Google Workspace for Education Hizmet Şartları

Son değiştirilme tarihi: 20 Eylül 2021

Bu Sözleşmenin diğer dillerdeki çevirilerini görmek için burayı tıklayın.

Google Workspace for Education Hizmetlerinin aynı Google Workspace for Education Hesabı kapsamında kullanılmasıyla ilgili olarak bu Sözleşmenin çevrimdışı bir türünü imzaladıysanız, aşağıdaki şartlar sizin için geçerli değildir ve Google Workspace for Education Hizmetlerini kullanımınız söz konusu çevrimdışı şartlara tabidir.

Faturalandırma hesabınız Hindistan'da ise lütfen Google Workspace for Education kullanımınız için geçerli olan bu Hizmet Şartları'nı inceleyin.

Faturalandırma hesabınız Brezilya'da ise lütfen Google Workspace for Education kullanımınız için geçerli olan bu Hizmet Şartları'nı inceleyin.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Bu Google Workspace for Education Hizmet Şartları (topluca, "Sözleşme") [eski adıyla "Eğitim için G Suite Hizmet Şartları" veya "Eğitim için G Suite (Online) Sözleşmesi"] Google ile söz konusu şartları kabul eden tüzel kişi ya da kişi ("Müşteri") arasında imzalanmakta olup Müşterinin Hizmetlere erişimini ve Hizmetlerin kullanımını yönetmektedir. "Google", https://cloud.google.com/terms/google-entity adresinde belirtilen anlamda kullanılmaktadır.

Bu Sözleşme, Müşterinin ilgili kabul düğmesini tıkladığı andan itibaren geçerlidir ("Geçerlilik Tarihi"). Sözleşmeyi, Müşteriyi temsilen kabul ediyorsanız (i) bu Sözleşmenin Müşteriniz açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) Müşteri adına bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz.

  • 1. Hizmetlerin Sağlanması.
   • 1.1 Hizmetlerin Kullanımı. Süre boyunca Google, Hizmetleri Sözleşmeye (HDS dahil) uygun olarak sağlayacaktır. Müşteri, ilgili Sipariş Formunda veya Bayi Siparişinde sipariş edilen Hizmetleri, bu Sözleşmeye uygun şekilde kullanabilir.
   • 1.2 Yönetici Konsolu. Müşteri, Yönetici Konsolu'na erişebilecek ve Hizmetleri kullanımını buradan yönetebilecektir.
   • 1.3 Hesaplar; Hizmetlerin Kullanılabilmesi için Yapılacak Doğrulama.
    • (a) Hesaplar. Müşteri, Hizmetleri kullanmak için bir Hesaba sahip olmalıdır ve Hesabın oluşturulması için sağlanacak bilgilerden, Hesap şifrelerinin güvenliğinden ve Hesabının her türlü kullanımından sorumludur. Google'ın Müşteriye birden fazla hesap sağlama yükümlülüğü yoktur.
    • (b) Hizmetlerin Kullanılabilmesi için Yapılacak Doğrulama. Hizmetleri kullanabilmek için Müşterinin bir Alan E-posta Adresini ya da Alan Adını doğrulaması zorunludur. Müşteri, Alan E-Posta Adresini kullanmak için geçerli bir izne sahip değilse veya Alan Adının sahibi değilse ya da Alan Adını denetlemiyorsa Google, Müşteriye Hizmetleri sağlamakla yükümlü olmaz ve Hesabı herhangi bir bildirimde bulunmadan silebilir.
   • 1.4 Değişiklikler.
    • (a) Hizmetlere İlişkin Değişiklikler. Google zaman zaman Hizmetlerde ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Google Hizmetlerde, Müşterinin Hizmetleri kullanımını somut şekilde etkileyen, esasa ilişkin bir değişiklik yaparsa ve Müşterinin böyle bir değişiklik konusunda bilgilendirilmeyi seçmiş olması halinde Müşteriyi bilgilendirecektir.
    • (b) Sözleşmeye İlişkin Değişiklikler. Google, bu Sözleşmenin şartlarını zaman zaman değiştirebilir ve herhangi bir değişiklik yapıldığında bunları https://workspace.google.com/terms/education_terms.html adresinde yayınlar. Bu değişiklikler yalnızca Müşterinin bir sonraki Sipariş Süresinin başlangıcında geçerlilik kazanacak ve yine bu tarihte Müşterinin Hizmetleri kullanmaya devam etmesi, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. İşbu Bölüm 1.4(b) (Sözleşmeye İlişkin Değişiklikler), URL Şartlarına İlişkin Değişiklikler için geçerli değildir.
    • (c) URL Şartlarına İlişkin Değişiklikler. Google, URL Şartlarında zaman zaman değişikliğe gidebilir ve bunun esasa ilişkin bir değişiklik olması halinde Müşteriyi bilgilendirir. Google, esasa ilişkin HDS değişiklikleriyle ilişkili olarak, Müşteriyi ilgili HDS web sayfası üzerinden bilgilendirebilir. URL Şartlarındaki esasa ilişkin değişiklikler, bu bildirimin gönderilmesinden 30 gün sonra geçerlilik kazanacaktır ancak şu durumlar istisnadır: (i) esasa ilişkin olumsuz etkileri olan HDS değişiklikleri, bildirimin gönderilmesinden 90 gün sonra geçerlilik kazanacaktır ve (ii) yeni Hizmetler ya da işlevlerle ilgili veya Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik ekinin ya da geçerli yasaların gerektirdiği değişiklikler derhal geçerlilik kazanacaktır.
    • (d) Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik Belgesinde Yapılan Değişiklikler. Google yalnızca yürürlükteki yasalara uygun hareket etmek adına bir değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve söz konusu değişikliğe Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik'te açıkça izin verilmesi ya da bu değişikliğin aşağıdaki şartları karşılıyor olması kaydıyla, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesini değiştirebilir:
     • (i) ticari açıdan makul olması;
     • (ii) Hizmetlerin güvenliğinin esasa ilişkin şekilde azalmasına neden olmaması;
     • (iii) Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik'teki "İşleme Kapsamı" Bölümünde açıklandığı üzere, Google'ın "Müşterinin Kişisel Verileri"ni işleme kapsamını genişletmemesi veya işlemeyle ilgili herhangi bir kısıtlamayı kaldırmaması ve
     • (iv) Müşterinin Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik kapsamındaki hakları üzerinde esasa ilişkin herhangi bir olumsuz bir etkiye sahip olmaması.
    • Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesinde işbu Bölüm 1.4(d) (Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik Belgesinde Yapılan Değişiklikler) maddesine istinaden esasa ilişkin bir değişiklik yapması durumunda Google, bu değişikliği Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesini içeren web sayfasında yayınlayacaktır.
    • (e) Temel Hizmetlerin Sonlandırılması. Google, sonlandırılan bir Temel Hizmeti veya işlevi önemli ölçüde benzer bir Temel Hizmet veya işlevle ikame etmeyecekse, herhangi bir Temel Hizmeti (veya esasa ilişkin önemli bir işlevi) sonlandırmadan en az 12 ay önce Müşteri bilgilendirecektir. İşbu Bölüm 1.4(e) (Temel Hizmetlerin sonlandırılması) maddesindeki hiçbir hüküm, Google'ın yürürlükteki yasaya uygun hareket etmek, somut bir güvenlik riskine yanıt vermek veya ciddi bir ekonomik ya da dikkate değer bir teknik külfetten kaçınmak için yapılması gereken bir değişikliği yapma kabiliyetini sınırlandırmaz. İşbu Bölüm 1.4(e) (Temel Hizmetlerin sonlandırılması); Diğer Hizmetler veya genel kullanım öncesi Hizmetler, teklifler veya işlevler için geçerli değildir.
  • 2. Ödeme Şartları. Müşterinin herhangi bir Hizmet kullanımı için uygulanabilir Ücretler mevcutsa söz konusu Hizmetler için işbu Bölüm 2 (Ödeme Şartları) geçerlidir.
   • 2.1 Kullanım Ölçümü ve Faturalandırma Seçenekleri. Faturalandırma Başlangıç Tarihinde veya sonrasında Google, Sipariş Formuna uygun şekilde, Müşteriye Aylık Ödeme veya Yıllık Ödeme için önceden fatura kesecektir. Müşterinin Hizmetleri ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır ve Ücretlerin hesaplanması için Google tarafından belirlenen söz konusu tutar nihaidir.
   • 2.2 Ödeme. Müşteri, faturada belirtilen para birimi cinsinden tüm Ücretleri ödeyecektir. Tüm Ücretlerin fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Google'ın birden fazla fatura sağlama yükümlülüğü yoktur. Havale yoluyla yapılan ödemelerde Google tarafından sağlanan banka bilgileri bulunmalıdır.
   • 2.3 Vergiler.
    • (a) Müşteri tüm Vergilerden sorumludur ve Google'a Hizmetler için herhangi bir Vergi kesintisi olmaksızın ödeme yapacaktır. Google'ın herhangi bir Vergiyi tahsil etme veya ödeme gibi bir yükümlülüğü olduğunda Vergiler, Müşteriye fatura edilecek ve söz konusu Vergilerle ilgili olarak Google'a zamanında ve geçerli bir vergi muafiyeti sertifikası sağlamaması halinde Müşteri, söz konusu vergileri Google'a ödeyecektir.
    • (b) Müşteri, Google'ın yürürlükteki vergi düzenlemeleri ve ilgili yargı alanlarındaki makamların taleplerine uygun hareket edebilmesi için geçerli yasalar kapsamında Google'ın gerek duyabileceği geçerli tüm vergi kimlik bilgilerini Google'a sağlayacaktır. Müşteri; kendisinin yanlış beyanından kaynaklanan tüm vergi, faiz veya cezalar için ödeme yapmakla (veya Google'ın masraflarını karşılamakla) yükümlüdür.
   • 2.4 Ödemeyle İlgili İhtilaflar. Ödemeyle ilgili tüm anlaşmazlıklar, son ödeme tarihi öncesinde ibraz edilmiş olmalıdır. Tarafların belirli faturalandırma hatalarının Google'dan kaynaklandığına karar vermesi durumunda, Google düzeltilmiş bir fatura değil, söz konusu faturadaki hatalı tutarı belirten bir alacak notu gönderir. Anlaşmazlığa konu olan faturanın ödemesi henüz yapılmamış ise Google alacak notunu söz konusu anlaşmazlığa konu olan faturaya uygular ve Müşteri, söz konusu faturada oluşan net bakiyeyi ödemekle yükümlü olur. Bu Sözleşmedeki hiçbir madde, Google'ı herhangi bir tarafa kredi vermekle yükümlü kılmaz.
   • 2.5 Ödeme Gecikmeleri; Askıya Alma. Geç ödemelere, ödeme vadesinden ödemenin tamamen yapıldığı tarihe kadar aylık %1,5 oranında (veya %1,5'tan daha düşük olması durumunda, yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulanabilir. Müşteri, Google'ın bu tür gecikmiş ödemelerin tahsil edilmesi sırasında maruz kaldığı tüm makul masraflardan (avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacaktır. Ayrıca, Müşterinin Hizmetlerle ilişkili ödemesinin vadesi geçmişse Google, Hizmetleri Askıya Alabilir.
   • 2.6 Satın Alma Siparişi Numarasının Gerekli Olmaması. Müşteri, Google'ın faturasında (veya başka bir yerde) Google tarafından bir satın alma siparişi numarası sağlanmasına gerek olmaksızın, ilgili tüm Ücretleri ödemekle yükümlüdür.
   • 2.7 Fiyat Revizyonları. Google, sözleşme ekinde veya Sipariş Formunda açıkça aksini kabul etmediği sürece, Fiyatlarında herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Google, herhangi bir değişiklikten en az 30 gün önce Müşteriyi bilgilendirecektir. Müşterinin fiyatlandırması, Müşterinin bir sonraki Sipariş Süresinin başlangıcında, 30 günlük süre sonrasında değişecektir.
