gentemot Kunden för alla förbindelser som lagts ut på underentreprenad.

   • 14.7 Inget avstående. Ingen part behandlas som att parten har avstått från rättigheter genom att inte utöva (eller fördröja utförandet av) rättigheter enligt Avtalet.

   • 14.8 Avskiljbarhet. Om något Avsnitt (eller en del av ett Avsnitt) av Avtalet är ogiltigt, olagligt eller ej verkställbart, fortsätter det övriga Avtalet att gälla.

   • 14.9 Ingen agentur. Avtalet skapar ingen agentur och inget partnerskap eller samriskföretag mellan parterna.

   • 14.10 Inga utomstående förmånstagare. Detta Avtal överlåter inga förmåner till tredje part om det inte uttryckligen anges.

   • 14.11 Rättsmedel på grund av billighetsrätt. Ingen del av detta Avtal begränsar någon av parternas rätt att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.

   • 14.12 Gällande lag. Alla anspråk som härrör från eller är relaterade till detta Avtal eller Tjänsterna regleras av lagen i Kalifornien, med undantag för statens lagkonfliktregler, och kommer att prövas exklusivt i federala eller delstatliga domstolar i Santa Clara County, Kalifornien. Parterna accepterar att dessa domstolar har domsrätt.

   • 14.13 Tillägg. Förutom vad som uttryckligen anges i övrigt i Avtalet måste alla tillägg till Avtalet göras skriftligen och måste innehålla uttrycklig information om att det rör sig om ett tillägg till detta Avtal och undertecknas av båda parter.

   • 14.14 Oberoende utveckling. Inget i Avtalet är utformat för att begränsa eller förhindra någon av parterna från att oberoende utveckla, tillhandahålla eller förvärva material, tjänster, produkter, program eller teknik som liknar de som omfattas av Avtalet, under förutsättning att parten inte bryter mot förbindelser enligt Avtalet när detta görs.

   • 14.15 Hela avtalet. Avtalet omfattar alla villkor som avtalats mellan parterna och åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal mellan parterna rörande ämnet för detta Avtal. Parterna ingår Avtalet utan att ta hänsyn till och utan att få några rättigheter eller ersättningar baserat på något uttalande, några uppgifter eller några garantier (oavsett om de lämnas oavsiktligt eller i god tro) som inte uttryckligen anges i Avtalet. Avtalet inkluderar webbadresslänkar till andra villkor (inklusive Webbadressvillkor) som ingår i Avtalet genom referens.

   • 14.16 Motstridiga villkor. Om det föreligger en konflikt mellan de dokument som utgör detta Avtal, gäller dokumenten i följande ordning: Beställningsformuläret, Avtalet och Webbadressvillkoren.

   • 14.17 Dubbletter. Parterna får utföra detta Avtal i form av dubbletter, inklusive fax, PDF eller andra elektroniska kopior, som sammantaget utgör en handling.

   • 14.18 Elektroniska signaturer. Parterna samtycker till elektroniska signaturer.

   • 14.19 Rubriker. Rubriker och textning som används i Avtalet är enbart till för referens och påverkar inte Avtalets tolkning.

  • 15. Definitioner.

   • ”Policy för tillåten användning” eller ”AUP” avser policyn för tillåten användning av Tjänsterna som finns på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • ”Konto” avser Kundens Google-kontouppgifter och medföljande åtkomst till Tjänsterna enligt detta Avtal.

   • ”Tilläggsprodukter” avser produkter, tjänster och applikationer som inte är en del av Tjänsterna men som kan vara tillgängliga för användning med Tjänsterna.

   • ”Ytterligare produktvillkor” avser de gällande villkoren på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • ”Administratörskonto” avser en typ av Slutanvändarkonto som Kunden (eller Återförsäljaren i tillämpliga fall) kan använda för att administrera Tjänsterna.

   • ”Administratörskonsolen” avser de webbkonsoler och webbverktyg som Google tillhandahåller Kunden för administration av Tjänsterna.

   • ”Administratörer” avser den tekniska personal som Kunden utser för att administrera Tjänsterna åt Kunden och som kan ha åtkomst till Kunddata och Slutanvändarkonton.

   • ”Annonsering” avser onlineannonser som Google visar för Slutanvändare, med undantag för eventuella annonser som Kunden uttryckligen väljer att Google eller en Partner till Google ska visa i samband med Tjänsterna enligt ett separat avtal (till exempel Google AdSense-annonser som Kunden implementerat på en webbplats som Kunden har skapat med funktionen Google Sites inom ramen för Tjänsterna).

