Servicevilkår for Google Workspace for Education

Senest ændret: 21. december 2020

Hvis du har underskrevet en offlineudgave af denne Aftale for brugen af Google Workspace for Education-tjenester på den samme Google Workspace for Education-konto, gælder vilkårene nedenfor ikke for dig, og dine offlinevilkår styrer din brug af Google Workspace for Education-tjenester.

Hvis din faktureringskonto er i Indien, skal du gennemgå disse Servicevilkår, som gælder for din brug af Google Workspace for Education.

Hvis din faktureringskonto er i Brasilien, skal du gennemgå disse Servicevilkår, som gælder for din brug af Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Disse Servicevilkår for Google Workspace for Education (samlet kaldet "Aftalen") (tidligere kendt som "Aftale om G Suite for Education (Online)") indgås mellem Google og den enhed eller person, der accepterer dem ("Kunden") og styrer kundens adgang til og brug af Tjenesterne. "Google" har den betydning, der er angivet i https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Denne Aftale træder i kraft, når Kunden klikker for at acceptere den ("Ikrafttrædelsesdatoen"). Hvis du accepterer Aftalen på vegne af Kunden, erklærer og garanterer du, (i) at du har fuld juridisk bemyndigelse til at forpligte Kunden til denne Aftale, (ii) at du har læst og forstået denne Aftale, og (iii) at du på vegne af Kunden accepterer denne Aftale.

  • 1. Provisionering af Tjenesterne.
   • 1.1 Brug af Tjenester. I løbet af Aftaleperioden leverer Google Tjenesterne i overensstemmelse med Aftalen, herunder SLA'en. Kunden kan bruge de Tjenester, der er bestilt i den relevante Ordreformular eller Forhandlerordre, i henhold til denne Aftale.
   • 1.2 Administrationskonsol. Kunden får adgang til Administrationskonsollen, hvor Kunden kan administrere sin brug af Tjenesterne.
   • 1.3 Konti; Bekræftelse for at bruge Tjenesterne.
    • (a) Konti. Kunden skal have en Konto for at bruge Tjenesterne og er ansvarlig for de oplysninger, der angives for at oprette Kontoen, beskyttelse af adgangskoder til Kontoen og enhver brug af Kontoen. Google er ikke forpligtet til at stille flere konti til rådighed for Kunden.
    • (b) Bekræftelse for at bruge Tjenesterne. Kunden skal bekræfte en Domænemailadresse eller et Domænenavn for at bruge Tjenesterne. Hvis Kunden ikke har gyldig tilladelse til at bruge Domænemailadressen eller ikke ejer eller kontrollerer Domænenavnet, har Google ingen forpligtelse til at levere Tjenesterne til Kunden og kan slette Kontoen uden varsel.
   • 1.4 Inkorporerede vilkår. Vilkårene for webadresser, herunder de Tjenestespecifikke Vilkår og Tillæget vedrørende databehandling er inkluderet i Aftalen med denne reference. Det kan derudover være påkrævet, at Kunden accepterer Tillægget vedrørende databehandling via Administrationskonsollen udelukkende af tekniske eller driftsmæssige årsager, men en sådan accept påvirker ikke parternes rettigheder eller forpligtelser som beskrevet i denne Aftale eller Tillægget vedrørende databehandling.
   • 1.5 Ændringer.
    • (a) Af Tjenesterne. Google kan til enhver tid foretage kommercielt rimelige ændringer af Tjenesterne. Google informerer Kunden, hvis Google foretager en væsentlig ændring af Tjenesterne, der har en væsentlig indvirkning på Kundens brug Tjenesterne, og hvis Kunden har abonneret på oplysninger om sådanne ændringer fra Google.
    • (b) Af Aftalen. Google kan fra tid til anden ændre vilkårene i denne Aftale og gør opmærksom på alle sådanne ændringer på https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Disse ændringer træder først i kraft ved begyndelsen af Kundens næste Ordreperiode. Fra dette tidspunkt udgør Kundens fortsatte brug af Tjenesterne en accept af ændringerne. Nærværende Afsnit 1.5(b) (Ændringer af Aftalen) gælder ikke for ændringer af Vilkårene for webadresser.
    • (c) Af Vilkårene for webadresser (bortset fra Tillægget vedrørende databehandling). Google kan fra tid til anden ændre Vilkårene for webadresser og giver Kunden besked, hvis en sådan ændring er væsentlig. Google kan informere Kunden om væsentlige ændringer af SLA via den relevante SLA-webside. Væsentlige ændringer af Vilkår for webadresser træder i kraft, 30 dage efter at underretningen er sendt, med undtagelse af (i) ændringer af SLA med en væsentlig negativ indvirkning, som træder i kraft, 90 dage efter at underretningen er sendt, og (ii) ændringer, der er gældende for nye Tjenester eller funktioner, som træder i kraft med det samme. Nærværende Afsnit 1.5(c) (Ændringer af Vilkårene for webadresser (bortset fra Tillægget vedrørende databehandling)) gælder ikke for ændringer af Tillægget vedrørende databehandling.
    • (d) Af Tillægget vedrørende databehandling. Google kan kun ændre Tillægget vedrørende databehandling, hvis en sådan ændring er påkrævet for at overholde gældende lovgivning, gældende forordninger, retskendelser eller retningslinjer, der er udstedt af et offentligt tilsyn eller en offentlig myndighed, hvis en sådan ændring er udtrykkeligt tilladt i Tillægget vedrørende databehandling, eller hvis en sådan ændring opfylder alle følgende krav:
     • (i) Ændringen er kommercielt rimelig
     • (ii) Ændringen medfører ikke en forringelse af Tjenestens samlede sikkerhed
     • (iii) Ændringen udvider ikke anvendelsesområdet for eller fjerner nogen begrænsninger for Googles behandling af "Kunders personlige data" som beskrevet i afsnittet "Omfang af behandling" i Tillæg vedrørende databehandling
     • (iv) Ændringen har ikke på anden måde væsentlig negativ indvirkning på Kundens rettigheder i henhold til Tillægget vedrørende databehandling.
    • Hvis Google foretager en væsentlig ændring af Tillægget vedrørende databehandling i overensstemmelse med nærværende Afsnit 1.5(d) (Ændringer af Tillægget vedrørende databehandling), gør Google opmærksom på ændringen på websiden, der indeholder Tillægget vedrørende databehandling.
    • (e) Ophør af Kernetjenester. Google giver Kunderne besked mindst 12 måneder før en Kernetjeneste (eller tilknyttede væsentlige funktioner) ophører, medmindre Google erstatter en sådan ophørt Kernetjeneste eller funktion med en Kernetjeneste eller funktion, der i væsentlig grad svarer til den ophørte Kernetjeneste/funktion. Intet i nærværende Afsnit 1.5(e) (Ophør af Kernetjenester) begrænser Googles mulighed for at foretage ændringer, der er påkrævet for at overholde gældende lovgivning, håndtere en væsentlig sikkerhedsrisiko eller undgå en væsentlig økonomisk eller teknisk byrde. Dette afsnit 1.5(e) (Ophør af Kernetjenester) gælder ikke for Andre tjenester eller Tjenester, tilbud eller funktioner, der endnu ikke er generelt tilgængelige.
  • 2. Betalingsbetingelser. Hvis der er gældende Gebyrer for Kundens brug af nogen Tjenester, gælder vilkårene i Afsnit 2 (Betalingsvilkår) for disse Tjenester.
   • 2.1 Måling af forbrug og valgmuligheder for fakturering. På Startdatoen for fakturering eller derefter fakturerer Google Kunden på forhånd for den Månedlige debitering eller Årlige debitering, alt efter hvad der fremgår af Ordreformularen. Googles måleværktøjer bliver brugt til at registrere Kundens forbrug af Tjenesterne, og sådanne registreringer, der udføres af Google for at beregne Gebyrer, er endegyldige.
   • 2.2 Betaling. Kunden betaler alle Gebyrer i den valuta, der er angivet på fakturaen. Alle Gebyrer skal betales senest 30 dage efter fakturadatoen. Google er ikke forpligtet til at levere mere end én faktura. Betalinger, der foretages via bankoverførsel, skal indeholde de bankoplysninger, der stilles til rådighed af Google.