  • 3. Müşteri Yükümlülükleri.
   • 3.1 İzin Verilen Kullanımlar. Bu sözleşme kapsamında Hizmetlerin yalnızca (a) https://support.google.com/a/answer/134628?hl=tr adresinde ya da bu adresin yerini alacak başka bir URL'de belirtilen ölçütleri karşılayan, eğitim kurumları tarafından ve (b) kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler tarafından (yürürlükteki yasalar kapsamında tanımlandığı şekilde) kullanılmasına izin verilir.
   • 3.2 Kanunlara ve Kurallara Uygunluk. Müşteri, (a) Hizmetlerin kendisi ve Son Kullanıcıları tarafından kullanımının Sözleşmeye uygun olmasını sağlayacak, (b) Hizmetlerin her tür yetkisiz kullanımını veya Hizmetlere her tür yetkisiz erişimi engellemek ve sonlandırmak için ticari açıdan makul düzeyde çaba gösterecek ve (c) Hizmetler, Hesap veya Müşteri şifresinin yetkisiz kullanıldığından veya bunlara yetkisiz erişildiğinden haberdar olması halinde Google'ı derhal bilgilendirecektir. Google, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nın (AUP) olası ihlal durumlarını araştırma hakkını saklı tutar (buna Müşteri Verilerinin incelenmesi de dahil olabilir).
   • 3.3 Gizlilik. Müşteri; (i) Müşterinin Hizmetleri kullanımı ve alması ve (ii) bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından sağlanan verilere Google tarafından erişilmesi, bu verilerin depolanması ve işlenmesini mümkün kılan tüm izinler ve bildirimlerden sorumludur.
   • 3.4 Kısıtlamalar. Müşteri, şunları yapmayacak ve Son Kullanıcıların yapmasına izin vermeyecektir: (a) Hizmetleri kopyalama, değiştirme veya Hizmetlerden türev çalışmalar oluşturma; (b) Hizmetlere ters mühendislik uygulama, kaynak koduna dönüştürme, tercüme etme, parçalara ayırma veya Hizmetlerin kaynak kodunun bir kısmını ya da tamamını ayıklamaya çalışma (bu tür bir kısıtlamanın kanunen kesin şekilde men edildiği durumlar hariç); (c) Hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını satma, yeniden satma, alt lisansını verme, devretme veya dağıtma veya (d) Hizmetlere şu amaçlarla erişme veya kullanma: (i) Yüksek Riskli Faaliyetler için; (ii) AUP'yi ihlal edecek şekilde; (iii) tahakkuk eden herhangi bir geçerli Ücretin ödenmesinden kaçınmak için (tek bir Müşteri Hesabını simüle veya taklit eden birden fazla Müşteri Hesabı oluşturmak veya Hizmete özgü kullanım sınırlarını ya da kotalarını atlatmak dahil); (iv) Google'ın yazılı onayı olmadan kripto para birimi madenciliği faaliyetleri yürütmek için; (v) Hizmete Özel Şartlar'da aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece acil durum hizmeti aramaları yapmak veya cevaplamak için; (vi) ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolündeki Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri'ne (ITAR) tabi malzeme veya faaliyetlerle ilişkili olarak; (vii) İhracat Kontrol Yasaları'nı ihlal eden ya da ihlaline neden olan bir şekilde veya (viii) ABD HIPAA yönetmeliğine tabi sağlık bilgilerinin iletimi, depolanması veya işlenmesi için (yürürlükteki bir HIPAA BAA tarafından izin verilen durumlar hariç).
   • 3.5 Ek Ürünler. Google; isteğe bağlı Ek Ürünleri, Müşterinin veya Son Kullanıcılarının kullanımına sunar. Ek Ürünlerin kullanımı Ek Ürün Şartlarına tabidir. Müşteri, Ek Ürünleri Yönetici Konsolu'ndan dilediği zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. 18 yaş altındaki Son Kullanıcıların Ek Ürünlere erişmesine veya bunları kullanmasına izin verebilmesi için Müşterinin öncelikle, etkinleştirmeyi düşündüğü tüm Ek Ürünlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımıyla ilişkili olarak ebeveyn izni alması gereklidir.
   • 3.6 Hizmetlerin Yönetimi. Müşteri, Yönetici Konsolu'ndan, Yönetici Hesaplarına erişme hakkına sahip bir veya daha fazla Yönetici belirleyebilir. Müşteri, (a) Son Kullanıcı Hesaplarının ve ilgili şifrelerin gizliliğini ve güvenliğini korumaktan ve (b) Son Kullanıcı Hesaplarının her türlü kullanımından sorumludur. Müşteri, Google'ın sorumluluklarının Müşteriye veya herhangi bir Son Kullanıcıya sunulan Hizmetlerin dahili yönetimi veya idaresini kapsamadığını kabul eder.
   • 3.7 Kötüye Kullanım İzleme. Müşteri, Alan Adları için "abuse" ve "postmaster" takma adlarına gönderilen e-postaların izlenmesinden, yanıtlanmasından ve diğer işlemlerinden tek başına sorumludur. Ancak Google, Hizmetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için bu takma adlara gönderilen e-postaları izleyebilir.
   • 3.8 Sipariş Süresi Zarfında Ek Kullanıcı Hesaplarının Talep Edilmesi. Müşteri, ilave bir Sipariş Formu ya da Bayi Siparişi yoluyla veya Yönetici Konsolu üzerinden sipariş vererek Sipariş Süresi zarfında ek Son Kullanıcı Hesapları talep edebilir. Söz konusu ek Son Kullanıcı Hesapları, ilgili Sipariş Süresinin bitiş gününde sona eren, eşit şekilde bölünmüş bir süreye sahip olacaktır.
  • 4. Askıya Alma.
