Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo ng Google Workspace

Huling binago noong: Disyembre 21, 2020

 • Ang mga terminong naka-capitalize na hindi binigyan ng kahulugan sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito para sa Google Workspace (dating kilala bilang G Suite) ay may nakasaad na kahulugan sa Iskedyul ng Mga Serbisyo ng Google Workspace sa Pangunahing Kasunduan sa Google Cloud, Kasunduan sa Google Workspace for Education, o iba pang naaangkop na kasunduang sumasaklaw sa paggamit ng Mga Serbisyo ng Google Workspace (sa bawat sitwasyon, ang "Kasunduan").

  • 1. Mga Rehiyon ng Data. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa Mga Serbisyo ng Google Workspace at sa Data ng Customer na inilalarawan sa kahulugan ng "Partikular na Data ng Customer" sa Seksyon 1.3 (Mga Kahulugan) ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito:

   • 1.1 Pangunahing Storage ng Data. Kung gumagamit ang Customer ng Saklaw na Edisyon ng Mga Serbisyo, puwedeng gamitin ng Customer ang Admin Console para pumili ng Rehiyon ng Data kung saan iso-store ang hindi aktibong Partikular na Data ng Customer, at iso-store ng Google, alinsunod sa naaangkop na batas, ang naturang Partikular na Data ng Customer nang naaayon ("Patakaran sa Mga Rehiyon ng Data ng Google Workspace").

   • 1.2 Limitasyon. Para sa anumang Data ng Customer na hindi saklaw ng Patakaran sa Mga Rehiyon ng Data ng Google Workspace, puwedeng i-store ng Google ang anumang Data ng Customer na hindi saklaw ng Patakaran sa Mga Rehiyon ng Data ng Google Workspace saanmang lugar nagpapanatili ng mga pasilidad ang Google o ang mga Subprocessor nito, na napapailalim sa Seksyon 10.2 (Mga Paglilipat ng Data) ng Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data (kung naaangkop).

   • 1.3 Mga Kahulugan.

    • Tumutukoy ang "Partikular na Data ng Customer" sa sumusunod lang na pangunahing data sa Data ng Customer para sa kaukulang Serbisyo:

     • (a) Gmail: linya ng paksa at nilalaman ng email, mga attachment, at mga tagapadala at tagatanggap ng mga mensahe.

     • (b) Google Calendar: pamagat ng event at paglalarawan ng event, petsa, oras, mga inimbitahan, dalas, at mga lokasyon.

     • (c) Google Docs, Google Sheets, at Google Slides: nilalamang text ng file, mga naka-embed na larawan, at mga nauugnay na komentong binuo ng End User.

     • (d) Google Drive: orihinal na content ng file na na-upload sa Drive.

     • (e) Hangouts Chat: mga mensahe at attachment.

     • (f) Google Vault: Mga pag-export sa Vault.

    • Tumutukoy ang "Rehiyon ng Data" sa: (a) United States o (b) Europe.

    • Tumutukoy ang "Saklaw na Edisyon" sa mga sumusunod na edisyon:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Vault. Nalalapat lang sa Google Vault ang mga sumusunod na tuntunin:

   • 2.1 Pagpapanatili. Walang obligasyon ang Google na magpanatili ng anumang naka-archive na Data ng Customer pagkatapos ng petsa ng pag-expire ng panahon ng pagpapanatili na tinukoy ng Customer o ng Termino ng Order na naaangkop sa mga nauugnay na lisensya ng Google Vault, maliban na lang kung: (a) ang naturang panahon ng pagpapanatili o Termino ng Order ay na-renew; (b) pinipigilan ng naaangkop na batas o legal na proseso ang Google na i-delete ang data; o (c) napapailalim ang data sa isang legal hold na ipinataw ng Customer. Kung hindi ire-renew ng Customer ang kanyang pagbili at paggamit ng Google Vault, mawawalan ng obligasyon ang Google na magpanatili ng anumang naka-archive na Data ng Customer.

  • 3. Google Workspace Essentials. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa edisyong Google Workspace Essentials:

   • 3.1 Pagbibigay ng Invoice.

    • (a) Kung mag-o-order ang Customer ng edisyong Google Workspace Essentials nang direkta sa Google, bilang bahagi ng mga obligasyon sa pagbabayad at pagsingil sa pagitan ng Google at ng Customer, (i) papadalhan ng Google ang Customer ng buwanang invoice para sa Mga Bayaring naipon sa nakaraang buwan maliban na lang kung iba ang nakasaad sa URL na nagtatakda sa Mga Bayarin para sa naaangkop na SKU at (ii) iipunin at babayaran ng Customer ang lahat ng Bayarin batay sa: (A) bilang ng Mga Aktibong User ng Customer bawat buwan; (o kung ang Customer ay walang Aktibong User sa anumang buwan, minimum na isang (1) Aktibong User para sa buwang iyon), at (B) anumang nagawang pagbili o minimum na pagbili, kung naaangkop. Gagamitin ang mga tool sa pagsusukat ng Google para matukoy ang paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo kung naaangkop sa Mga Bayarin.

    • (b) Mga Bayarin para sa Mga Customer ng Reseller. Kung mag-o-order ang Customer ng edisyong Google Workspace Essentials mula sa Reseller, itatakda ang Mga Bayarin para sa Mga Serbisyo sa pagitan ng Customer at Reseller, pero gagamitin ang mga tool sa pagsusukat ng Google para tukuyin ang paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo, kung naaangkop, sa Mga Bayarin.

   • 3.2 Puwedeng i-block ng Google ang anumang gawing nagtatangkang umiwas sa pagsubaybay at pagsingil ng Mga Aktibong User o storage.

   • 3.3 Mga Credit para sa SLA. Kung mag-o-order ang Customer ng edisyong Google Workspace Essentials nang direkta sa Google, ang anumang Credit para sa Serbisyong posibleng dapat bayaran ng Customer ay ibibigay sa anyo ng mga perang credit (at hindi mga karagdagang araw ng Serbisyo) na ilalapat sa susunod na invoice ng Customer. Kung mag-o-order ang Customer ng edisyong Google Workspace Essentials mula sa Reseller, ibibigay ng Google sa Reseller sa anyo ng mga perang credit (at hindi mga karagdagang araw ng Serbisyo) ang anumang Credit para sa Serbisyong posibleng dapat bayaran ng Customer.

   • 3.4 Mga Kahulugan. Tumutukoy ang “Aktibong User” sa End User na (a) nagho-host ng o sumasali sa isang video meeting sa Google Meet nang kahit isang beses lang sa isang buwan sa kalendaryo o na (b) nagbubukas ng file sa Google Drive nang kahit isang beses lang sa isang buwan sa kalendaryo.