   • 2.3 Afgifter.
    • (a) Kunden er ansvarlig for at betale eventuelle Afgifter, og Kunden skal betale Google for Tjenesterne uden fradrag af sådanne eventuelle Afgifter. Hvis Google er forpligtet til at indsamle eller betale Afgifter, bliver Afgifterne faktureret til Kunden, og Kunden skal betale sådanne Afgifter til Google, medmindre Kunden inden for en acceptabel tidsramme giver Google et gyldigt certifikat om afgiftsfritagelse.
    • (b) Kunden skal give Google de skatteidentifikationsoplysninger, som Google skal bruge i henhold til gældende lovgivning for at sikre overholdelse af gældende afgiftsregler og -myndigheder i relevante jurisdiktioner. Kunden skal betale (eller refundere Google for) alle afgifter, renter eller bøder, der måtte opstå som følge af fejlagtige deklarationer foretaget af Kunden.
   • 2.4 Betalingstvister. Alle betalingstvister skal indsendes før betalingens forfaldsdato. Hvis parterne finder, at visse faktureringsunøjagtigheder kan tilskrives Google, vil Google ikke udstede en revideret faktura, men derimod en kreditnota, som angiver det forkerte beløb på den pågældende faktura. Hvis den faktura, som tvisten vedrører, endnu ikke er betalt, vil Google anvende kreditnotabeløbet på den bestridte faktura, og Kunden vil være ansvarlig for at betale den samlede forfaldne saldo på den pågældende faktura. Intet i denne Aftale forpligter Google til at give kredit til nogen parter.
   • 2.5 Forfaldne betalinger; Suspendering. Forsinkede betalinger kan påføres en rente på 1,5 % om måneden (eller den højeste tilladte rate, der er tilladt i henhold til loven, hvis denne er lavere) fra betalingens forfaldsdato, indtil beløbet er betalt fuldt ud. Kunden er ansvarlig for at afholde alle rimelige udgifter (herunder til advokatsalærer), som Google måtte blive påført i forbindelse med inddrivelse af restancebeløb. Hvis Kundens betaling for Tjenester er forfalden, kan Google derudover suspendere Tjenesterne eller ophæve Aftalen på grund af misligholdelse i henhold til Afsnit 8.3 (Ophævelse på grund af misligholdelse).
   • 2.6 Der kræves ikke et købsordrenummer. Kunden er forpligtet til at betale alle gældende Gebyrer uden noget krav om, at Google leverer et købsordrenummer på Googles faktura (eller andre steder).
   • 2.7 Prisændringer. Google kan ændre Priserne til enhver tid, medmindre der foreligger en udtrykkelig aftale om det modsatte i et tillæg eller i Ordreformularen. Google underretter Kunden senest 30 dage før, der foretages ændringer. Kundens pris skrifter ved begyndelsen af Kundens næste Ordreperiode efter perioden på 30 dage.
  • 3. Kundens forpligtelser.
   • 3.1 Tilladt brug. Brug af Tjenesterne i henhold til denne Aftale er kun tilladt for (a) nonprofituddannelsesinstitutioner, der lever op til kriterierne på https://support.google.com/a/answer/134628?hl=da eller en senere udgave af webadressen og (b) andre nonprofitenheder (som defineret i henhold til gældende lovgivning).
   • 3.2 Overholdelse. Kunden skal (a) sikre, at Kunden og dennes Slutbrugeres brug af Tjenesterne overholder Aftalen, (b) gøre en kommercielt rimelig indsats for at forhindre og stoppe brugen af eller adgangen til Tjenesterne og (c) straks informere Google, hvis Kunden bliver opmærksom på uautoriseret brug af eller adgang til Tjenesterne, Kontoen eller Kundens adgangskode. Google forbeholder sig retten til at undersøge eventuelle potentielle overtrædelser af politikken for acceptabel brug. Dette kan omfatte gennemgang af Kundedata.
   • 3.3 Privatliv. Kunden er ansvarlig for alle påkrævede samtykker og meddelelser for at tillade (a) Kundens brug og modtagelse af Tjenesterne og (b) Googles adgang til, lagring og behandling af data, der er angivet af Kunden (herunder Kundedata), i henhold til Aftalen.
   • 3.4 Begrænsninger. Kunden vil ikke og vil heller ikke tillade Slutbrugere at: (a) Kopiere, ændre eller skabe et afledt værk ud fra Tjenesterne; (b) foretage reverse engineering, dekompilere, oversætte, opdele eller på anden måde forsøge at udtrække nogen del af Tjenesternes kildekode (undtagen i det omfang en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lov); (c) sælge, videresælge, underlicensere, overføre eller distribuere nogen af eller alle Tjenester; eller (d) få adgang til eller bruge Tjenesterne (i) ved højrisikoaktiviteter; (ii) i strid med politikken for acceptabel brug; (iii) på en måde, der har til hensigt at undgå gældende Gebyrer (herunder oprettelse af flere Kundekonti for at simulere eller agere som én Kundekonto eller for at omgå Tjenestespecifikke forbrugsgrænser eller -kvoter); (iv) til at deltage i udvinding af kryptovaluta uden Googles forudgående skriftlige godkendelse; (v) til at foretage eller modtage nødopkald, medmindre andet er angivet i de Tjenestespecifikke vilkår; (vi) til materiale eller aktiviteter, der er underlagt de amerikanske bestemmelser om international våbenhandel (ITAR, International Traffic in Arms Regulations); (vii) på en måde, der overtræder eller medfører overtrædelse af Lovene om eksportkontrol; eller (viii) til at overføre, lagre eller behandle sundhedsoplysninger, der er underlagt de amerikanske HIPAA-bestemmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act), medmindre dette er tilladt i henhold til en effektueret HIPAA Business Associate Agreement.
   • 3.5 Yderligere produkter. Google giver Kunden og dennes Slutbrugere mulighed for at vælge Yderligere produkter. Brugen af Yderligere produkter er underlagt Vilkårene for yderligere produkter. Kunden kan til enhver tid aktivere eller deaktivere Yderligere produkter via Administrationskonsollen. Kunden indhenter forældresamtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger i eventuelle Yderligere produkter, som Kunden ønsker at aktivere, før der gives tilladelse til, at Slutbrugere under 18 år får adgang til eller bruger disse Yderligere produkter.
   • 3.6 Administration af Tjenester. Kunden kan via Administrationskonsollen angive én eller flere Administratorer, der vil have adgangstilladelse til Administratorkonti. Kunden er ansvarlig for (a) at opretholde fortroligheden og sikkerheden for Slutbrugerkonti og tilknyttede adgangskoder og (b) enhver brug af Slutbrugerkonti. Kunden accepterer, at Googles forpligtelser ikke omfatter intern styring eller administration af Tjenesterne for Kunden og eventuelle Slutbrugere.
   • 3.7 Overvågning af misbrug. Kunden bærer alene ansvaret for at overvåge, besvare og på anden måde behandle e-mails, der sendes til "abuse-" eller "postmaster"-aliasser for et eller flere Kundedomænenavne, men Google har ret til at overvåge mails, som sendes til disse aliasser, for at identificere misbrug af Tjenesterne.
   • 3.8 Anmodning om yderligere Slutbrugerkonti i Ordreperioden. Kunden kan anmode om yderligere Slutbrugerkonti i løbet af en Ordreperiode gennem en yderligere Ordreformular eller Forhandlerordre eller ved at bestille via Administratorkonsollen. Disse yderligere Slutbrugerkonti har en forholdsmæssig gyldighedsperiode, der slutter på den sidste dag i den relevante Ordreperiode.
  • 4. Suspendering.
   • 4.1 Overtrædelser af politikken for acceptabel brug. Hvis Google bliver opmærksom på, at Kunden eller enhver anden Slutbrugers anvendelse af Tjenesterne er i strid med politikken for acceptabel brug, giver Google Kunden besked og anmoder om, at Kunden afhjælper overtrædelsen. Hvis Kunden ikke afhjælper overtrædelsen inden for 24 timer efter Googles anmodning, kan Google suspendere alle eller dele af Kundens brug af Tjenesterne, indtil overtrædelsen er afhjulpet. Suspendering af Tjenesterne kan omfatte fjernelse eller ophævelse af deling af indhold, der er i strid med politikken for acceptabel brug.