   • 4.1 AUP İhlalleri. Google, Müşterinin veya herhangi bir Son Kullanıcının kullanımının AUP'yi ihlal ettiğini tespit etmesi halinde Müşteriye bildirim göndererek söz konusu ihlali ortadan kaldırmasını talep edecektir. Müşteri, Google'ın talebini takip eden 24 saat içinde söz konusu ihlali ortadan kaldırmazsa Google, ihlal durumu ortadan kaldırılana kadar Müşterinin Hizmetleri kullanımını kısmen veya tamamen Askıya Alabilir. Hizmetlerin Askıya Alınması, AUP'yi ihlal eden içeriğin kaldırılmasını veya paylaşımının geri alınmasını içerebilir.
   • 4.2 Diğer Askıya Alma İşlemleri. Bölüm 4.1'e (AUP İhlalleri) bakılmaksızın, şu durumlar söz konusu ise Google, Müşterinin Hizmetleri kullanımını tamamen veya kısmi olarak, derhal Askıya Alabilir (duruma neden olan Hesabın kullanımı dahil): (a) Google, Müşterinin veya herhangi bir Son Kullanıcının Hizmetleri kullanımının Hizmetleri, diğer kullanıcıların ya da onların son kullanıcılarının Hizmetleri kullanmasını veya Google ağını ya da üçüncü tarafların Hizmetlere erişimini olumsuz etkilediğine makul şekilde kanaat getirirse; (b) üçüncü tarafların Hizmetlere yetkisiz eriştiğine dair bir şüphe varsa; (c) Google, yürürlükteki herhangi bir yasa ya da düzenlemeye uygun hareket etmek adına bir Askıya Alma alma işleminin derhal yapılması gerektiğine makul şekilde kanaat getirirse veya (d) Müşteri, Bölüm 3.4 (Kısıtlamalar) ya da Hizmete Özel Şartlar'ı ihlal ediyorsa. Google, Askıya Alma işlemine neden olan şartların ortadan kalkmasının ardından söz konusu Askıya Alma işlemini kaldıracaktır. Müşterinin talep etmesi halinde, ilgili kanuna istinaden bir mani olmadığı sürece, Google makul olan en kısa sürede Askıya Almanın nedenini Müşteriye bildirecektir.
  • 5. Fikri Mülkiyet Hakları; Müşteri Verilerinin Korunması; Geri Bildirim; Marka Özelliklerinin Hizmetlerde Kullanımı.
   • 5.1 Fikri Mülkiyet Hakları. Bu Sözleşme, Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece taraflardan hiçbirine, diğerinin içeriği veya fikri mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermez. Taraflar arasında, Müşteri Verilerinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Müşteriye; Hizmetlere ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları ise Google'a aittir.
   • 5.2 Müşteri Verilerinin Korunması. Google, Müşterinin aksi yönde bir talimatı olmadığı sürece, Müşteri Verilerine yalnızca Hizmetleri ve TDH'yi Müşteriye sağlamak amacıyla erişecek veya verileri bu amaçla kullanacaktır. Önceki cümlenin genel kapsamı sınırlanmaksızın Google, Müşteri Verilerini Reklam amaçlı olarak işlemeyecek veya Hizmetlerde Reklam yayınlamayacaktır. Google, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesinde daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, Müşteri Verilerinin korunması için yönetimsel, fiziksel ve teknik teminatları uygulamaya almıştır ve bunlara sahip olmaya devam edecektir.
   • 5.3 Müşteri Geri Bildirimi. Müşteri, isteğe bağlı olarak, Google'a Hizmetlerle ilgili geri bildirim veya öneri ("Geri Bildirim") sağlayabilir. Müşteri Geri Bildirim sağlarsa Google ve Bağlı Şirketleri, bu Geri Bildirimi kısıtlama ve Müşteriye karşı bir yükümlülük olmadan kullanabilir.
   • 5.4 Marka Özelliklerinin Hizmetler Dahilinde Kullanımı. Google yalnızca, Müşterinin Hizmetlere yüklemek suretiyle yetki verdiği Müşteri Marka Özelliklerini Hizmetler dahilinde sergileyecektir. Google, söz konusu Müşteri Marka Özelliklerini, Hizmetleri Müşteriye veya Müşterinin Son Kullanıcılarına göstermek amacıyla, web sayfalarının belirlenen alanlarında sergileyecektir. Müşteri, söz konusu kullanımla ilgili ayrıntıları Yönetici Konsolu'nda belirleyebilir. Google ayrıca Hizmetlerin Google tarafından sağlandığını belirtmek için Google Marka Özelliklerini bu tür sayfalarda gösterebilir.
  • 6. Teknik Destek Hizmetleri. Geçerli Ücretlerin ödenmesi karşılığında Google, Hizmet Süresi boyunca, Müşteriye TDH Yönergelerine uygun şekilde Teknik Destek Hizmetleri sunacaktır. Bazı TDH düzeyleri, https://workspace.google.com/terms/tssg.html sayfasında açıklanan minimum düzenli Ücret şartına tabidir. Müşteri, TDH düzeyini herhangi bir takvim ayında bir alt düzeye taşırsa Google, düzeyin düşürülmesinden önce, söz konusu ayın geri kalanı boyunca TDH'yi aynı düzeyde ve aynı TDH Ücretleri karşılığında sağlamaya devam edebilir.
  • 7. Gizli Bilgiler.
   • 7.1 Yükümlülükler. Gizli Bilgileri alan kişi, bilgileri paylaşan tarafın Gizli Bilgilerini yalnızca alıcının haklarını ifa etmek ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacak ve bilgileri paylaşan tarafın Gizli Bilgilerinin açığa çıkmasını önlemek için makul düzeyde çaba gösterecektir. Gizli Bilgileri alan kişi, bu Gizli Bilgileri, Gizli Bilgileri öğrenmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden (ya da profesyonel danışmanlar söz konusuysa, başka şekilde bir taahhüt altında olan) Bağlı Şirketler, çalışanlar, aracılar ve profesyonel danışmanlarla ("Temsilciler") paylaşabilir. Gizli Bilgileri alan kişi, Temsilcilerinin alınan Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları ifa etmek ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanmasını sağlayacaktır.