  • 4. Cloud Search. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa Cloud Search:

   • 4.1 Mga Data Source ng Third Party. Ang paggamit ng Customer ng mga third party na data source kaugnay ng Cloud Search Platform ay napapailalim sa at nasasaklawan ng mga tuntunin ng serbisyo at iba pang kasunduan sa pagitan ng Customer at ng naaangkop na provider ng third party na data source ("Mga Tuntunin ng Third Party na Data Source"). Ang Customer ang tanging may pananagutan para sa pagtupad sa naturang Mga Tuntunin ng Third Party na Data Source, kabilang ang pagtiyak sa mga kinakailangang karapatan para mabigyang-daan ang Google na ma-access o magamit ang naturang mga third party na data source para sa provisioning ng Cloud Search Platform sa Customer.

   • 4.2 Mga Karagdagang Kahulugan.

    • Tumutukoy ang "Item” o “Dokumento" sa anumang digital na content na puwedeng i-index ng Cloud Search, kabilang, kung naaangkop, ang mga DOCS, XLS, PPT, at PDF file, isang row sa isang database, mga natatanging URL, o alinman sa mga sinusuportahang uri ng file.

    • Tumutukoy ang "Query sa Paghahanap" sa kahilingang ipinadala ng Customer sa Google gamit ang Cloud Search para kumuha ng impormasyon o hanay ng mga resulta.

    • Tumutukoy ang "Application sa Paghahanap" sa configuration ng Cloud Search na ginawa at pinapamahalaan ng Customer o ng kanyang itinalaga para mabigyang-daan ang isang partikular na sitwasyon ng paggamit sa negosyo, gaya ng paghahanap sa mga dokumento sa isang intranet portal o tool sa suporta ng Customer.

  • 5. Pamamahala sa Cloud Identity. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa Pamamahala sa Cloud Identity, at, kapag ginagamit sa Pamamahala sa Cloud Identity, Google Contacts, at Google Groups for Business (sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo ng Cloud Identity”):

   • 5.1 Kasunod na Sumasaklaw na Kasunduan. Kung papasok ang Customer sa hiwalay na kasunduan kasunod nito kung saan sumasang-ayon ang Google o isang Affiliate ng Google na magbigay ng Mga Serbisyo ng Cloud Identity, mangingibabaw ang kasunod na kasunduang iyon sa Kasunduang ito kung tungkol sa Mga Serbisyo ng Cloud Identity. Kung magwawakas o mag-e-expire ang Kasunduang ito, kung naaangkop, patuloy na magbibigay ang Google ng Mga Serbisyo ng Cloud Identity, alinsunod sa Kasunduan sa Cloud Identity maliban na lang kung o hanggang ang naturang kasunduan ay wakasan o mag-expire alinsunod sa mga tuntunin nito. Tumutukoy ang "Kasunduan sa Cloud Identity" sa isang kasunduan para sa pagbibigay ng Mga Serbisyo ng Cloud Identity na pinasok ng mga partido bago ang pagwawakas o pag-expire ng Kasunduang ito.

  • 6. Mga Tuntunin sa Mga Pre-General Availability na Alok . Posibleng gawing available ng Google sa Customer ang pre-general availability na mga feature, serbisyo, o software ng Google Workspace na tinukoy bilang "Maagang Pag-access," "Alpha," "Beta," "Preview," "Pang-eksperimento," o katulad na pagtatalaga sa Buod ng Mga Serbisyo, nauugnay na dokumentasyon o mga materyal, o isang Aplikasyon sa Pagsubok (gaya ng tinukoy sa ibaba) (sama-samang tinatawag na "Mga Pre-GA na Alok" ). Bagama't hindi Mga Serbisyo ang Mga Pre-GA na Alok, ang paggamit ng Customer sa Mga Pre-GA na Alok ay napapailalim sa mga tuntunin ng Kasunduang naaangkop sa Mga Serbisyo, ayon sa pagkakaamyenda sa Seksyon 6 na ito.

   • 6.1 Pag-access sa at Paggamit ng Mga Pre-GA na Alok.

    • (a) Mga Aplikasyon sa Pagsubok. Puwedeng mag-apply ang Customer na maging isang user sa pagsubok ng isa o higit pang Pre-GA na Alok sa pamamagitan ng pagsusumite ng (mga) aplikasyon na available sa pamamagitan ng Admin Console o kaya ay mula sa Google ("(Mga) Aplikasyon sa Pagsubok"). Kung tatanggapin ng Google ang Customer bilang user sa pagsubok ng anumang Pre-GA na Alok (batay sa mga kinakailangan sa antas ng domain ng Google sa panahong iyon para sa mga user sa pagsubok), gagawing available ng Google ang Pre-GA na Alok na iyon para sa paggamit ng Customer na napapailalim sa mga tuntunin ng Seksyon 6 na ito. Posibleng may mga karagdagang tuntunin ("Mga Partikular na Tuntunin sa Pagsubok") na malapat sa Pre-GA na Alok na iyon at, kung naaangkop, ibibigay ng Google ang mga ito sa pamamagitan ng Aplikasyon sa Pagsubok o kaya ay sa pamamagitan ng pagsulat bago ang anumang paggamit ng Customer sa Pre-GA na Alok. Isinama sa Seksyon 6 na ito ang Aplikasyon sa Pagsubok at anumang Partikular na Tuntunin sa Pagsubok.

    • (b) Paggamit ng Data ng Customer sa Pagsubok. Sa ilalim ng Seksyon 6(d) (Paghihigpit sa Paggamit para sa Mga Customer ng Pamahalaan) ng Seksyon 6 na ito, posibleng tiyakin ng Google, at titiyakin ng Customer (kasama na, sa pamamagitan ng pagkolekta o pagbibigay ng anumang kinakailangang pahintulot o abiso) na puwedeng magamit ng Google ang anumang Data ng Customer (kasama ang Personal na Data ng Customer) na isinumite, na-store, ipinadala, o natanggap sa pamamagitan ng anumang Pre-GA na Alok ng Customer o ng Mga End User nito ("Data ng Customer sa Pagsubok") para maibigay, masubukan, masuri, mabuo, at mapahusay ang Mga Pre-GA na Alok na iyon at ang anumang produkto at serbisyo ng Google na ginamit sa mga ito nang walang anumang paghihigpit o obligasyon sa Customer, sinumang End User, o anumang third party, maliban sa ipinahayag sa mga probisyon sa pagiging kumpidensyal ng Kasunduan at mga nasa ibaba.