   • 4.2 Anden suspendering. Til trods for Afsnit 4.1 (Overtrædelser af politikken for acceptabel brug) kan Google øjeblikkeligt Suspendere al eller en del af kundens brug af Tjenesterne (herunder brug af den underliggende konto), hvis (a) Google med rimelighed mener, at Kundens eller en Slutbrugers brug af Tjenesterne kan påvirke Tjenesterne negativt, andre kunders eller deres slutbrugeres brug af Tjenesterne eller Google-netværket eller -serverne, der bruges til at levere Tjenesterne; (b) der er mistanke om uautoriseret tredjepartsadgang til Tjenesterne; (c) Google med rimelighed mener, at umiddelbar Suspendering er påkrævet for at overholde gældende lovgivning eller forordninger; eller (d) Kunden overtræder Afsnit 3.3 (Restriktioner) eller de Tjenestespecifikke vilkår. Google ophæver alle sådanne Suspenderinger, når de problemer, der lå til grund for Suspenderingen, er løst. Google underretter Kunden om årsagen til Suspenderingen på Kundens anmodning, så snart det er muligt, medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning.
  • 5. Intellektuelle ejendomsrettigheder; Beskyttelse af kundedata; Feedback; Brug af Brandelementer i Tjenesterne.
   • 5.1 Intellektuelle ejendomsrettigheder. Undtagen som udtrykkeligt angivet i denne Aftale giver denne Aftale ikke nogen af parterne rettigheder, hverken stiltiende eller på anden måde, til den anden parts indhold eller til nogen af den anden parts immaterielle rettigheder. Som mellem parterne ejer Kunden alle Immaterielle rettigheder i Kundens data, og Google ejer alle Immaterielle rettigheder i Tjenesterne.
   • 5.2 Beskyttelse af kundedata. Google får kun adgang til at bruge Kundedata for at levere Tjenesterne og TS til Kunderne, eller hvis Kunden på anden vis beder om det. Uden at begrænse den generelle gyldighed af den forrige sætning behandler Google ikke Kundedata til Annonceringsformål og viser ikke Annoncer i Tjenesterne. Google har implementeret og vedligeholder administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Kundedata. Dette beskrives nærmere i Tillægget vedrørende databehandling.
   • 5.3 Kundefeedback. Kunden kan efter eget valg give feedback eller forslag om Tjenesterne til Google ("Feedback"). Hvis Kunden giver Feedback, kan Google og de Tilknyttede virksomheder bruge denne Feedback uden begrænsninger og uden forpligtelser over for Kunden.
   • 5.4 Brug af Brandelementer i Tjenesterne. Google må inden for Tjenesterne kun vise de af Kundens Brandelementer, som Kunden giver Google tilladelse til at bruge ved at uploade dem i Tjenesterne. Google viser de pågældende Kundebrandelementer inden for angivne områder af de websider, som viser Tjenesterne til Kunden eller dennes Slutbrugere. Kunderne kan angive oplysninger om denne brug i Administrationskonsollen. Google kan også vise Googles Brandelementer på disse websider for at angive, at Tjenesterne leveres af Google.
  • 6. Teknisk support (TS). Såfremt gældende Gebyrer betales, leverer Google inden for Gyldighedsperioden TS til Kunden i overensstemmelse med retningslinjerne for TS. Visse TS-niveauer omfatter et fast Minimumsgebyr som beskrevet på https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Hvis Kunden nedgraderer TS-niveauet i løbet af en kalendermåned, kan Google i resten af denne måned fortsat levere TS på samme niveau og for samme TS-gebyrer som tidligere anvendt.
  • 7. Fortrolige oplysninger.
   • 7.1 Forpligtelser. Modtageren bruger kun de Fortrolige oplysninger fra den videregivende part til at udøve modtagerens rettigheder og opfylde dens forpligtelser i henhold til Aftalen og beskytter med et rimeligt niveau af omhu mod videregivelse af den videregivende parts Fortrolige oplysninger. Modtageren kan kun videregive Fortrolige oplysninger til dennes Tilknyttede virksomheder, medarbejdere, agenter eller professionelle rådgivere ("Delegerede"), som har brug for disse oplysninger og skriftligt har accepteret (eller, hvis der er tale om professionelle rådgivere, på anden vis er bundet til) at holde fortrolige. Modtageren sikrer, at dennes delegerede kun bruger de modtagne Fortrolige oplysninger til at udøve rettigheder og overholde forpligtelser i henhold til denne Aftale.
   • 7.2 Påkrævet videregivelse. Uanset bestemmelser i denne Aftale, der måtte anføre andet, gælder det, at modtageren eller dennes Tilknyttede virksomheder også kan videregive Fortrolige oplysninger i den grad, det er påkrævet i henhold til Retslige skridt, såfremt modtageren eller dennes Tilknyttede virksomheder gør en kommercielt rimelig indsats for at (a) hurtigt oplyse den anden part om en sådan videregivelse af partens Fortrolige oplysninger og (b) overholde den anden parts rimelige anmodninger i forhold til at modsætte sig videregivelsen af oplysninger. Desuagtet ovenstående gælder underafsnit (a) og (b) ikke, hvis modtageren fastslår, at overholdelse af (a) og (b) kunne (i) medføre overtrædelse af Retslige skridt, (ii) obstruere en statslig undersøgelse eller (iii) medføre død eller seriøs fysisk skade for en enkeltperson.
  • 8. Periode og ophævelse.
   • 8.1 Aftalens gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden for denne Aftale ("Perioden") begynder på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter, indtil Aftalen ophæves eller ikke fornyes som angivet i dette Afsnit 8 (Periode og ophævelse).
   • 8.2 Fornyelse. Ved afslutningen af hver Ordreperiode bliver Tjenesterne (og alle Slutbrugerkonti, der tidligere var underlagt Gebyrer) automatisk fornyet for en ny Ordreperiode på 12 måneder. Hvis nogen af parterne ikke ønsker, at Tjenesterne skal fornyes, skal vedkommende meddele dette til den anden part mindst 15 dage før slutningen på den på tidspunktet aktuelle Ordreperiode, og denne meddelelse om udeblivende fornyelse træder i kraft ved afslutningen af den på tidspunktet aktuelle Ordreperiode.
   • 8.3 Ophævelse ved misligholdelse. I det omfang loven tillader det, kan begge parter ophæve denne Aftale omgående gennem skriftlig en meddelelse, hvis (a) den anden part i væsentlig grad misligholder Aftalen og ikke retter op på denne overtrædelse senest 30 dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse om overtrædelse, eller (b) den anden part afslutter sin virksomhedsdrift eller bliver underlagt retsprocesser vedrørende insolvens, og retsprocesserne ikke frafaldes inden for 90 dage.
   • 8.4 Frivillig ophævelse. Kunden kan til enhver tid stoppe med at bruge Tjenesterne. Såfremt Kunden overholder sine økonomiske forpligtelser (hvis relevant) i henhold til en Ordreformular eller på anden vis i henhold til denne Aftale (herunder betaling af alle Gebyrer for Ordreperioden), kan Kunden også frivilligt ophæve denne Aftale, hvis ophævelsen meddeles skriftligt på forhånd.
   • 8.5 Ophævelse med baggrund i gældende lovgivning; Overtrædelse af lovgivning. Google kan ophæve denne Aftale og/eller eventuelle gældende Ordreformularer øjeblikkeligt via skriftlig meddelelse, hvis Google med rimelighed mener, at (a) fortsat levering af enhver Tjeneste, der bruges af Kunden, ville overtræde gældende lovgivning eller forordninger, eller (b) Kunden har overtrådt eller medført, at Google overtræder love til bekæmpelse af bestikkelse eller love om eksportkontrol. Hvis Google ophæver Aftalen i henhold til Afsnit 8.5(a), yder Google en refusion til Kunden lydende på det forholdsmæssige beløb, som Kunden måtte have betalt for den efterfølgende periode.
   • 8.6 Ikrafttrædelse af ophævelse eller udeblivende fornyelse. Hvis Aftalen ophæves eller ikke fornyes, gælder det, at (a) alle rettigheder og al adgang til Tjenesterne ophører (herunder adgang til Kundedata), medmindre andet er beskrevet i denne Aftale, og (b) alle Gebyrer, som Kunden skylder Google, forfalder, så snart Kunden modtager den endelige faktura.