   • 7.2 Bilgi Paylaşma Talebi. Bu Sözleşmede yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Gizli Bilgileri alan kişi veya Satış Ortağı, (a) Gizli Bilgilerinin paylaşılmasından önce diğer tarafı derhal bilgilendirme ve (b) diğer tarafın, bilgi paylaşımının engellenmesiyle ilgili makul taleplerine uygun hareket etme konusunda ticari olarak makul çabayı göstermek kaydıyla Gizli Bilgileri geçerli Yasal İşlemin gerektirdiği ölçüde paylaşabilir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Gizli Bilgileri alan kişinin yukarıdaki (a) ve (b) alt bölümlerine uyulmasının (i) Yasal İşlemin ihlaline neden olacağını; (ii) resmi bir incelemeye engel teşkil edeceğini veya (iii) ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olacağını tespit etmesi halinde, yukarıdaki (a) ve (b) alt bölümleri geçerli olmayacaktır.
  • 8. Süre ve Fesih.
   • 8.1 Sözleşme Süresi. Bu Sözleşmenin süresi ("Süre"), Geçerlilik Tarihinde başlar ve işbu Bölüm 8'de (Süre ve Fesih) belirtildiği üzere, Sözleşme feshedilene veya yenilenmeyene kadar devam eder.
   • 8.2 Yenileme. Her Sipariş Süresinin sonunda Hizmetler (ve bir Ücret karşılığında satın alınmış tüm Son Kullanıcı Hesapları) 12 aylık ek Sipariş Süresi için otomatik yenilenir. Taraflardan biri Hizmetlerin yenilenmesini istemezse bu durumu, o sırada geçerli olan Sipariş Süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce diğer tarafa bildirecek ve yenileme yapılmayacağına dair bu bildirim, o sırada geçerli olan Sipariş Süresinin sonunda geçerlilik kazanacaktır.
   • 8.3 İhlal Nedeniyle Fesih. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, şu koşulların gerçekleşmesi durumunda, taraflardan biri yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir: (a) Diğer taraf Sözleşmeyi esasa ilişkin olarak ihlal ederse ve ihlalle ilgili yazılı bir bildirim almasını izleyen 30 gün içinde bu ihlali gidermezse; (b) diğer taraf iş faaliyetlerini durdurursa ya da iflas kovuşturmalarına tabi tutulursa ve kovuşturmalar 90 gün içinde düşmezse.
   • 8.4 Uygunluk Nedeniyle Fesih. Müşteri, Hizmetlerin kullanımına istediği zaman son verebilir. Bir Sipariş Formu kapsamındaki veya bu Sözleşmede başka şekilde yer alan tüm mali taahhütlerini (varsa) yerine getirmesi (Sipariş Süresiyle ilişkili tüm Ücretlerin ödenmesi dahil) şartıyla Müşteri, bu Sözleşmeyi kendi takdirine göre, önceden yazılı bildirimde bulunarak istediği zaman feshetme imkanına sahiptir.
   • 8.5 Yürürlükteki Yasa Nedeniyle Fesih; Yasaların İhlal Edilmesi. Google, (a) Müşteri tarafından kullanılan herhangi bir Hizmetin sağlanmasına devam edilmesinin yürürlükteki yasaların ihlal edilmesine neden olacağına veya (b) Müşterinin, Rüşveti Önleme Yasaları ya da İhracat Kontrol Yasalarından herhangi birini ihlal ettiğine veya Google'ın böyle bir ihlalde bulunmasına neden olduğuna dair makul bir kanaate sahipse, işbu Sözleşmeyi ve/veya geçerli herhangi bir Sipariş Formunu yazılı bildirimde bulunarak derhal feshedebilir.
   • 8.6 Feshin veya Yenileme Yapılmamasının Etkisi. Sözleşme feshedilir veya yenilenmezse, (a) işbu Sözleşmede aksi yönde bir açıklama bulunmadığı sürece, tüm haklar ve Hizmetlere olan tüm erişim sona erecektir (Müşteri Verilerine erişim dahil) ve (b) Müşterinin son faturayı alması ile birlikte Müşterinin Google'a borçlu olduğu tüm Ücretleri derhal ödemesi gerekecektir.
   • 8.7 Geri Ödeme olmaması. Bu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Sözleşmenin herhangi bir bölümüne istinaden (Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik dahil) gerçekleştirilen fesihlerde veya yenileme yapılmaması durumunda Google herhangi bir Ücreti geri ödemekle yükümlü olmayacaktır.
  • 9. Tanıtım. Müşteri, kamuya açık olarak bir Google müşterisi olduğunu beyan edebilir ve Google Marka Özelliklerini, Ticari Marka Kurallarına uygun şekilde sergileyebilir. Google, Müşterinin adını ve Marka Özelliklerini, Hizmetlerin online veya çevrimdışı tanıtım materyallerinde kullanabilir. Taraflardan her biri, diğer tarafın Marka Özelliklerini, yalnızca bu Sözleşmede izin verilen şekilde kullanabilir. Herhangi bir tarafın Marka Özellikleri, ancak bu Marka Özelliklerinin Fikri Mülkiyet Haklarını elinde bulunduran taraf lehine kullanılabilir.
  • 10. Beyanlar ve Teminatlar. Her iki taraf da (a) bu Sözleşmeyi kabul etmek için gereken her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunu ve (b) Hizmetlerin sunulması, alınması veya kullanımı için geçerli olan yasaların tamamına uygun hareket edeceğini beyan ve temin eder.
  • 11. Sorumluluk Reddi Beyanı. Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, kanunen izin verilen azami ölçüde, Google (a) satılabilirlik, belirli bir kullanıma uygunluk, mülkiyet, hak ihlali bulunmaması veya Hizmetlerin hatasız ya da kesintisiz kullanılması garantileri dahil, açık, örtülü, yasal veya farklı bir şekilde hiçbir garanti vermemekte ve (b) Hizmetler aracılığıyla erişilebilen içerik ya da bilgiler hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır ve bu tür garanti ve beyanları açıkça kapsam dışında bırakmaktadır.
  • 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması.