   • ”Partner” avser en enhet som direkt eller indirekt Kontrollerar, Kontrolleras av eller omfattas av en parts gemensamma Kontroll.

   • ”BAA” eller ”Business Associate Agreement” är ett tillägg till detta Avtal som täcker hanteringen av skyddad information om hälsa (enligt definitionen i HIPAA).

   • ”Varumärkesprofiler” avser parternas handelsnamn, varumärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkesprofiler.

   • ”Konfidentiell information” avser information som lämnas ut av en part (eller en Partner) till den andra parten under detta Avtal och som markerats som konfidentiell eller som normalt betraktas som konfidentiell under de rådande omständigheterna. Kunddata är Kundens Konfidentiella information. Konfidentiell information omfattar inte information som självständigt utvecklats av mottagaren, delas av mottagaren med tredje part utan sekretesskrav eller som blir offentlig utan att mottagaren begått något fel.

   • ”Kontroll” avser kontroll över mer än femtio procent av en parts rösträtt eller aktiekapital.

   • ”Tjänster” avser tjänsterna i Google Workspace enligt beskrivningen i Tjänstöversikt.

   • ”Kunddata” avser data som skickas, lagras eller tas emot via Tjänsterna av Kunden, dess Partner eller Slutanvändare.

   • ”Kundens gottgjorda material” avser Kunddata och Kundens Varumärkesprofil.

   • ”E-postadress för domän” avser e-postadressen på Domännamnet som ska användas i samband med Tjänsterna.

   • ”Domännamn” avser domännamnet som anges i Beställningsformuläret för användning i samband med Tjänsterna.

   • ”Akut säkerhetsproblem” avser antingen: (a) en Kunds eller Slutanvändares användning av Tjänsterna som bryter mot Policyn för tillåten användning och som kan störa: (i) Tjänsterna, (ii) andra kunders användning av Tjänsterna eller (iii) Googles nätverk eller servrar som används för att tillhandahålla Tjänsterna eller (b) obehörig åtkomst av tredje part till Tjänsterna.

   • ”Slutanvändare” avser de individer, för vilka Kunden medger användning av Tjänsten och som hanteras av en Administratör.

   • ”Slutanvändarkonto” avser ett Google-konto som upprättats av Kunden via dess Administratör för att en Slutanvändare ska kunna använda Tjänsterna.

   • ”Exportkontrollagar” avser alla tillämpliga lagar och regler för export och vidareexport, inklusive: (i) Export Administration Regulations (”EAR”) som regleras av det amerikanska Department of Commerce, (ii) handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som regleras av det amerikanska Treasury Departments Office of Foreign Assets Control och (iii) International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som regleras av det amerikanska Department of State.

   • ”Feedback” avser feedback eller förslag om Tjänsterna som en Kund ger Google.

   • ”Avgifter” avser produkten av mängden Tjänster som används eller beställs av Kunden multiplicerat med Priserna, plus eventuella tillämpliga Skatter.

   • ”Googles gottgjorda material” avser Google-teknik som används för att tillhandahålla Tjänsterna och Googles Varumärkesprofil.

   • ”Högriskaktiviteter” avser aktiviteter där användning eller utebliven leverans av Tjänsterna kan leda till dödsfall, personskador eller miljöskador, inklusive drift av kärnkraftsanläggningar, flygledning, livsuppehållande system eller vapen.

   • ”HIPAA” avser Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996, med tillägg, och alla förordningar som utfärdats under den.

   • ”inklusive”betyder inklusive, men inte begränsat till.

   • ”Ansvar för gottgörelse” avser alla (i) förlikningsbelopp som har godkänts av den gottgörande parten och (ii) skador och kostnader som har tilldelats den gottgjorda parten och dess Partner av en domstol i ett behörigt rättskipningsområde och som har vunnit laga kraft.

   • ”Immateriella rättigheter” eller ”IP” avser allt som kan skyddas av en Immateriell äganderätt.

   • ”Immateriell äganderätt” avser alla patenträttigheter, upphovsrätter, rättigheter till handelshemligheter (i förekommande fall), varumärkesrättigheter, designrättigheter, databasrättigheter, rättigheter till domännamn, moraliska rättigheter och andra immateriella äganderätter (registrerade eller oregistrerade) i hela världen.