   • 8.7 Ingen refusioner. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, medfører ophævelse eller udeblivende fornyelse i henhold til hvilket som helst afsnit i denne Aftale (herunder Tillægget vedrørende databehandling) ikke, at Google skal refundere nogen Gebyrer.
  • 9. Offentlig omtale. Kunden har tilladelse til at offentliggøre, at vedkommende er kunde hos Tjenesten, i overensstemmelse med Retningslinjer for varemærker. Hvis Kunden vil bruge Googles brandelementer i forbindelse med Tjenesterne, skal Kunden indhente skriftlig tilladelse fra Google gennem den proces, der er angivet i Retningslinjerne for varemærker. Google kan inkludere Kundens navn eller brandelementer på en liste over Google-kunder, uanset om det foregår online eller i promoveringsmateriale. Google kan også mundtligt henvise til Kunden som kunde hos Tjenesterne. Ingen af parterne behøver i henhold til nærværende Afsnit 9 (Offentlig omtale) tilladelse til at give en offentlig udtalelse, der i væsentlig grad minder om tidligere godkendte offentlige udtalelser. Enhver brug af en parts Brandelementer vil træde i kraft til fordel for den part, som ejer de Immaterielle rettigheder til disse Brandelementer. En part kan tilbagetrække den anden parts ret til at bruge dennes Brandelementer i henhold til Afsnit 9 (Offentlig omtale), hvis den anden part får skriftlig besked og en rimelig periode til at stoppe brugen.
  • 10. Erklæringer og garantier. Parterne bekræfter og garanterer, at (a) vedkommende har bemyndigelse og autoritet til at indgå Aftalen, og (b) vedkommende vil overholde alle love og forordninger i forhold til levering, modtagelse eller brug af Tjenesterne, alt efter relevans.
  • 11. Ansvarsfraskrivelse. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Aftalen, giver Google ikke og fraskriver sig i videst muligt omfang under gældende lovgivning (a) garantier af nogen form, hverken udtrykkelige, stiltiende, lovfæstede eller på anden måde, herunder, uden begrænsning, garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse eller fejlfri eller uforstyrret brug af Tjenesterne og (b) nogen erklæringer om indhold eller oplysninger, der er tilgængelige via Tjenesterne.
  • 12. Ansvarsbegrænsning.
   • 12.1 Begrænsning af indirekte ansvar. I det omfang loven tillader det og i henhold til Afsnit 12.3 (Ubegrænset ansvar), har ingen af parterne noget Ansvar, som opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, for nogen (a) indirekte, affødte, særlige, tilfældige eller pønale skader eller (b) mistet omsætning, overskud, opsparing eller goodwill.
   • 12.2 Begrænsning af beløb ved erstatningsansvar. Hver parts samlede Ansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen, er begrænset til det største beløb ud af enten (a) 1.000 USD eller (b) de Gebyrer, Kunden har betalt i de 12 måneder før den hændelse, der gav anledning til Ansvaret.
   • 12.3 Ubegrænset ansvar. Intet i Aftalen udelukker eller begrænser hver parts Ansvar for:
    • (a) vedkommendes svindel eller svigagtige anvendelse af urigtige oplysninger
    • (b) vedkommendes forpligtelser i henhold til Afsnit 13 (Skadesløsholdelse);
    • (c) vedkommendes krænkelse af den anden parts Intellektuelle ejendomsrettigheder;
    • (d) vedkommendes betalingsforpligtelser (hvis relevant) i henhold til Aftalen
    • (e) forhold, hvor ansvar ikke kan undtages eller begrænses i henhold til gældende lov.
  • 13. Skadesløsholdelse.
   • 13.1 Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse. Google forsvarer Kunden og dennes Tilknyttede virksomheder, der bruger Tjenesterne på Kundens Konto, og skadesløsholder dem fra Skadesløsholdelsesansvar i tilfælde af en Tredjepartsretssag, i det omfang at den opstår som følge af en anklage om, at en Tjeneste eller et Google-brandelement overtræder tredjepartens Intellektuelle ejendomsrettigheder.
   • 13.2 Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse. Kunden forsvarer Google og dennes Tilknyttede virksomheder, der leverer Tjenesterne, og skadesløsholder dem fra Skadesløsholdelsesansvar i tilfælde af en Tredjepartsretssag, i det omfang at den opstår som følge af (a) Kundedata eller Kundens brandelementer eller (b) Kundens eller en Slutbrugers brug af Tjenesterne i strid med politikken for acceptabel brug eller Afsnit 3.3 (Begrænsninger).
   • 13.3 Ekskluderet. Afsnit 13.1 (Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse) og 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) gælder ikke i det omfang, de underliggende anklager opstår på baggrund af (a) den skadesløsholdte parts misligholdelse af Aftalen eller (b) en kombination af den skadesløsholdte parts teknologi eller Brandelementer med materiale, der ikke leveres af den skadesløsholdte part i henhold til Aftalen, medmindre kombinationen er påkrævet i henhold til Aftalen.
   • 13.4 Betingelser. Afsnit 14.1 (Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse) og 14.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) er betinget af følgende:
    • (a) Enhver skadesløsholdt part skal øjeblikkeligt give den skadesløsholdende part skriftlig besked, hvis der er anklager, der ligger forud for Tredjepartsretsprocessen og i rimelig grad samarbejde med den skadesløsholdende part for at afhjælpe anklagerne og Tredjepartsretsprocessen. Hvis en manglende overholdelse af nærværende Afsnit 13.4(a) skader forsvaret af Tredjepartsretssagen, reduceres den skadesløsholdende parts forpligtelser i henhold til Afsnit 13.1 (Google forpligtelser til Skadesløsholdelse) eller 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) (alt efter hvad der er relevant) i forhold til skaden.
    • (b) Den skadesløsholdte part skal tilbyde fuld kontrol over den skadesløsholdte del af Tredjepartsretssagen til den skadesløsholdende part i henhold til følgende: (i) Den skadesløsholdte part skal udpege sin egen ikke-styrende rådgivning for egen regning og (ii) ethvert forlig, der kræver, at den skadesløsholdte part vedgår sig ansvar, betaler et beløb eller foretager (eller afstår fra at foretage) en handling, skal have den skadesløsholdte parts forudgående skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes, betinges eller forsinkes i urimelig grad.
   • 13.5 Afhjælpningsmuligheder.
    • (a) Hvis Google med rimelighed mener, at Tjenesterne krænker en tredjeparts Intellektuelle ejendomsrettigheder, kan Google efter eget skøn og for egen regning (i) indhente retten til, at Kunden kan fortsætte med at anvende Tjenesterne, (ii) ændre Tjenesterne, så de ikke længere krænker nogen rettigheder, uden i væsentlig grad at reducere deres funktionalitet eller (iii) erstatte Tjenesterne med et ikke-krænkende alternativ med tilsvarende funktionalitet.
    • (b) Hvis Google ikke mener, at afhjælpningen i Afsnit 13.5(a) er kommercielt rimelig, kan Google suspendere eller ophæve Kundens brug af de berørte Tjenester. Hvis Google ophæver de berørte Tjenester, yder Google en refusion til Kunden lydende på det forholdsmæssige beløb, som Kunden måtte have betalt for den efterfølgende periode efter Tjenesternes ophør.
   • 13.6 Enerettigheder og forpligtelser. Uden at påvirke nogen andre ophævelsesrettigheder for nogen af parterne, angiver nærværende Afsnit 13 (Skadesløsholdelse) parternes fulde og eksklusive retsmiddel i henhold til denne Aftale for nogen tredjepartsanklager om krænkelse af Intellektuelle ejendomsrettigheder, der behandles i nærværende Afsnit 13 (Skadesløsholdelse).
  • 14. Kunder, der har købt via en forhandler Nærværende Afsnit 14 (Kunder, der har købt via en forhandler) gælder kun, hvis Kunden bestiller Tjenesterne fra en Forhandler i henhold til en Forhandleraftale (sådanne Tjenester kaldes "Forhandlede tjenester").