    • Kung tatanggapin ng Customer o kung sasang-ayon ang mga party sa mga kasalukuyang tuntunin ng Google sa panahong iyon na naglalarawan sa mga obligasyon sa pagprotekta at pagpoproseso ng data kaugnay ng Data ng Customer ayon sa nakasaad sa https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html (ang "Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data" o "DPA" ), malalapat ang DPA sa Mga Pre-GA na Alok bilang “Mga Serbisyo” para sa mga layunin ng DPA at, para sa paglilinaw, ang Seksyon 6 na ito ay magiging bahagi ng “Kasunduan” na binabanggit sa Seksyon 5.2.1 (Mga Tagubilin ng Customer) ng DPA, na napapailalim sa mga sumusunod na pagbabago:

     • (i) Ang Mga Pre-GA na Alok ay hindi "Mga Na-audit na Serbisyo" sa ilalim ng DPA;

     • (ii) Kinikilala ng Customer na, para sa mga layunin ng Seksyon 6.1 (Pag-delete sa Panahon ng Tuntunin) ng DPA at hanggang sa limitasyong pinapahintulutan ng naaangkop na batas, hindi puwedeng pahintulutan ng functionality ng Mga Pre-GA na Alok ang pag-delete ng Data ng Customer sa Pagsubok sa loob ng panahon kung kailan pinapahintulutan ang Customer na gamitin ang Pre-GA na Alok ("Tuntunin sa Pre-GA"), pero ide-delete ang Data ng Customer sa Pagsubok na iyon kapag nag-expire ang Tuntunin alinsunod sa Seksyon 6.2 (Pag-delete sa Pag-expire ng Tuntunin) ng DPA;

     • (iii) Maliban kung iba ang nakasaad sa naaangkop na Aplikasyon sa Pagsubok: (Aa) ang impormasyon tungkol sa Mga Subprocessor (gaya ng tinukoy sa DPA) na nakikipag-ugnayan para sa Mga Pre-GA na Alok, kabilang ang mga function at lokasyon ng mga ito, ay gagawing available ng Google sa pamamagitan ng pagsulat kapag hiniling ng Customer; at (Bb) ipapaalam ng Google sa Customer ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa panahon ng Tuntunin ng Pre-GA ng anumang Bagong Third Party na Subprocessor kaugnay ng Mga Pre-GA na Alok (kasama na ang pangalan at lokasyon ng Subprocessor at mga aktibidad nito) sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa Email Address ng Abiso bago simulan ng Subprocessor ang pagproseso sa anumang Data ng Customer sa Pagsubok. Puwedeng ihinto ng customer, bilang natatangi at eksklusibo nitong remedyo kung tumututol ang Customer sa Subprocessor, ang paggamit sa naaangkop na Pre-GA na Alok.

    • c) Walang Lokasyon ng Data o Transparency ng Access. Ang Data ng Customer sa Pagsubok na mapoproseso sa ilalim ng Seksyon 6 na ito ay hindi mapapailalim sa anumang kinakailangan sa lokasyon ng data o transparency ng access (na puwedeng makita sa https://cloud.google.com/access-transparency/ at https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • (d) Paghihigpit sa Paggamit para sa Mga Customer ng Pamahalaan. Maliban kung papahintulutan ng Google sa pamamagitan ng pagsulat, puwede lang gamitin ng mga sumusunod na Customer ang data ng pagsubok o pang-eksperimentong data sa Mga Pre-GA na Alok at pinagbabawalan silang gumamit ng anumang "live" na data o data ng produksyon na nauugnay sa Mga Pre-GA na Alok: U.S. o iba pang customer ng pamahalaan, kasama na ang pederal, pambansa, pang-estado, pamprobinsya, o lokal na pamahalaan o mga entity sa pagkontrol o ahensya at hindi kasama ang Mga Customer na mga institusyong pang-edukasyon.

    • (e) Feedback. Puwedeng magbigay ang Customer ng feedback at mga suhestyon tungkol sa Mga Pre-GA na Alok sa Google, at puwedeng gamitin ng Google at ng Mga Affiliate nito ang anumang feedback o mga suhestyong ibinigay nang walang paghihigpit at walang obligasyon sa Customer.

   • 6.2 Iba Pang Tuntunin. IBINIBIGAY ANG MGA PRE-GA NA ALOK NANG "AS IS" NANG WALANG ANUMANG HAYAGAN O IPINAPAHIWATIG NA WARRANTY O ANUMANG URI NG PAGKATAWAN. Ang mga Pre-GA na Alok ay (a) puwedeng baguhin, suspindihin, o ihinto anumang oras nang walang paunang abiso sa Customer at (b) hindi ito sinasaklaw ng anumang SLA o pagbabayad-danyos ng Google. Maliban na lang kung hayagang ipinapahiwatig sa isang Aplikasyon sa Pagsubok o iba pang dokumentasyon o mga materyal para sa isang nasabing Pre-GA na Alok, (i) ang Mga Pre-GA na Alok ay hindi puwedeng saklawin ng TSS at (ii) hindi puwedeng gamitin ng Customer ang Mga Pre-GA na Alok para magproseso ng pinoprotektahang impormasyon ng kalusugan gaya ng tinutukoy sa HIPAA. Kung tungkol sa Mga Pre-GA na Alok, sa sukdulang pinapahintulutan ng naaangkop na batas, walang pananagutan ang Google para sa anumang halagang sosobra na mas maliit sa (A) limitasyon sa halaga ng saguting ipinahayag sa Kasunduan o (B) $25,000. Walang alinman sa naunang pangungusap ang makakaapekto sa mga natitirang tuntunin ng Kasunduan na nauugnay sa sagutin (kabilang ang anumang partikular na pagbubukod mula sa anumang limitasyon ng sagutin). Puwedeng wakasan ng Google ang paggamit ng Customer ng isang Pre-GA na Alok anumang oras nang may nakasulat na abiso sa Customer.

  • 7. Pag-verify Gamit ang Email Address ng Domain. Nalalapat lang ang mga sumusunod na karagdagang tuntunin kapag na-verify ang Email Address ng Domain (sa halip na Domain Name) na gamitin ang Mga Serbisyo:

   • 7.1 Pag-imbita ng Mga End User. Puwedeng imbitahan ng Customer ang iba pang user na may Email Address ng Domain na gamitin ang Mga Serbisyo. Kung tatanggapin ng mga user na iyon ang imbitasyon ng Customer na gamitin ang Mga Serbisyo, ituturing silang Mga End User ng Customer sa ilalim ng Kasunduan.

   • 7.2 Pag-verify ng Domain Name.

    • (a) Puwedeng i-verify ng sinumang tao o entity ang Domain Name na nauugnay sa Email Address ng Domain anumang oras ("Partidong Nagve-verify").

    • (b) Kung ang Partidong Nagve-verify ay Customer, o isa sa Mga Administrator nito, kukunin kaagad ng Partidong Nagve-verify ang pagmamay-ari at kontrol sa Mga End User Account na nauugnay sa Domain Name at ang lahat ng nauugnay na data sa mga naturang End User Account pagkatapos ma-verify ang Domain Name.