   • 12.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde ve Bölüm 12.3'e (Sınırlandırılmamış Sorumluluklar) tabi olmak üzere, her iki taraf da, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkan, (a) dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, arızi veya cezai tazminat gerektiren veya (b) gelir, kâr, tasarruf ya da saygınlık kaybına neden olan herhangi bir durumdan ötürü herhangi bir Sorumluluğa sahip olmayacaktır.
   • 12.2 Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması. Taraflardan her birinin, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkan zararlardaki toplam Sorumluluğu, (a) 1.000 ABD doları veya (b) ilgili Sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olan olaydan önceki 12 aylık süre boyunca Müşterinin ödediği Ücretlerle sınırlı olacaktır (hangi tutar daha fazlaysa).
   • 12.3 Sınırlandırılmamış Sorumluluklar. Sözleşmedeki maddelerin hiçbiri aşağıdaki durumlarda tarafların yükümlülüklerini hariç tutmaz veya sınırlamaz:
    • (a) sahtekarlık veya sahtekarlık amaçlı yanlış temsil;
    • (b) Bölüm 13 (Tazminat) kapsamındaki yükümlülükler;
    • (c) diğer tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali;
    • (d) Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleri (varsa) veya
    • (e) yürürlükteki yasa gereğince sorumluluğun hariç tutulamayacağı veya sınırlandırılamayacağı hususlar.
  • 13. Tazminat.
   • 13.1 Google'ın Tazminat Yükümlülükleri. Google; Müşteriyi ve Hizmetleri Müşterinin Hesabı kapsamında ve her durumda bu Sözleşmeye uygun şekilde kullanan Bağlı Şirketlerini, Hizmetlerin veya herhangi bir Google Marka Özelliğinin, üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının ihlaline neden olduğu yönündeki iddialardan kaynaklanan ve Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatı neticesinde ortaya çıkan Tazmin Edilen Tarafın Sorumluluklarına karşı müdafaa ve tazmin edecektir.
   • 13.2 Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri. Müşteri; Google'ı ve Hizmetleri sağlayan Bağlı Şirketlerini, (a) herhangi bir Müşteri Verisi veya Müşteri Marka Özelliklerinden veya (b) Müşterinin veya Son Kullanıcıların Hizmetleri AUP'yi ya da Bölüm 3.3'ü (Kısıtlamalar) ihlal edecek şekilde kullanmalarından kaynaklanan ve Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatı neticesinde ortaya çıkan Tazmin Edilen Tarafın Sorumluluklarına karşı müdafaa ve tazmin edecektir.
   • 13.3 İstisnalar. Bölüm 13.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) ile Bölüm 13.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri), iddiaların esas nedeni (a) tazmin edilen tarafın bu Sözleşmeyi ihlal etmesi veya (b) tazmin eden tarafın teknolojisi veya Marka Özellikleri ve tazmin eden tarafça Sözleşme kapsamında sağlanmamış materyallerden oluşan bir kombinasyonu (bu kombinasyon Sözleşmenin bir gereği olmadığı sürece) ise uygulanmayacaktır.
   • 13.4 Koşullar. Bölüm 13.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) ve Bölüm 13.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri), şu koşulların yerine getirilmesine bağlıdır:
    • (a) Tazmin edilen taraflardan herhangi biri, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatının öncesindeki tüm iddiaları en kısa sürede tazmin eden tarafa bildirmeli ve iddialar ile Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatının çözüme kavuşturulması için tazmin eden tarafla makul bir işbirliği içinde olmalıdır. İşbu Bölüm 13.4(a) fıkrasının ihlali, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatının müdafaasına zarar veriyorsa, tazmin eden tarafın Bölüm 13.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) veya 13.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri) (hangisi uygulanabiliyorsa) kapsamındaki yükümlülükleri, söz konusu zarar nispetinde azaltılır.
    • (b) Tazmin edilen taraflardan herhangi biri, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatındaki tazmin edilen kısmın tüm kontrolünü, şu hükümlere tabi olunmak kaydıyla, tazmin eden tarafa bırakması gerekir: (i) tazmin edilen taraf, kendi takdirine bağlı olarak, denetim yetkisi olmayan kendi hukuk danışmanını atayabilir ve (ii) tazmin edilen tarafın sorumluluk üstlenmesini, ödeme yapmasını veya herhangi bir işlem gerçekleştirmesini (veya bir işlemi gerçekleştirmekten kaçınmasını) gerektiren herhangi bir anlaşma olması durumunda, tazmin edilen tarafın önceden yazılı onay vermesi gerekir ve makul bir sebep olmaksızın bu onay talebi yanıtsız bırakılamaz, koşula bağlanamaz veya ertelenemez.
   • 13.5 Telafiler.
    • (a) Google, Hizmetlerin bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği konusunda makul ölçüde ikna olursa, tamamen kendi tercih ve takdirine bağlı olarak, şunları yapacaktır: (i) Müşterinin Hizmetleri kullanmaya devam edebilmesi için gerekli hakkı sağlamak; (ii) işlevselliğini belirgin derecede azaltmaksızın, Hizmetleri hak ihlaline neden olmayacak şekilde değiştirmek veya (iii) Hizmetleri ihlale yol açmayacak, denk işlevselliğe sahip bir muadiliyle değiştirmek.
    • (b) Google, Bölüm 13.5(a) fıkrasında bahsi geçen telafilerin ticari açıdan makul olmadığına karar verirse Müşterinin etkilenen Hizmetleri kullanımını Askıya Alabilir veya feshedebilir. Google etkilenen Hizmetleri feshederse, Hizmetlerin feshinin gerçekleştiği dönem için geçerli olmak üzere Müşteri tarafından ödenen ancak hak edilmemiş tüm Ücretlere ilişkin orantılı bir para iadesi yapacaktır.
   • 13.6 İmtiyaz ve Yükümlülükler. Taraflardan herhangi birinin diğer fesih haklarını etkilemeksizin, işbu Bölüm 13'ün (Tazminat) kapsamına giren üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet Hakkı İhlal iddiaları ve üçüncü taraf kanuni takibatıyla ilişkili, tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki tek ve münhasır telafi yöntemi, işbu Bölüm 13'te (Tazminat) açıklanmaktadır.