   • 14.1 Gældende vilkår. I forbindelse med Forhandlede tjenester:
    • (a) Afsnit 2 (Betalingsvilkår) i denne Aftale gælder ikke
    • (b) Forhandlergebyrer, hvis sådanne gælder, skal betales direkte til Forhandleren og alle priser for Videresolgte tjenester skal udelukkende fastlægges mellem Forhandleren og Kunden
    • (c) Kunden modtager alle gældende SLA-kreditter fra Forhandleren
    • (d) Afsnit 12.2 (Begrænsning af beløb for erstatningsansvar) udskiftes med "Hver parts samlede Erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen er begrænset til det største beløb ud af mulighederne (a) 1.000 USD eller (b) de Forhandlergebyrer, som Kunden har betalt for de Forhandlede tjenester i løbet af en periode på 12 måneder før den hændelse, der ligger til grund for Erstatningsansvaret."
    • (e) Alle fornyelser af Tjenester og/eller Forhandlerordrer bliver som aftalt mellem Kunden og Forhandleren.
    • (f) "Ordreperioden", som det anvendes i Aftalen, henviser til den tidsperiode, der begynder på Startdatoen for Tjenesten eller fornyelsesdatoen (alt efter relevans) for de Forhandlede tjenester og fortsætter i den periode, der er angivet i den på tidspunktet aktuelle Forhandlerordre, medmindre den ophæves i overensstemmelse med Aftalen
    • (g) "Tjenesternes startdato", som det anvendes i denne Aftale, betyder enten startdatoen, der beskrives i Forhandlerordren, eller, hvis en sådan ikke er angivet i Forhandlerordren, den dato, hvor Google stiller de Forhandlede tjenester til rådighed for Kunden.
   • 14.2 Deling af fortrolige oplysninger. Google kan dele Kundens Fortrolige oplysninger med Forhandleren som Stedfortrædende i overensstemmelse med Afsnit 7.1 (Forpligtelser).
   • 14.3 Forhandler som administrator. Forhandleren kan efter Kundens skøn få adgang til Kundens Konto eller Slutbrugerkonti. Mellem Google og Kunden er Kunden alene ansvarlig for (a) Forhandlerens adgang til Kundens Konto eller Slutbrugerkonti og (b) at definere alle rettigheder eller forpligtelser mellem Forhandleren og Kunden i forbindelse med Tjenesterne i Forhandlertjenesterne.
   • 14.4 Teknisk support fra forhandler. Kunden anerkender og accepterer, at Forhandleren må videregive Slutbrugerens personlige oplysninger til Google, når det med rimelighed kræves, for at Forhandleren kan håndtere supportproblemer, som Kunden eskalerer til eller via Forhandleren.
  • 15. Diverse.
   • 15.1 Meddelelser. Google giver meddelelser til Kunden i henhold til Aftalen ved at sende en mail til Mailadressen til notifikationer. Kunden giver meddelelser til Google i henhold til Aftalen ved at sende en mail til legal-notices@google.com. Meddelelsen betragtes som modtaget, når mailen er sendt. Kunden er ansvarlig for at have en opdateret Mailadresse til notifikationer i hele Gyldighedsperioden.
   • 15.2 Mails. Parterne kan bruge mails til at overholde kravene om godkendelse og samtykke i Aftalen.
   • 15.3 Overdragelse. Ingen af parterne kan overdrage nogen del af denne Aftale uden skriftlig samtykke fra den anden part, bortset fra til en Tilknyttet virksomhed, hvis (a) den overdragede part skriftligt har accepteret at være bundet af denne Aftale, og (b) den overdragende part har meddelt den anden part om overdragelsen. Ethvert andet forsøg på overdragelse er ugyldigt. Hvis Kunden overdrager denne Aftale til en Tilknyttet virksomhed i en anden jurisdiktion, således at der er en ændring i forhold til, hvilken Google-enhed der indgår kontrakten – som defineret på https://cloud.google.com/terms/google-entity – overdrages denne Aftale automatisk til den nye Google-enhed, der indgår kontrakten.
   • 15.4 Ændring af Kontrollen. Hvis en part oplever en ændring af Kontrollen på anden vis end en intern omstrukturering eller reorganisering (f.eks. gennem et aktiekøb eller -salg, en fusion eller en anden form for virksomhedstransaktion), skal denne part meddele dette skriftligt til den anden part inden for 30 dage efter ændringen af Kontrollen. Hvis Kunden ophører med at være en nonprofituddannelsesinstitution eller en anden nonprofitenhed som beskrevet i Afsnit 3.1 (Tilladt brug), giver Kunden straks Google besked om det.
   • 15.5 Force majeure. Ingen af parterne har erstatningsansvar for fejl eller forsinkelse, såfremt disse forårsages af omstændigheder, som de ikke har nogen rimelig kontrol over, herunder naturkatastrofer, terrorisme, oprør eller krig.
   • 15.6 Underkontrakter. Google kan give forpligtelser i henhold til Aftalen som underkontrakter, men er fortsat erstatningsansvarlig over for Kunden for alle underkontraherede forpligtelser.
   • 15.7 Intet agentur. Denne Aftale danner ikke grundlag for et agentur, partnerskab eller joint venture mellem parterne.
   • 15.8 Ingen frafaldelse. Ingen af parterne betragtes som at have givet afkald på nogen rettigheder ved ikke at udøve (eller udsætte udøvelsen af) rettigheder i henhold til denne Aftale.
   • 15.9 Vilkårenes uafhængighed. Hvis dele af nærværende Aftale er ugyldige, lovstridige eller uden retskraft, er resten af Aftalen stadig gældende.
   • 15.10 Ingen begunstigede tredjeparter. Denne Aftale tildeler ikke nogen fordele til tredjeparter, medmindre det er udtrykkeligt angivet, at dette er tilfældet. For klarheds skyld er Googles Tilknyttede virksomheder begunstigede tredjeparter i henhold til Afsnit 5.3 (Kundefeedback), 7 (Fortrolige oplysninger) og, hvis de leverer Tjenesterne, 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse).
   • 15.11 Rimeligt retsmiddel. Intet i denne Aftale begrænser parternes evne til at søge rimeligt retsmiddel.
   • 15.12 Lovvalg. ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER TJENESTERNE, ER REGULERET AF CALIFORNISK LOV, UNDTAGET DENNE DELSTATS REGLER FOR LOVKONFLIKT, OG KAN KUN FREMFØRES I FØDERALE ELLER STATSLIGE DOMSTOLE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIEN I USA, OG PARTERNE SAMTYKKER TIL DEN PERSONLIGE JURISDIKTION I DISSE DOMSTOLE.
   • 15.13 Ændringer. Medmindre andet er angivet i Afsnit 1.5(b) (Ændringer: Af Aftalen), (c) (Ændringer: Af Vilkårene for webadresser (bortset fra Tillægget vedrørende databehandling)) eller (d) (Ændringer: Af Tillægget vedrørende databehandling), skal alle ændringer af denne Aftale efter Ikrafttrædelsesdatoen fremsættes skriftligt, underskrives af begge parter og tydeligt anføre, at der er tale om en ændring af denne Aftale. For klarheds skyld udgør Googles levering af en opdateret webadresse som erstatning for en webadresse, der angives i denne Aftale, ikke en tilføjelse til eller ændring af vilkårene i denne Aftale.
   • 15.14 Fortsat gyldighed. De følgende Afsnit vil fortsat være gældende efter udløb eller ophævelse af denne Aftale: Afsnit 2 (Betalingsvilkår), Afsnit 5 (Intellektuelle ejendomsrettigheder; Beskyttelse af kundedata; Feedback; Brug af Brandelementer i Tjenesterne), Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger), Afsnit 8.6 (Ikrafttrædelse af ophævelse eller udeblivende fornyelse), Afsnit 11 (Ansvarsfraskrivelse), Afsnit 12 (Ansvarsbegrænsning), Afsnit 13 (Skadesløsholdelse), Afsnit 14.1 (Gældende vilkår), Afsnit 14.2 (Deling af fortrolige oplysninger) og Afsnit 15 (Diverse).