    • (c) Sa lahat ng iba pang sitwasyon, kukunin ng Partidong Nagve-verify ang pagmamay-ari at kontrol sa Mga End User Account na nauugnay sa Domain Name at ang lahat ng nauugnay na data sa mga naturang End User Account 72 oras pagkatapos ma-verify ang Domain Name.

    • (d) Aabisuhan ang Customer at lahat ng End User kapag na-verify na ang Domain Name.

    • (e) Pangangasiwa Pagkatapos ng Pag-verify sa Domain Name. Magagawa ng Partidong Nagve-verify ang mga sumusunod kaugnay ng Account ng Customer at lahat ng naturang End User Account: (i) i-access, subaybayan, gamitin, baguhin, i-withhold, o ihayag ang Data ng Customer; (ii) kontrolin ang mga setting ng account (kabilang ang pagpapalit ng mga password ng account); (iii) kontrolin ang pag-access sa, at paggamit ng, Mga Serbisyo; (iv) paghigpitan ang kakayahang i-access ang impormasyon o mga setting; (v) paghigpitan ang kakayahang alisin ang kaugnayan ng Account ng Customer at lahat ng End User Account (kabilang ang Data ng Customer at data sa Account ng Customer at lahat ng End User Account) sa Partidong Nagve-verify; (vi) alisin o i-disable ang anumang Serbisyo, Karagdagang Produkto, o iba pang serbisyo/produktong na-enable, ginamit, na-download, o na-install gamit ang Account ng Customer o anumang End User Account na kaugnay ng Domain Name; at (vii) suspindihin o wakasan ang paggamit ng Mga Serbisyong ito.

   • 7.3 Pag-delete ng Data. Sa paraang naaayon sa functionality at pamamahala ng Mga Serbisyo, at maliban kung Nasuspinde ang paggamit ng Mga Serbisyo alinsunod sa Kasunduan, anumang oras bago kunin ng Partidong Nagve-verify ang pagmamay-ari at kontrol ng Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kabilang ang Account ng Customer), puwedeng i-delete o i-export ng Customer o ng Mga End User nito ang Data ng Customer at/o i-delete ang (Mga) End User Account. Pagkatapos kunin ng Partidong Nagve-verify ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kabilang ang Account ng Customer), hindi na made-delete ng Customer o ng Mga End User nito ang (Mga) End User Account at posibleng hindi nito made-delete o mae-export ang anumang Data ng Customer depende sa pangangasiwa sa Mga Serbisyo.

   • 7.4 Tagubilin sa Pagpoproseso ng Data. Kung walang gagawing pag-delete o pag-export ng anumang Data ng Customer bago kunin ng Partidong Nagve-verify ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kabilang ang Account ng Customer), sa kabila ng anumang tuntuning sumasalungat sa Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data (kung naaangkop), kikilalanin ng Customer na bahagi ng Kasunduan ang Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyong ito, kung kaya, idinodokumento ng mga ito ang mga partikular na tagubilin ng Customer sa Google para: (a) panatilihin pagkatapos ng pagwawakas ng Kasunduan gaya ng isinasaad sa Seksyon 7.6 (Pagwawakas Pagkatapos ng Pag-verify ng Domain) ang lahat ng Data ng Customer na hindi na-delete ng Customer bago ang naturang pagwawakas; at (b) gawing available ang lahat ng naturang pinanatiling Data ng Customer sa Partidong Nagve-verify.

   • 7.5 Pahintulot sa Pangangasiwa. Kung naaangkop, sumasang-ayon ang Customer na payagan ang: (a) Partidong Nagve-verify na magkaroon ng access at mga kakayahang nakasaad sa Kasunduan; at (b) Google na magbigay sa Partidong Nagve-verify ng access at mga kakayahang nakasaad sa Kasunduan.

   • 7.6 Pagwawakas Pagkatapos ng Pag-verify ng Domain. Kung ang Partidong Nagve-verify ay isang third party, awtomatikong magwawakas ang Kasunduang ito kapag kinuha ng Partidong Nagve-verify ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kabilang ang Account ng Customer). Bilang paglilinaw, hindi nakakaapekto ang seksyong ito sa anumang karapatan ng end user na posibleng ipagkaloob ng Partidong Nagve-verify sa ilalim ng sarili (hiwalay) nitong kasunduan sa Google Workspace.

   • 7.7 Mga Limitasyon sa Serbisyo. Posibleng hindi available ang ilang Serbisyo, feature, at functionality maliban na lang kung, at hanggang sa, ma-verify ang Domain Name.

  • 8. Google Telephony Services. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa (i) Google Voice at sa (ii) paggamit ng Google Meet para magsagawa ng papalabas na pag-dial at tumanggap ng mga papasok na pagtawag ("Google Meet Telephony"), kung naaangkop (at para sa mga layunin ng Seksyon 8 na ito, ang Google Voice at Google Meet Telephony ay sama-samang tutukuyin bilang "Google Telephony Services"). NAKAPALOOB SA MGA TUNTUNING ITO ANG MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA LIMITASYON SA MGA SERBISYONG PANG-EMERGENCY. PAKIBASA NANG MABUTI:

   • 8.1 Mga Partido sa Google Telephony Services at Pagbabalangkas ng Kontrata.

    • (a) Google Telephony Services Provider. Sa ilalim ng Seksyon 8.1(d), ang naaangkop na Affiliate ng Google na nakalista sa naaangkop na Listahan ng Service Provider at Telephony Provider (ang naturang Affiliate sa bawat sitwasyon, ang "Google Telephony Services Provider" o "GTSP") ang magbibigay sa Customer ng naaangkop na Google Telephony Services, gaya ng inilalarawan sa Seksyon 8.1(b) (Pagbabalangkas ng Kasunduan ng Google Telephony).

    • (b) Pagbabalangkas ng Kasunduan ng Google Telephony. Sa ilalim ng Seksyon 8.1(d) at kaugnay lang sa naaangkop na Google Telephony Services, ang Entity ng Google Workspace ay may ganap na pahintulot na ahente ng GTSP at nakikipagkontrata ito sa ngalan ng GTSP. Alinsunod dito:

     • (i) Kung pipiliin ng Customer na mag-order ng anumang Google Telephony Services bukod sa iba pang Serbisyong na-order ng Customer sa ilalim ng Kasunduan, ang seksyon 8.1 na ito, kasama ng iba pang tuntunin ng Kasunduan (kabilang ang Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data at ang lahat ng limitasyon ng sagutin) ay bubuo ng hiwalay na kasunduan (ang “Kasunduan ng Google Telephony”) na sinasang-ayunan ng naaangkop na GTSP (sa pamamagitan ng Entity ng Google Workspace bilang may ganap na pahintulot na ahente nito) at Customer kaugnay sa naturang Google Telephony Services lang, alinsunod sa mga natitirang tuntunin ng Seksyon 8.1 na ito.