  • 14. Yeniden Satış Yapılan Müşteriler. İşbu Bölüm 14 (Yeniden Satış Yapılan Müşteriler) yalnızca Müşterinin Hizmetleri bir Bayiden, Bayi Sözleşmesi kapsamında sipariş etmesi halinde geçerlidir (bu tür Hizmetler, "Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler").
   • 14.1 Geçerli Şartlar. Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler ile ilgili olarak:
    • (a) Bu Sözleşmedeki Bölüm 2 (Ödeme Şartları) geçerli değildir;
    • (b) Bayi Ücretleri (varsa) doğrudan Bayiye ödenecektir ve Yeniden Satışı Yapılan Hizmetlerle ilişkili tüm fiyatlar yalnızca Bayi ile Müşteri arasında belirlenecektir;
    • (c) Müşteri, uygulanabilir tüm HDS kredilerini Bayiden alacaktır;
    • (d) Bölüm 12.2 (Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması) yerine şu ifade kullanılmaktadır: "Taraflardan her birinin, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkan zararlardaki toplam Sorumluluğu, (a) 1.000 ABD doları veya (b) ilgili Sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olaydan önceki 12 aylık süre boyunca Müşterinin Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler için ödediği Bayi Ücretleriyle sınırlı olacaktır (hangi tutar daha fazlaysa)."
    • (e) Hizmetler ve/veya Bayi Siparişleriyle ilgili tüm yenilemeler Müşteri ve Bayi tarafından kararlaştırılan şekilde yapılacaktır.
    • (f) "Sipariş Süresi", Sözleşmede kullanıldığı şekilde, Yeniden Satışı Yapılan Hizmetlerle ilişkili olarak Hizmetlerin Başlangıç Tarihinde veya yenileme tarihinde (hangisi geçerliyse) başlayıp, o sırada geçerli olan Bayi Siparişinde (bu Sözleşmeye uygun olarak feshedilmediği sürece) belirtilen süre boyunca devam eden zaman aralığıdır ve
    • (g) "Hizmet Başlangıç Tarihi", Sözleşmede kullanıldığı şekilde, ya Bayi Siparişinde belirtilen tarihtir ya da Bayi Siparişinde herhangi bir tarih belirtilmediyse Google'ın Yeniden Satışı Yapılan Hizmetleri Müşterinin kullanımına sunduğu tarihtir.
   • 14.2 Gizli Bilgilerin Paylaşılması. Google, Bölüm 7.1'e (Yükümlülükler) tabi olmak kaydıyla, Müşterinin Gizli Bilgilerini, bir Temsilcisi olarak Bayi ile paylaşabilir.
   • 14.3 Yönetici Olarak Bayi. Bayi, Müşterinin takdirine bağlı olarak Müşterinin veya Son Kullanıcılarının Hesaplarına erişebilir. Google ve Müşteri arasında olduğu gibi, (a) Müşterinin veya Son Kullanıcıların Hesaplarına yönelik tüm Bayi erişimlerinden ve (b) Yeniden Satışı Yapılan Hizmetlerle ilişkili olarak Bayi ve Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri Bayi Sözleşmesinde tanımlamaktan yalnızca Müşteri sorumludur.
   • 14.4 Bayi Tarafından Sağlanan Teknik Destek. Müşteri; Bayiye veya Bayi aracılığıyla iletebileceği herhangi bir destek sorununu işleyebilmesi için Bayinin, makul şekilde ihtiyaç duyulan Son Kullanıcı kişisel verilerini Google'la paylaşabileceğini onaylar ve kabul eder.
  • 15. Muhtelif Hükümler.
   • 15.1 Bildirimler. Sözleşme kapsamında, Müşteriye yönelik bildirimlerin Bildirim E-posta Adresine, Google'a yönelik bildirimlerin ise legal-notices@google.com adresine gönderilmesi gereklidir. E-posta gönderildiğinde, bildirim teslim alınmış kabul edilecektir. Kendi Bildirim E-Posta Adresini güncel tutmak, Süre boyunca Müşterinin sorumluluğudur.
   • 15.2 E-postalar. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yazılı onay ve izin gereksinimlerini yerine getirmek için e-posta kullanabilir.
   • 15.3 Devir. Taraflardan hiçbiri, şu şartlara uygun şekilde bir Bağlı Şirkete devir yapılması dışında, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü devredemez: (a) devralan, bu Sözleşme şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu yazılı olarak kabul eder ve (b) devreden taraf, devir işlemini diğer tarafa bildirir. Başka her türde devir girişimi geçersizdir. Müşteri, bu Sözleşmeyi başka bir yargı alanındaki bir Satış Ortağına devreder ve bunun sonucu olarak Google'ın Sözleşmeyi imzalayan tüzel kişiliği https://cloud.google.com/terms/google-entity sayfasında tanımlandığı üzere değişirse: (i) bu Anlaşma otomatik olarak Google'ın Sözleşmeyi imzalayan yeni tüzel kişiliğine devredilir ve (ii) Satış Ortağının faturalandırma hesabı Hindistan, Brezilya veya Japonya'da ise, devrin yapıldığı andan itibaren bu Sözleşme değil, yukarıda bağlantısı verilmiş olan geçerli hizmet şartları yürürlülüğe girer.
   • 15.4 Yönetim Değişikliği. Taraflardan birinde, şirket içi yeniden yapılanma veya organizasyon değişiklikleri kapsamı dışında bir yönetim değişikliği olması durumunda (örneğin, hisse alımı veya satışı, birleşme veya diğer şirket işlemleri aracılığıyla), söz konusu taraf, Yönetim değişikliğini izleyen 30 takvim günü içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşterinin Bölüm 3.1'de (İzin Verilen Kullanımlar) açıklanan, kâr amacı gütmeyen bir eğitim kurumu ya da kâr amacı gütmeyen başka bir tüzel kişi olma durumu sona ererse Müşteri, Google'ı derhal bilgilendirecektir.