   • 15.15 Hele Aftalen. Denne Aftale beskriver alle vilkår, der indgås mellem parterne og afslutter og tilsidesætter alle andre aftaler mellem parterne i henhold til dens indhold, herunder alle tidligere udgaver af denne Aftale. Ved indgåelse af denne Aftale har ingen af parterne påberåbt sig, og ingen af parterne har nogen ret eller beføjelse baseret på nogen erklæring eller garanti (uanset om denne er udarbejdet uagtsomt eller i god tro), medmindre disse udtrykkeligt er angivet i denne Aftale.
   • 15.16 Modstridende vilkår. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem de dokumenter, der udgør denne Aftale, vil dokumenterne have forrang i denne rækkefølge (opstillet fra højeste til laveste rang): Ordreformularen, Tillægget vedrørende databehandling, resten af Aftalen (bortset fra Vilkårene for webadresser) og vilkårene for Webadresser (bortset fra Tillægget vedrørende databehandling).
   • 15.17 Overskrifter. Anvendte overskrifter og billedtekster i Aftalen er udelukkende beregnet som referencer og har ingen betydning for fortolkningen af Aftalen.
   • 15.18 Modstridende sprog. Hvis denne Aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, og der opstår en uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og den oversatte tekst, har den engelske tekst forrang, medmindre andet tydeligt angives i oversættelsen.
   • 15.19 Definitioner.
    • "Konto" er loginoplysningerne til Kundens Google-konto og tilhørende adgang til de Tjenester, der behandles i denne Aftale.
    • "Yderligere produkter" er de produkter, tjenester og apps, der ikke er en del af Tjenesterne, men som kan være tilgængelige til brug sammen med Tjenesterne.
    • "Vilkår for yderligere produkter" er de på tidspunktet aktuelle vilkår, der er angivet på https://workspace.google.com/intl/da/terms/additional_services.html.
    • "Administratorkonto" er en type Slutbrugerkonto, som Kunden (eller Forhandleren, hvis dette er relevant) kan bruge til at administrere Tjenesterne.
    • "Administrationskonsol" er den eller de onlinekonsoller eller -værktøjer, som Google stiller til rådighed for Kunden til administration af Tjenesterne.
    • "Administratorer" er Kundens angivne medarbejdere, som administrerer Tjenesterne for Slutbrugerne på Kundens vegne og kan få adgang til Kundedata og Slutbrugerkonti. En sådan adgang omfatter muligheden for at få adgang til, overvåge, bruge, ændre, tilbageholde eller videregive data, der er tilgængelige for Slutbrugere og knyttet til deres Slutbrugerkonti.
    • "Annoncering" er onlineannoncer, som vises af Google til Slutbrugerne, med undtagelse af annoncer, som Kunden udtrykkeligt vælger, at Google eller en af Googles Tilknyttede virksomheder viser i forbindelse med Tjenesterne i henhold til en separat aftale (f.eks. Google AdSense-annoncer, der er implementeret af Kunden på et website oprettet af Kunden ved hjælp af "Google Sites"-funktionen, der er en del af Tjenesterne).
    • "Tilknyttet virksomhed" betyder en part, der direkte eller indirekte Kontrollerer, Kontrolleres af eller er under fælles Kontrol af en af parterne.
    • "Årlig opkrævning" er den årlige debitering for Tjenesterne, som beskrevet i Ordreformularen.
    • "Love til bekæmpelse af bestikkelse" er alle gældende kommercielle og offentlige love til bekæmpelse af bestikkelse, herunder den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (Loven om korruptionspraksis i udlandet) fra 1977 og den britiske Bribery Act (Lov om bestikkelse) fra 2010, som forbyder korrupte tilbud om noget af værdi, enten direkte eller indirekte til nogen, herunder embedsmænd, for at opnå eller bevare forretning eller for at opnå nogen anden kommerciel fordel. "Embedsmænd" omfatter offentligt ansatte, kandidater til offentlige embeder, medlemmer af royale familier og medarbejdere hos offentligt ejede eller offentligt kontrollerede virksomheder, offentlige internationale organisationer og politiske partier.
    • "Politikken for acceptabel brug" er den på tidspunktet aktuelle politik for acceptabel brug af Tjenesterne som angivet på https://workspace.google.com/intl/da/terms/use_policy.html.
    • "BAA" eller "Business Associate Agreement" er en ændring af Aftalen, der dækker håndtering af PHI (Protected Health Information) (som defineret i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)).
    • "Startdato for fakturering" er den dato, hvorfra Google opkræver Gebyrer for Tjenesterne (hvis dette er relevant).
    • "Brandelementer" er varemærkenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærketræk tilhørende en af parterne, og som den pågældende part fra tid til anden har sikret sig.
    • "Fortrolige oplysninger" er oplysninger, som den ene part (eller en Tilknyttet virksomhed) har videregivet til den anden part i henhold til denne Aftale, og som er markeret som fortrolige, eller som under de pågældende omstændigheder normalt ville blive betragtet som fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, der er frembragt selvstændigt af modtageren, er retmæssigt givet til modtageren af en tredjepart uden forpligtelser om fortrolighed, eller som bliver offentliggjort, uden at det kan tilregnes modtageren. I henhold til den foregående sætning er Kundedata Kundens Fortrolige oplysninger.
    • "Kontrol" er kontrol over mere end 50 procent af stemmerne eller aktierne hos en part.
    • "Kernetjenester" er de på tidspunktet aktuelle "Kernetjenester", der er beskrevet i Oversigten over tjenester, bortset fra eventuelle tjenester, der udbydes af Tredjeparter.
    • "Kundedata" er data, som indsendes, gemmes, sendes eller modtages via Tjenesterne af Kunden eller dennes Slutbrugere.
    • "Tillæg vedrørende databehandling" er de på tidspunktet aktuelle vilkår, der beskriver forpligtelser vedrørende databeskyttelse og -behandling med hensyn til Kundedata som angivet på https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
    • "Domænemailadresse" er mailadressen på Domænenavnet, der bruges i forbindelse med Tjenesterne.
    • "Domænenavn" er det domænenavn, der er angivet i Ordreformularen, og som skal bruges i forbindelse med Tjenesterne.
    • "Slutbrugere" er de personer, Kunden giver tilladelse til at bruge Tjenesterne, og som administreres af en Administrator. For klarheds skyld kan Slutbrugere omfatte medarbejdere hos Kundens Tilknyttede virksomheder og andre tredjeparter.
    • "Slutbrugerkonto" er en konto i et system, der hostes af Google, som Kunden opretter til Tjenesterne, så en Slutbruger kan bruge Tjenesterne.
    • "Eksportkontrollove" er alle gældende love og regler vedrørende kontrol af eksport og geneksport, herunder (a) bestemmelserne om eksportbegrænsning (EAR, Export Administration Regulations), som udarbejdes af det amerikanske handelsministerium, (b) handelsmæssige og økonomiske sanktioner, som fastlægges af det amerikanske finansministeriums afdeling for kontrol med udenlandske aktiver, og (c) de amerikanske bestemmelser om international våbenhandel (ITAR, International Traffic in Arms Regulations), som udarbejdes af det amerikanske indenrigsministerium.
    • "Gebyrer" er (a) produktet af mængden af Tjenester, som Kunden har brugt eller bestilt, ganget med Priserne (hvis relevant) eller (b) de gældende gebyrer for TS plus eventuelle gældende afgifter.
    • "Hjælp" betyder Hjælp til Google, der er tilgængelig på https://www.google.com/support.
    • "Højrisikoaktiviteter" er aktiviteter, hvor brug eller svigt af Tjenesterne kan føre til dødsfald, personskade, miljøskade eller fysiske skader på personlig ejendom (herunder drift af atomanlæg, lufttrafikstyring, respiratorsystemer eller våben).
    • "HIPAA" er den amerikanske lov Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, som kan ændres til enhver tid, og eventuelle bestemmelser udstedt i henhold hertil.
    • "herunder" betyder inklusive, men ikke begrænset til.
    • "Skadesløsholdelsesansvar" er (i) forligsbeløb, som er godkendt af den skadesløsholdende part, og (ii) erstatninger og omkostninger, som ved en endelig dom er tildelt den skadesløsholdte part af en kompetent domstol.
    • "Intellektuelle ejendomsrettigheder" er alle patentrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, rettigheder til erhvervshemmeligheder (hvis det er relevant), designrettigheder, databaserettigheder, rettigheder til domænenavne, ideelle rettigheder og alle andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke-registrerede) globalt.