     • (ii) Magkakabisa ang Kasunduan ng Google Telephony sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng unang order na Google Telephony Services ng Customer, at sa ilalim ng maagang pagwawakas alinsunod sa mga tuntunin nito, magpapatuloy ito hanggang sa (A) magwakas ang Kasunduan ng Google Telephony alinsunod sa mga tuntunin nito; o (B) magwakas o mag-expire ang Kasunduan, alinman sa mga ito ang maunang mangyari. Sasapawan ng Kasunduan ng Google Telephony ang Kasunduan kaugnay lang ng Google Telephony Services.

     • (iii) Para sa mga layunin ng Kasunduan ng Google Telephony, ang lahat ng pagbanggit (hindi kasama ang mga pagbanggit sa Buod ng Mga Serbisyo at sa Seksyon 8 na ito ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo) sa "Kasunduan" ay pinapalitan ng "Kasunduan ng Google Telephony"; ang lahat ng pagbanggit sa entity na "Google" ay pinapalitan ng GTSP"; at ang lahat ng pagbanggit sa "Mga Serbisyo" o "Mga Pangunahing Serbisyo" ay pinapalitan ng "Google Telephony Services."

     • (iv) Puwede lang ipatupad ng Customer ang mga karapatan at benepisyo sa ilalim ng Kasunduan ng Google Telephony laban sa GTSP, hindi sa Entity ng Google Workspace, at magkakaroon ito ng mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan ng Google Telephony (kabilang ang mga obligasyong bayaran ang lahat ng naaangkop na Bayarin) sa GTSP lang, hindi sa Entity ng Google Workspace.

     • (v) Sa kabila ng anumang sumasalungat sa Kasunduan, kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng Seksyon 8.1 na ito at ng anupamang tuntunin ng Kasunduan ng Google Telephony (kabilang ang seksyong "Magkakasalungat na Tuntunin" ng Kasunduan at ang seksyong "Epekto ng Pagbabago" ng Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data), ang tuntunin ng Seksyon 8.1 na ito ang mangingibabaw.

     • (vi) Puwedeng wakasan ng parehong partido ang Kasunduan ng Google Telephony nang hiwalay sa Kasunduan gaya ng nakasaad sa seksyong “Termino at Pagwawakas” ng Kasunduan. Kung wawakasan ng Customer ang paggamit nito sa Google Voice gaya ng inilalarawan sa Seksyon 8.10 (Pagwawakas ng Customer sa Google Voice), awtomatikong wawakasan ng naturang pagwawakas ang Kasunduan ng Google Telephony.

    • (c) Mga Tuntuning Panrehiyon. Kasama ang Mga Tuntuning Panrehiyon sa Kasunduan ng Google Telephony at nalalapat ang mga ito hangga't ginagamit ng End User ang Google Voice sa bansang inilalarawan sa Mga Tuntuning Panrehiyon.

    • (d) Pagiging Nalalapat. Para sa mga Customer na may billing address sa Canada: (i) Hindi nalalapat ang Seksyon 8.1(a) (Google Telephony Services Provider) at Seksyon 8.1(b) (Pagbabalangkas ng Kasunduan ng Google Telephony) kaugnay ng Google Voice; (ii) magbibigay ang Google ng Google Voice sa Customer; at (iii) kaugnay ng Google Voice, tumutukoy sa Google ang lahat ng pagbanggit sa “Google Telephony Service Provider” o “GTSP” sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito.

   • 8.2 Pag-provision ng Google Telephony Services.

    • (a) Paggamit ng Data.

     • (i) Pangongolekta at Paggamit ng Data. Kokolektahin at gagamitin ng GTSP ang Data ng Customer nang alinsunod sa Paghahayag ng Privacy ng Google Telephony Services na makikita sa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) Directory ng Subscriber. Hindi ibibigay ng GTSP ang mga numero ng Google Voice ng Customer o Mga End User nito sa mga serbisyo ng directory maliban na lang kung hiniling ito ng Customer o kung iniaatas ito ng batas.

    • (b) Mga Telephony Provider.

     • (i) Mga Affiliate na Provider. Posibleng gamitin ng GTSP ang Mga Affiliate nito para maibigay ang Mga Serbisyo sa Telepono ng Google gaya ng nakalarawan sa Listahan ng Service Provider at Telephony Provider.

     • (ii) Mga Telephony Provider na Hindi Affiliate. Gumagamit ang GTSP at Mga Affiliate nito ng mga third party na subcontractor na hindi Google ("Mga Telephony Provider") para iruta ang mga papasok at papalabas na tawag sa telepono, kung naaangkop, sa pamamagitan ng pampublikong naka-switch na network ng telepono (public switched telephone network o PSTN). Tinutukoy ang Mga Telephony Provider at ang mga lokasyon ng mga ito sa Listahan ng Service Provider at Telephony Provider. Sa pamamagitan ng paggamit ng Google Telephony Services, nagbibigay ng tagubilin ang Customer sa GTSP, at sa Mga Affiliate nito, na makipag-ugnayan sa Mga Telephony Provider para:

      • (1) iruta ang mga papalabas at papasok na tawag sa telepono, kung naaangkop; at

      • (2) iproseso ang Data ng Customer bilang mga hiwalay na controller sa mga bansa kung nasaan ang mga ito:

       • a) sa minimum na sukdulang kinakailangan para sa naturang pagruruta; at

       • b) alinsunod sa mga naaangkop na batas (kabilang ang mga batas sa proteksyon ng data at mga regulasyon sa mga telekomunikasyon ng Europe).

    • Bilang paglilinaw, hindi Mga Subprocessor ang Mga Telephony Provider (gaya ng inilalarawan sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data).

   • 8.3 Mga Karagdagang Kasunduan sa Pagbabayad.

    • (a) Mga Invoice ng Google Telephony Services. Ang mga naaangkop na Bayarin at iba pang gastusing nagmumula sa paggamit ng Customer o Mga End User sa Google Telephony Services ay hiwalay na ini-invoice mula sa iba pang Serbisyo ng Google Workspace, at napapailalim ang mga ito sa mga kasunduan sa pagbabayad ng Kasunduan ng Google Telephony.

    • (b) Mga Rate ng Pagtawag. Bilang karagdagan sa Mga Bayarin, magbabayad ang Customer sa GTSP para sa mga tawag batay sa paggamit, kung naaangkop. Kinakalkula ang mga gastusin sa paggamit na ito gamit ang mga kasalukuyang naaangkop na Rate ng Pagtawag sa panahong iyon.