   • ”Rättsprocess” avser en begäran om att lämna ut information enligt lag, myndighetsbestämmelse, domstolsbeslut, stämning, rannsakningsorder, begäran från statlig myndighet eller statligt organ eller andra giltiga rättsmyndigheter, rättsförfaranden eller liknande processer.

   • ”Ansvar” avser allt ansvar, oavsett om det är på kontraktuell eller utomkontraktuell grund (inklusive oaktsamhet) eller på annat sätt, oavsett om det har kunnat förutses eller planerats av parterna.

   • ”E-postadress för aviseringar” avser den e-postadress som Kunden angett i Administratörskonsolen.

   • ”Beställningsformulär” avser beställningssidor på webben eller andra beställningsdokument som Google tillåter enligt detta Avtal, som utfärdats av Google och som godkänts av Google och specificerar Tjänsterna som Google ska tillhandahålla Kunden enligt Avtalet.

   • ”Beställningsperiod” avser tidsperioden som börjar på dessa Tjänsters Startdatum för tjänster och löper under den period som anges i Beställningsformuläret och kan sägas upp i förtid enligt detta Avtal.

   • ”Andra tjänster” avser ”Andra tjänster för Google Workspace” enligt beskrivningen i Tjänstöversikten.

   • ”Priser” avser tillämpliga priser som anges på https://workspace.google.com/pricing.html, om inget annat avtalats i ett Beställningsformulär eller tillägg.

   • ”Återförsäljare” avser, i förekommande fall, den auktoriserade tredje part som inte är en Partner, som säljer eller tillhandahåller Tjänsterna till Kunden.

   • ”Återförsäljaravtal” avser det separata avtalet mellan Kunden och Återförsäljaren beträffande Tjänsterna. Återförsäljaravtalet är oberoende av och utanför tillämpningsområdet för detta Avtal.

   • ”Tjänstspecifika villkor” avser de villkor som är specifika för en eller flera Tjänster på: https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • ”Tjänster” avser tillämpliga Tjänster och Andra tjänster som beställs i tillämpligt Beställningsformulär.

   • ”Startdatum för tjänster” avser det datum som anges i Beställningsformuläret eller, vid senare tillfällen, det datum då Google gör Tjänsterna tillgängliga för Kunden.

   • ”Tjänstöversikt” avser den gällande beskrivningen på https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • ”Väsentlig utfasning” avser att väsentligen fasa ut eller göra icke-bakåtkompatibla ändringar i Tjänsterna som leder till att Tjänsterna inte längre ger Kunden eller Slutkunden möjlighet att: (1) skicka och ta emot e-postmeddelanden, (2) schemalägga och hantera händelser, (3) skapa, dela, lagra och synkronisera filer, (4) kommunicera i realtid med andra Slutanvändare eller (5) söka i, arkivera och exportera e-postmeddelanden.

   • ”SLA” avser de gällande servicenivåavtalen på: https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • ”Stänga av” eller ”Avstängning” avser inaktivering av åtkomsten till eller användningen av Tjänsterna eller delar av Tjänsterna.

   • ”Skatter” avser alla skatter, förutom skatter baserade på Googles eller Kundens nettoresultat, nettoförmögenhet, tillgångsvärde, fastighetsvärde eller anställning.

   • ”Giltighetsperiod” avser den period som börjar vid Startdatumet och fortsätter så länge det finns ett aktivt Beställningsformulär.

   • ”Rättsprocess inledd av tredje part” avser en formell rättsprocess som inletts av en tredje part som inte är en partner och som hålls inför domstol (inklusive appellationsdomstolar).

   • ”Varumärkesriktlinjer” avser Googles Varumärkesvillkor som finns på https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • ”TSS” avser de tekniska supporttjänster som Google förser Kunden med enligt TSS-riktlinjerna.

   • ”TSS-riktlinjer” avser de gällande riktlinjerna för supporttjänsten på: https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • ”Webbadressvillkor” avser Policyn för tillåten användning, Tjänstspecifika villkor, Servicenivåavtalet och TSS-riktlinjerna.

   • ”Användningsbegränsningar” avser begränsningarna i Avsnitt 3.5 (Användningsbegränsningar) i Avtalet och eventuella ytterligare begränsningar för användningen av Tjänster i Tjänstspecifika villkor.

  Version: 8 april 2020