    • "Retslige skridt" er en anmodning om videregivelse af data i henhold til lov, statslig regulering, retskendelse, stævning, dommerkendelse eller anden gyldig juridisk myndighed, retslig procedure eller lignende proces.
    • "Ansvar" er ethvert ansvar i henhold til kontrakt, erstatningsretten eller andet, uanset om det påregnes eller påtænkes af parterne.
    • "Månedlig opkrævning" er den månedlige debitering for Tjenesterne, som beskrevet i Ordreformularen.
    • "Mailadresse til notifikationer" er de mailadresser, som Kunden har angivet i Administrationskonsol.
    • "Ordreformular" er den eller de online ordresider eller et andet ordredokument, som er acceptabelt for Google i henhold til denne Aftale, er udstedt af Google og accepteret af Google, og hvor der angives de Tjenester, som Google leverer til Kunden i henhold til Aftalen.
    • "Ordreperiode" er den periode, der starter på Startdatoen for Tjenesterne og fortsætter i den periode, der er angivet på Ordreformularen, medmindre Tjenesterne afbrydes i overensstemmelse med denne Aftale. Hvis der ikke findes en Ordreformular, der gælder for Tjenesterne, starter Ordreperioden fra Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter i 12 måneder.
    • "Andre tjenester" er de på tidspunktet aktuelle "Andre tjenester", der er beskrevet i Oversigten over tjenester, bortset fra eventuelle tjenester, der udbydes af Tredjeparter.
    • "Priser" er de på tidspunktet gældende priser for Tjenesterne som beskrevet på https://workspace.google.com/intl/da/pricing.html, medmindre andet aftales i en tilføjelse eller Ordreformular. Priserne er ekskl. Afgifter.
    • "Forhandler" er, hvis dette er relevant, den autoriserede, ikke-tilknyttede tredjepartsforhandler, der sælger eller leverer Tjenesterne til Kunden.
    • "Forhandleraftale" er, hvis dette er relevant, den separate aftale mellem Kunden og Forhandleren i forhold til Tjenesterne. Forhandleraftalen er uafhængig af og ligger uden for rammerne af denne Aftale.
    • "Forhandlergebyrer" er de gebyrer (hvis relevant) for Tjenester, der bruges eller bestilles af Kunden som aftalt i en Forhandleraftale, plus eventuelle gældende Afgifter.
    • "Forhandlerordre" er, hvis dette er relevant, en ordreformular (herunder en fornyet ordreformular), der udstedes af en Forhandler og udføres af Kunden og Forhandleren, der angiver de Tjenester, Kunden bestiller fra Forhandleren.
    • "Tjenestespecifikke vilkår" er de på tidspunktet aktuelle vilkår, der gælder specifikt for én eller flere Tjenester, og er beskrevet på https://workspace.google.com/intl/da/terms/service-terms.
    • "Tjenester" er de Kernetjenester og Andre tjenester, der er inkluderet i den på tidspunktet aktuelle Google Workspace for Education-udgave af Tjenesterne.
    • "Tjenesternes startdato" er enten startdatoen, der beskrives i Ordreformularen, eller, hvis en sådan ikke er angivet i Ordreformularen, den dato, hvor Google gør Tjenesterne tilgængelige for Kunden.
    • "Oversigt over tjenester" er den på tidspunktet aktuelle beskrivelse, som er angivet på https://workspace.google.com/intl/da/terms/user_features.html.
    • "SLA" er de på tidspunktet aktuelle serviceniveauaftaler på https://workspace.google.com/intl/da/terms/sla.html.
    • "Suspendere" eller "Suspendering" betyder deaktivering af adgang til eller brug af Tjenesterne eller elementer af Tjenesterne.
    • "Afgifter" er alle statslige afgifter med undtagelse af afgifter, der er baseret på Googles eller Kundens nettoindtjening, nettoformue, aktivværdi, ejendomsværdi eller beskæftigelse.
    • "Periode" har den betydning, der er angivet i Afsnit 8 (Periode og ophævelse) i denne Aftale.
    • "Tredjepartsretssag" er enhver formel retssag, der anlægges af en ikke-tilknyttet tredjepart for en domstol eller et regeringstribunal (herunder eventuelle appelsager).
    • "Tjenester, der udbydes af Tredjeparter" betyder tredjepartstjenester, software, produkter og andre tilbud, der ikke er inkorporeret i Tjenesterne.
    • "Varemærkeretningslinjer" er Googles på tidspunktet aktuelle Retningslinjer for Tredjeparters brug af Googles Brandelementer på http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • "TS" er Googles på tidspunktet aktuelle tekniske support.
    • "Retningslinjer for TS" er Googles på tidspunktet aktuelle retningslinjer for teknisk support som angivet på https://workspace.google.com/intl/da/terms/tssg.html.
    • "Vilkår for webadresser" er Politikken for acceptabel brug, Tillægget vedrørende databehandling, Tjenestespecifikke vilkår, SLA og Retningslinjer for TS.
  • 16. Regionsspecifikke vilkår. Kunden accepterer de følgende ændringer af Aftalen, hvis Kundens faktureringsadresse er i den pågældende region som beskrevet nedenfor:
   • Asien og Stillehavsområdet – Alle regioner
    • Afsnit 2.3 (Afgifter) udskiftes som følger:
    • 2.3 Afgifter. Google udspecificerer alle fakturerede Afgifter. Hvis Afgifter skal udelades fra en betaling til Google, øger Kunden betalingen til Google, så nettobeløbet, der modtages af Google, svarer til de fakturerede beløb uden reduktion for Afgifter.
    • Definition af "Afgifter" i henhold til Afsnit 15.19 (Definitioner) udskiftes som følger:
    • 15.19 Definitioner.
    • "Afgifter" er alle statslige afgifter i overensstemmelse med gældende lovgivning, der er knyttet til gengivelse og effektivitet af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, told og alle direkte eller indirekte afgifter, herunder relaterede bøder eller renter, bortset fra afgifter baseret på Googles overskud.
   • Asien og Stillehavsområdet – Alle regioner, eksklusive Australien, Japan, Indien, New Zealand, Singapore og Latinamerika – Alle regioner
    • Afsnit 15.12 (Lovvalg) udskiftes som følger:
    • 15.12 Lovvalg – Voldgift.
     • (a) ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DISSE SÆRLIGE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER RELATEREDE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (HERUNDER ENHVER TVIST ANGÅENDE FORTOLKNING ELLER OPFYLDELSEN AF AFTALEN) ("Tvist") ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN CALIFORNIEN I USA, UNDTAGEN CALIFORNIENS REGLER OM MODSTRIDENDE LOVE.
     • (b) Parterne vil i god tro forsøge at løse enhver Tvist inden for 30 dage, efter Tvisten er opstået. Hvis Tvisten ikke løses inden for 30 dage, skal den løses via voldgift af ICDR (International Centre for Dispute Resolution), som varetages af AAA (American Arbitration Association), i overensstemmelse med AAA's Expedited Commercial Rules, som er gældende fra og med datoen for denne Aftale ("Regler").
     • (c) Parterne vælger gensidigt én voldgiftsdommer. Voldgiften bliver udført på engelsk i Santa Clara County i Californien i USA.
     • (d) Hver part kan anmode til enhver kompetent retsinstans for at opnå påbud for at beskytte partens afventende løsning af voldgiften. Voldgiftsdommeren kan beordre rimelige eller påbudte retsmidler i overensstemmelse med retsmidlerne og begrænsningerne i Aftalen.
     • (e) I henhold til fortrolighedskravene i Underafsnit (g), kan hver part anmode enhver kompetent domstol om at udstede en hvilken som helst nødvendig ordre for at beskytte denne parts rettigheder eller ejendom. Denne anmodning bliver ikke anset for en overtrædelse eller frafaldelse af dette afsnit om gældende lov og voldgift og påvirker ikke voldgiftsdommerens beføjelser, herunder beføjelsen til at revurdere den juridiske beslutning. Parterne stipulerer, at domstolene i Santa Clara County i Californien i USA er kompetente til at udstikke alle ordrer i henhold til dette Underafsnit 15.12 (e).
     • (f) Voldgiftsafgørelsen vil være endelig og bindende for parterne, og dens udførelse kan fremføres for enhver kompetent domstol, herunder enhver domstol med jurisdiktion over enhver af parterne eller nogen af dennes ejendomme.