    • (c) Mga Buwis. Sa kabila ng anumang sumasalungat sa Kasunduan ng Google Telephony, babayaran ng Customer ang mga naaangkop na Buwis sa kabila ng anumang certificate ng exemption sa buwis. Posibleng kasama sa Mga Na-invoice na Buwis ang Mga Buwis na nauugnay sa paggamit ng End User sa Google Telephony Services sa labas ng bansa kung saan ginagamit ng End User ang Google Telephony Services.

   • 8.4 Mga Kinakailangan sa Google Voice; Disclaimer ng GTSP.

    • (a) Mga Kinakailangan sa Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.4(a) na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony. Posibleng kailanganin sa paggamit ng Google Voice ang hiwalay na broadband o koneksyon ng mobile data at isang device ng End User na tugma sa ilang partikular na minimum na teknikal na kinakailangan. Gagawing available ng GTSP sa Customer ang paglalarawan ng anumang minimum na kinakailangan sa device. Para sa paggamit sa labas ng bansa o iba pang pag-roam ng Google Voice, posibleng mas tumaas ang mga gastusin ng Mga End User mula sa kanilang mga operator ng mobile network.

    • (b) Disclaimer ng GTSP. Hindi responsibilidad ng GTSP ang anumang pagkaabala o hindi paggana ng Google Telephony Services dahil sa mga pagkaantala, outage, o pagkaputol sa: (a) koneksyon sa data ng Customer, (b) mga network ng Mga Telephony Provider, o (c) pagpapatakbo ng mga device ng Customer o End User. Kapag ginamit ang Google Telephony Services sa mga mobile device, posibleng gamitin ang mga allowance sa voice o data ng Mga End User na binili mula sa kanilang mga operator ng mobile network.

   • 8.5 Mga Kakayahan ng Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.5 na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony.

    • (a) Pagtatalaga at Availability ng Numero. Ilalapat ang sumusunod kung saan pinapayagan ng Google Voice ang pagtatalaga ng mga numero ng telepono:

     • (i) posibleng kailanganin sa pag-activate ng numero ang pangongolekta ng GTSP ng impormasyong kinakailangan ng mga naaangkop na regulasyon sa mga telekomunikasyon, kabilang ang address ng serbisyo at tax ID ng Customer;

     • (ii) sa ilang bansa, dapat ay tumutugma ang address ng serbisyo sa lugar na saklaw ng numerong itatalaga;

     • (iii) posibleng hindi ma-activate kaagad ang numero pagkahiling dito; at

     • (iv) puwedeng maalis sa account ng Customer ang mga hindi aktibong numero.

    • (b) Pag-port ng Numero. Puwedeng i-port ng Customer ang mga kasalukuyang numero mula sa ibang service provider papunta sa Google Voice, hangga't nag-aalok ang Google Voice ng pagtatalaga ng numero, at puwede niyang hilinging ma-release sa ibang service provider ang mga nakatalagang numero ng teleponong iyon, na napapailalim sa Seksyon 8.5(b)(i)-(iv) sa ibaba.

     • (i) Papasok na Pag-port. Para maglipat ng numero mula sa isa pang service provider, dapat sundin ng Customer ang prosesong inilalarawan sa support.google.com/a/go/voice-porting, dahil posibleng ma-update paminsan-minsan ang site na iyon. Puwede lang mag-port ng mga numero ang Customer papunta sa aktibong account. Posibleng hindi maging available ang papasok na pag-port ng numero sa lahat ng lokasyon kung saan iniaalok ang Google Voice.

     • (ii) Papalabas na Pag-port. Para maglipat ng nakatalagang numero papunta sa isa pang service provider, dapat sundin ng Customer ang proseso sa pag-port ng service provider na iyon. Ipoproseso ng GTSP ang kahilingan sa pag-port kapag nakatanggap ito ng notification mula sa bagong service provider ng Customer na nagsumite ang Customer ng kahilingan sa pag-port. Hindi responsibilidad ng GTSP ang anumang pagkaantala o pagkaabala sa serbisyo na dulot ng proseso sa papalabas na pag-port ng numero, mga hindi tumpak o maling kahilingan sa pag-port na isinagawa ng Customer o ng bagong service provider ng Customer, o mga mapanlokong kahilingan sa pag-port na isinagawa ng mga third party.

     • (iii) Mga Obligasyon ng Customer. Responsibilidad ng Customer ang (A) katumpakan ng impormasyong ibibigay sa GTSP na kaugnay ng kahilingan sa pag-port; (B) mga bayaring nauugnay sa pag-port ng numero, kabilang ang mga bayaring nauugnay sa iba pang numero at plan; at (C) anumang Bayaring dapat bayaran sa GTSP kaugnay ng numero hanggang sa panahong matagumpay na na-port ang numero, sa sukdulang pinapahintulutan ng mga naaangkop na batas.

     • (iv) Pagwawakas ng Serbisyo. Posibleng i-release ng GTSP ang anumang numero ng Google Voice pagkatapos ng pagwawakas o pag-expire ng naaangkop na lisensya ng End User kung hindi ipo-port ng Customer ang numero papunta sa ibang service provider bago ang naturang pagwawakas o pag-expire.

    • (c) Caller ID. Pinapayagan ng Google Voice ang pagpapakita ng numero ng Google Voice ng Customer sa mga tinatawagang device kapag teknikal itong magagawa. Magagawa ng Mga End User na pigilan nang tuluyan ang pagpapakita ng numero o pigilan ito depende sa tawag. Dahil sa mga teknikal na bagay, posibleng hindi mapigilan ng GTSP sa lahat ng sitwasyon ang pagpapakita ng mga numero ng Google Voice, kabilang ang mga pagtawag sa Mga Pang-emergency na Numero.

    • (d) Pag-block ng Numero. Kapag hiniling ng Customer, iba-block o ia-unblock ng GTSP ang paggamit ng Google Voice sa pagtawag sa mga partikular na numero, hanay ng numero, o uri ng mga numero (kabilang ang mga value-added na serbisyo) hangga't teknikal itong magagawa.

    • (e) Pag-record ng Tawag. Posibleng payagan ng Google Voice ang Mga End User na i-record ang mga indibidwal na pag-uusap sa telepono. Sumasang-ayon ang Customer na hindi gagawin, at na hindi papayagan ang Mga End User nito na gawin, ang pag-record ng mga pag-uusap sa telepono nang walang pahintulot kung iniaatas ng mga naaangkop na batas at regulasyon ang naturang pahintulot.

   • 8.6 Mga Limitasyon sa Google Telephony Services. Hindi puwedeng gawin sa Google Telephony Services ang:

    • (a) pagsasama ng assisted na pag-dial ng operator at mga pagtawag sa mga short code (posibleng may ilapat na mga karagdagang bayarin para sa mga tawag na ito);

    • (b) pagsuporta sa mga "pagkolekta" o "chargeback" na tawag; o

    • (c) pagsuporta sa mga pagtawag o pagkonekta sa ilang partikular na numero, kabilang ang, halimbawa, mga numerong may premium na rate.

   • 8.7 Paghihigpit sa Paggamit ng Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.7 na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony. Hindi gagawin ng Customer ang pag-sub assign ng mga numero sa, pagbibigay ng access sa, o kaya ay pag-enable sa paggamit ng Google Voice ng, mga indibidwal na wala pa sa legal na pinapahintulutang edad alinsunod sa nakasaad sa mga naaangkop na batas ng kaugnay na hurisdiksyon. Posibleng suspindihin o tuluyang i-disable ng GTSP ang anumang account na ginagamit ng, o naka-provision sa, mga naturang indibidwal.

   • 8.8 Mga Serbisyong Pang-emergency. Nalalapat lang ang Subsection 8.8(a) sa Google Meet Telephony at HINDI sa Google Voice. Nalalapat lang ang lahat ng iba pang subsection ((b) - (f)) ng Seksyon 8.8 sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony.

    • (a) One-way na Pag-dial. Hindi available ang pag-dial sa mga serbisyong pang-emergency para sa mga feature sa one-way na pag-dial ng Google Meet Telephony. Hindi makakagawa o makakatanggap ng mga tawag para sa mga serbisyong pang-emergency ang Mga End User. Responsibilidad ng Customer na tiyaking may access ang Mga End User sa mga alternatibong paraan ng pag-dial para sa mga serbisyong pang-emergency.

    • (b) Two-way na Pag-dial. Sinusuportahan ng Google Voice ang pag-dial sa mga serbisyong pang-emergency. Kumpara sa tradisyonal na pang-emergency na pag-dial, may ilang partikular na limitasyon ang mga IP-based na pag-dial sa serbisyong pang-emergency at naiiba ang function nito kaysa sa tradisyonal na pang-emergency na pag-dial. Inilalarawan sa mga sumusunod na probisyon ang mga pagkakaiba at limitasyon; may mga karagdagang limitasyon na partikular sa bansa na nakalarawan sa Mga Tuntuning Panrehiyon. Sa pamamagitan nito, kinikilala at tinatanggap ng Customer ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tradisyonal na serbisyo sa telepono at mga IP-based na tawag sa telepono kaugnay ng mga pagtawag sa mga serbisyong pang-emergency, gaya ng inilalarawan dito:

     • (i) Paglalarawan ng Pag-dial sa Serbisyong Pang-emergency. Ang Mga End User ng mga two-way na pag-dial na feature ng Google Voice ay makakatawag at makakatanggap ng mga tawag sa mga serbisyong pang-emergency nang walang bayad. Magkakaiba ang mga serbisyong pang-emergency depende sa lokasyon ng End User. Kapag tumawag ang isang End User sa mga serbisyong pang-emergency, ibibigay ng GTSP sa mga operator sa pagresponde sa emergency ang numero ng telepono at address ng End User na ibinigay ng Customer sa Google (tingnan ang Seksyon 8.8(d) (Mga Obligasyon ng Customer) sa ibaba). Posibleng kailanganin ng Mga End User na kumpirmahin ang kanilang pisikal na lokasyon at ang numero kung saan sila matatawagan dahil posibleng walang ganitong impormasyon ang emergency operator.

     • (ii) Mga Limitasyon sa Pag-dial sa Serbisyong Pang-emergency. Nalalapat ang mga sumusunod na limitasyon sa availability ng pag-dial sa serbisyong pang-emergency ng Google Voice: (A) posibleng hindi maging available ang serbisyo kung mawawalan ng o magkakaproblema sa Internet o sa kuryente; (B) posibleng mas matagalan ang mga emergency na tawag sa pagkonekta sa Public Safety Answering Point kumpara sa mga tradisyonal na pag-dial sa mga serbisyong pang-emergency, posibleng magkaroon ang mga ito ng busy na linya o posibleng hindi kumonekta ang mga ito; (C) posibleng makakonekta nang tama ang mga emergency na tawag sa PSAP, pero posibleng hindi awtomatikong ma-transmit ang numero ng telepono o lokasyon ng End User at posibleng hindi makatawag ang operator ng mga serbisyong pang-emergency; (D) posibleng iruta sa lokal na PSAP na nauugnay sa nakarehistrong address ng End User ang mga emergency na tawag na gagawin habang naka-roaming (papayuhan ng Customer ang Mga End User na gamitin ang kanilang native dialer habang naka-roaming); (E) dapat ay direktang tumawag ang Mga End User na bingi, may problema sa pandinig, o may problema sa pagsasalita sa mga lokal na serbisyong pang-emergency gamit ang TTY o ang isang telecommunications relay service, sa halip na sa 711 o lokal na katumbas nito; (F) kung marami ang device ng Mga End User na nauugnay sa kanilang account number, (i) posibleng hindi mag-ring ang bawat nauugnay na device kapag tumawag ang PSAP, at (ii) posibleng ibang numero ng telepono ang makita ng emergency operator at hindi ang personal na numero ng telepono ng End User; (G) kung na-disable ng End User ang mga papasok na tawag, posibleng hindi makatawag ang PSAP; (H) kung hindi makakatawag gamit ang Google Voice, posibleng sabihan ang Mga End User na magsagawa ng mga emergency na tawag gamit ang native dialer sa kanilang mga device; at (I) hindi available ang emergency na pagtawag sa pamamagitan ng serbisyo ng pagtawag na ito kung (i) gumagamit ng inbound-only na serbisyo ng Google Voice, o (ii) nakadirekta ang mga tawag sa pamamagitan ng voice network ng mobile carrier ng user, kapag ginagamit ang native dialer ng device ng End User. Sa Canada at iba pang partikular na lokasyon, dapat sabihin mismo ng emergency operator ng Google ang numero at lokasyong ibinigay ng emergency caller sa naaangkop na PSAP; gayunpaman, kung hindi maibibigay ng tumatawag ang kanyang lokasyon sa operator, iruruta ang tumatawag sa PSAP na nagseserbisyo sa nakarehistrong address ng tumatawag.

    • (c) Pag-text sa Mga Serbisyong Pang-emergency. Posibleng hindi sinusuportahan ng Google Voice ang pag-text sa mga serbisyong pang-emergency. Posibleng hindi sinusuportahan sa Wi-Fi network ang anumang feature na pag-text sa mga serbisyong pang-emergency na ginawang available sa pamamagitan ng Google Voice.