     • (g) Alle voldgiftssager, der behandles i overensstemmelse med dette Afsnit 15.12 (Lovvalg; Voldgift) anses som Fortrolige oplysninger i henhold til Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger), herunder: (i) Eksistensen af voldgiftssagen, (ii) alle oplysninger, der videregives under voldgiftssagen, og (iii) al mundtlig kommunikation og alle dokumenter med relation til voldgiftssagen. Ud over rettighederne til videregivelse af oplysninger i Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger) kan parterne videregive de oplysninger, der er beskrevet i nærværende Underafsnit 15.12 (g) til en kompetent domstol, såfremt dette er nødvendigt for at indgive en ordre i henhold til Underafsnit 15.12 (e) eller udføre en voldgiftsafgørelse, men parterne skal anmode om, at disse retslige forløb bliver afholdt privat.
     • (h) Parterne betaler voldgiftsdommerens salær, voldgiftsdommerens udpegede eksperters salærer og udgifter og de administrative udgifter til voldgiftslokaler i overensstemmelse med Reglerne. I sin endelige afgørelse pålægger voldgiftsdommeren den tabende part at betale den vindende part det beløb, som denne har forudbetalt for salær og udgifter.
     • (i) Hver part afholder sine egne advokat- og ekspertgebyrer og -udgifter, uanset voldgiftsdommerens endelige beslutning vedrørende Tvisten.
   • Asien og Stillehavsområdet – Indonesien
    • Et nyt Afsnit 8.8 er tilføjet:
    • 8.8 Frafaldelse af ophævelse. Parterne accepterer at frafalde bestemmelser i henhold til gældende lovgivning, i det omfang en retskendelse eller retsordre er påkrævet i forbindelse med ophævelsen af denne Aftale.
    • Den indonesiske udgave af denne Aftale er tilgængelig her, og Afsnit 15.18 (Modstridende sprog) udskiftes som følger:
    • 15.18 Modstridende sprog. Denne Aftale fremsættes på indonesisk og engelsk. De to udgaver er lige autentiske. Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser mellem eller forskellige fortolkninger af den indonesiske og engelske udgave, accepterer parterne at tilpasse den indonesiske udgave, så den relevante del af den indonesiske udgave bliver bragt i overensstemmelse med den relevante del af den engelske version.
   • Europa, Mellemøsten og Afrika – Alle regioner
    • Afsnit 2.2 (Betaling) udskiftes som følger:
    • 2.2 Betaling. Kunden betaler alle Gebyrer i den valuta, der er angivet på fakturaen. Alle Gebyrer forfalder 30 dage efter fakturadatoen. Google er ikke forpligtet til at levere mere end én faktura. Betalinger, der foretages via bankoverførsel, skal indeholde de bankoplysninger, der stilles til rådighed af Google. Hvis Kunden har indgået Aftalen med Google Commerce Limited, kan Google indsamle betalinger via Google Payment Limited, en virksomhed, der er anmeldt som aktieselskab i England og Wales med kontor i Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannien.
   • Europa, Mellemøsten og Afrika – EØS, Storbritannien, Nordirland og Schweiz
    • Afsnit 15.19 (Definitioner) er ændret til Afsnit 15.20 (Definitioner).
    • Et nyt Afsnit 15.19 er tilføjet:
    • 15.19 Frafaldelse af EECC.
     • (a) Med de formål, der gælder nærværende Afsnit 15.19 (Frafaldelse af EECC), har termerne "mikrovirksomhed", "lille virksomhed" og "ikke-kommerciel" de betydninger, der gælder i EECC. "EECC" betyder European Electronic Communications Code (europæisk kodeks for elektronisk kommunikation) (som etableret i Direktiv (EU) 2018/1972 af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen den 11. december 2018).
     • (b) Parterne accepterer, at det i henhold til EECC gælder, at: (i) Visse rettigheder gælder for mikrovirksomheder, små virksomheder og ikke-kommercielle virksomheder, og (ii) kunder i kategorierne, der henvises til i (i), kan explicit acceptere at frafalde visse rettigheder.
     • (c) Hvis Kunden er en mikrovirksomhed, lille virksomhed eller ikke-kommerciel virksomhed, accepterer Kunden at frafalde alle rettigheder vedkommende måtte have i henhold til:
      • (i) Artikel 102(1) EECC, som tillader, at Kunden modtager visse oplysninger forud for kontrakten
      • (ii) Artikel 102(1) EECC, som tillader, at Kunden modtager et resume af kontrakten
      • (iii) Artikel 105(1) EECC, som begrænser den maksimale kontraktperiode til 24 måneder for visse tjenester
      • (iv) Artikel 107(1) EECC, som tildeler yderligere rettigheder i EECC (herunder Artikel 102(3) og 105(1) som beskrevet ovenfor) til alle tjenester, der leveres i forbindelse med den samme Google Workspace-aftale.
   • Nordamerika – USA og Latinamerika – Alle regioner bortset fra Brasilien
    • Et nyt Afsnit 3.9 er tilføjet:
    • 3.9 COPPA og forældresamtykke. Hvis Kunden tillader Slutbrugere under 13 år at bruge Tjenesterne, giver Kunden, som det kræves i Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"), samtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger i Tjenesterne, som det er beskrevet i Erklæring om privatliv for Google Workspace for Education (i det omfang COPPA gælder for Kundens jurisdiktion). Kunden indhenter forældresamtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger i eventuelle Yderligere produkter, som Kunden ønsker at aktivere, før der gives tilladelse til, at Slutbrugere under 18 år får adgang til eller bruger disse Yderligere produkter.
    • Et nyt Afsnit 7.3 er tilføjet:
    • 7.3 FERPA. Parterne anerkender, at (a) Kundedata kan indeholde personhenførbare oplysninger fra uddannelsesposter, der er underlagt FERPA ("FERPA-registreringer"), og at (b) Google, i det omfang Kundedata omfatter FERPA-registreringer, vil blive betragtet som "School Official" (som begrebet bruges i FERPA og de regler, der implementeres herunder) og vil overholde FERPA-reglerne. "FERPA" betegner de amerikanske love "Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g)" og "Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99)", som kan ændres til enhver tid.
    • Afsnit 15.19 (Definitioner) er ændret til Afsnit 15.20 (Definitioner).
    • Et nyt Afsnit 15.19 er tilføjet:
    • 15.19 Udvikling af Tjenesterne. Tjenesterne blev udelukkende udviklet med private midler og er kommerciel computersoftware og relateret dokumentation inden for betydningen af de gældende Federal Acquisition-reguleringer og deres supplerende styrelser.
   • Kun gyldigt for offentlige uddannelsesinstitutioner: Nordamerika – USA og Latinamerika (eksklusive Brasilien)
    • Afsnit 2.5 (Betalingsrestancer; Suspendering) udskiftes som følger:
    • 2.5 Betalingsrestancer; Suspendering. Forsinkede betalinger kan påføres en rente på 1,5 % om måneden (eller den højeste tilladte rate, der er tilladt i henhold til loven, hvis denne er lavere) begyndende 30 dage efter betalingsdatoen, indtil beløbet er betalt fuldt ud. Hvis Kundens betaling for Tjenesterne derudover er forsinkede, kan Google suspendere Tjenesterne eller ophæve Aftalen på grund af misligholdelse i henhold til Afsnit 8.3 (Ophævelse på grund af misligholdelse).
    • Afsnit 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) udskiftes som følger:
    • 13.2 Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse. Hvis Google påføres skade eller bliver underlagt en Tredjepartsretssag som følge af Kundens krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, tager Google tilgængelige retsmidler i brug i overensstemmelse med føderale, statslige eller lokale love eller andre love.
    • Afsnit 15.12 (Lovvalg) udskiftes som følger:
    • 15.12 Lovvalg. Hvis Kunden er en offentlig myndighed i form af enten en by, en region eller en delstat i USA, er parterne enige om ikke at offentliggøre lovvalg og værneting.

Tidligere udgaver

Nord- og Sydamerika (6. oktober 2020)

Asien og Stillehavsområdet (6. oktober 2020)

Europa, Mellemøsten og Afrika (6. oktober 2020)