    • (d) Mga Obligasyon ng Customer. Kaugnay ng Seksyon 8.8(b) (Two-way na Pag-dial), responsibilidad ng Customer ang mga sumusunod: (i) pagtiyak na ang address na nakarehistro sa Google Voice para sa bawat End User ay ang kasalukuyang pisikal na address kung saan gagamitin ng End User ang Google Voice (kung hindi maibibigay ang mga kasalukuyang address, posibleng maling emergency response center ang matawagan, at maaantala nito ang pang-emergency na pagresponde sa Mga End User); (ii) pagpapaalam sa Mga End User na ibabahagi ang mga pisikal na address nila sa Mga Telephony Provider; (iii) pagpapaalam sa Mga End User na, kapag nakakonekta na, posibleng kailanganin nilang ibigay sa PSAP ang kanilang pisikal na lokasyon at ang numero kung saan sila matatawagan; (iv) pagtiyak na may access ang Mga End User sa alternatibong paraan ng pagtawag sa mga serbisyong pang-emergency; at (v) pagpapaalam sa Mga End User ng tungkol sa mga limitasyon sa pag-dial sa mga serbisyong pang-emergency (puwedeng i-download at i-print ng Customer ang label na babalang ididikit sa lahat ng device na magagamit sa pag-access sa Google Voice sa support.google.com/voice/go/emergency-services).

    • (e) Mga Alertong Pang-emergency. Posibleng hindi makatanggap ng mga alertong pang-emergency sa pamamagitan ng Google Voice kung nakatakda ang mga device sa Wi-Fi only mode, o kung hindi available ang cellular na serbisyo.

    • (f) Disclaimer ng Sagutin sa Mga Serbisyong Pang-emergency. Hanggang sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng batas, wala sa GTSP o sa alinman sa mga Affiliate nito ang magkakaroon ng anumang sagutin sa ilalim ng Kasunduan ng Google Telephony (ito man ay sa kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan), o iba pa) para sa anumang uri ng pinsala (kabilang ang mga direkta at hindi direktang pinsala) na matatamo sa ilalim o kaugnay ng paggamit o tinangkang paggamit ng Google Voice para ma-access ang mga serbisyong pang-emergency, kabilang ang, pero hindi limitado sa anumang kawalan ng kakayahang ma-access ang mga naturang serbisyo, anumang pagkaantala sa serbisyong pagresponde sa emergency, asal ng mga center o operator ng mga serbisyong pagresponde sa emergency, o hindi pagiging tumpak ng impormasyong ibinigay sa mga serbisyong pang-emergency ng Mga Telephony Provider o iba pang third party na nakaugnayan ng GTSP o ng mga Affiliate nito para mapabilis ang pag-provision ng access sa mga serbisyong pang-emergency.

   • 8.9 Pagsususpinde. Bilang karagdagan sa mga karapatan sa pagsususpinde na inilalarawan sa Kasunduan ng Google Telephony, puwedeng i-block ng GTSP ang mga papasok at papalabas na tawag o mensahe sa Google Telephony Services kung makatuwirang mapapagpasyahan ng GTSP na ginamit ng Customer o ng sinumang End User ang Google Telephony Services para makisangkot sa mga sumusunod na ipinagbabawal na aktibidad:

    • (a) pagbuo o pagsasagawa ng mga hindi hinihinging komersyal na mensahe; o

    • (b) pagpapataas ng trapiko ng tawag (hal., pagpapataas ng trapiko, internasyonal na panloloko para sa bahagi ng kita).

   • 8.10 Pagwawakas ng Customer sa Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.10 na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony. Bilang karagdagan sa anupamang karapatan sa pagwawakas, puwedeng wakasan ng Customer ang paggamit nito ng Google Voice anumang oras sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na abiso sa GTSP. Kapag nawakasan na, dapat ihinto kaagad ng Customer ang paggamit ng Google Voice.

   • 8.11 Mga Karagdagang Kahulugan.

   • Ang "Mga Rate ng Pagtawag" ay ang mga kasalukuyang rate ng pag-dial sa panahong iyon na inilalarawan sa https://voice.google.com/rates.

   • Ang "End User" ay kinabibilangan ng, (i) para sa mga layunin ng Google Voice, mga potensyal na user na posibleng nasa pisikal na lokasyon kung saan matatagpuan at ginawang available para magamit ang isang device na nakakonekta sa Google Voice; at (ii) para sa mga layunin ng Google Meet, mga potensyal na user na posibleng gumamit ng mga serbisyo ng Google Meet Telephony para mag-dial papasok o papalabas sa mga meeting sa Google Meet.

   • Ang "Mga Bayarin" ay kinabibilangan ng, kaugnay sa Google Voice, mga bayaring inilalarawan sa https://workspace.google.com/products/voice.

   • Ang "Entity ng Google Workspace" ay ang entity ng Google kung saan nakikipagkontrata ang Customer para sa iba pang Serbisyo ng Google Workspace, gaya ng tinukoy sa Kasunduan.

   • Ang "Public Safety Answering Point" o "PSAP" ay tumutukoy sa naaangkop na public safety answering point batay sa nakarehistrong lokasyon ng End User.

   • Ang "Mga Tuntuning Panrehiyon" ay tumutukoy sa mga tuntuning inilalarawan sa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • Ang "Telephony Provider" ay binigyang-kahulugan sa Seksyon 8.2(b) (Mga Telephony Provider) ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito.

   • Ang "Listahan ng Service Provider at Telephony Provider" ay tumutukoy sa kasalukuyang listahan ng Mga Service Provider at Telephony Provider sa panahong iyon (i) para sa Google Voice, https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html, at (ii) para sa Google Meet Telephony, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   *Kung may tinutukoy sa isang offline na dokumento na "Google Voice Service Provider" o "GVSP," itinuturing ang mga pagbanggit na iyon bilang “Google Telephony Services Provider" o "GTSP" gaya ng paggamit sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito at sa Kasunduan ng Google Telephony.

   9. Google Drive. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa Drive:

   • 9.1 Paggamit ng Google Drive para sa Pamamahagi ng Content. Hindi nilalayon ang Google Drive para gamitin bilang isang network ng pamamahagi ng content at puwedeng paghigpitan ng Google ang paggamit at pag-access sa Google Drive kung matutukoy ng Google, ayon sa makatuwirang pagpapasya nito, na ginagamit ang Google Drive nang labag sa AUP o para sa lumalabag, hindi naaayon sa batas, o maramihang pamamahagi ng content kabilang ang mga video. Ang anumang video na hino-host ng Google Drive na pampublikong ibinabahagi sa labas ng domain ng Customer ay dapat sumunod sa Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube (makikita sa https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ o pamalit na URL).

   Mga Nakaraang Bersyon

   Oktubre 6, 2020