   • 15.5 Mücbir Sebep. Her iki taraf da, yükümlülüklerini kendi makul denetimleri dışındaki sebeplerden (doğal afetler, terörizm, isyan veya savaş dahil) ötürü yerine getirememesi veya geciktirmesi nedeniyle sorumlu tutulamaz.
   • 15.6 Alt Yüklenici Kullanımı. Google, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini alt yüklenicilere devredebilir, ancak alt yüklenicilere devredilen herhangi bir yükümlülük için Müşteriye karşı sorumlu olmaya devam edecektir.
   • 15.7 Aracıların Olmaması. Bu Sözleşme, taraflar arasında bir aracılık, iş ortaklığı veya herhangi türden bir ortak girişim oluşturmaz.
   • 15.8 Feragat Teşkil Etmeme. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın ifa edilmemesi (veya ifasının geciktirilmesi) nedeniyle herhangi bir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.
   • 15.9 Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelirse, Sözleşmenin geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir.
   • 15.10 Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşme, aksi yönde açık bir hüküm bulunmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir menfaat sağlamaz.
   • 15.11 Adil Telafi. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus taraflardan herhangi birinin adil telafi talep etmesine engel teşkil etmez.
   • 15.12 Geçerli Kanun. İŞBU SÖZLEŞMEDEN VEYA HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI TÜM DAVALAR, EYALETİN HUKUK ÇATIŞMASI KURALLARI HARİÇ OLMAK KAYDIYLA KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAK VE MÜNHASIRAN ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİNİN SANTA CLARA İLÇESİNDEKİ FEDERAL MAHKEMELERDE VEYA EYALET MAHKEMELERİNDE AÇILACAKTIR. TARAFLAR, BU MAHKEMELERİN ŞAHSİ YARGILAMA YETKİSİNİ KABUL EDER.
   • 15.13 Değişiklikler. Bölüm 1.4(b) (Değişiklikler: Sözleşmeye İlişkin Değişiklikler), (c) (Değişiklikler: URL Şartlarına İlişkin Değişiklikler) veya (d) (Değişiklikler: Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik Belgesinde Yapılan Değişiklikler) fıkralarında açıkça belirtilen durumlar dışında, tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı, her iki tarafça imzalanmalı ve bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermelidir. Daha net bir ifadeyle, Google'ın bu Sözleşmede geçen herhangi bir URL yerine güncellenmiş bir URL sağlaması, bu Sözleşmenin şartlarında değişiklik yapıldığı anlamına gelmeyecektir.
   • 15.14 Yürürlükte Kalmaya Devam Eden Hükümler. Şu bölümler bu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 (Ödeme Şartları), Bölüm 5 (Fikri Mülkiyet Hakları; Müşteri Verilerinin Korunması; Geri Bildirim; Marka Özelliklerinin Hizmetlerde Kullanımı), Bölüm 7 (Gizli Bilgiler), Bölüm 8.6 (Feshin veya Yenileme Yapılmamasının Etkisi), Bölüm 11 (Sorumluluk Reddi Beyanı), Bölüm 12 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), Bölüm 13 (Tazminat), Bölüm 14.1 (Geçerli Şartlar), Bölüm 14.2 (Gizli Bilgilerin Paylaşılması) ve Bölüm 15 (Muhtelif Hükümler).
   • 15.15 Sözleşmenin Tamamı. Bu Sözleşme, taraflar arasında anlaşmaya varılan tüm şartları düzenler ve bu Sözleşmenin tüm eski sürümleri de dahil olmak üzere, Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak, taraflar arasında hazırlanan diğer tüm sözleşmeleri fesheder ve onların yerine geçer. Bu Sözleşmeyi kabul eden taraflardan hiçbiri, Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında bir ifade, beyan veya garantiye (ister ihmal sonucu ister masumane şekilde yapılmış olsun) istinaden Sözleşmeye taraf olmaz ve bunlara istinaden herhangi bir hak veya telafiye sahip olmaz. URL Şartları atıf yoluyla Sözleşmeye dahil edilmiştir. Geçerlilik Tarihinden sonra, Google bu Sözleşmedeki herhangi bir URL'nin yerine güncel bir URL sunabilir.
   • 15.16 Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler. Bu Sözleşmeyi oluşturan dokümanlar arasında bir ihtilaf olması durumunda dokümanların öncelik sıralaması şu şekilde olacaktır (en öncelikli olandan başlayarak): Sipariş Formu, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik, Sözleşmenin geri kalan kısmı (URL Şartları hariç) ve URL Şartları (Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik haricinde).
   • 15.17 Başlıklar. Sözleşmede kullanılan başlık ve alt başlıklara atıf amacıyla yer verilmiş olup, Sözleşmenin yorumlanmasında herhangi bir etkileri yoktur.
   • 15.18 Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Bu Sözleşme, İngilizce'den başka bir dile çevrilmişse ve İngilizce metin ile çevrilen metin arasında bir uyumsuzluk varsa, çeviride aksi yönde bir ifade olmadığı sürece İngilizce metin geçerli olacaktır.
   • 15.19 Tanımlar.
    • "Hesap", Müşterinin Google hesabı kimlik bilgileri ve bu Sözleşme kapsamında Hizmetlere yönelik ilişkili erişimdir.
    • "Ek Ürünler", Hizmetlerin kapsamında yer almayan ancak hizmetlerle birlikte kullanılması amacıyla erişilebilen ürün, hizmet ve uygulamalardır.
    • "Ek Ürün Şartları", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/additional_services.html adresinde bulunan ve o an için geçerli olan şartlardır.
    • "Yönetici Hesabı", Müşterinin (veya varsa Bayinin) Hizmetleri yönetmek için kullanabileceği bir Son Kullanıcı Hesabı türüdür.
    • "Yönetici Konsolu", Hizmetlerin yönetimi için Google tarafından Müşteriye sağlanmış online konsol/konsollar veya kontrol panelidir.
    • "Yöneticiler", Hizmetleri Müşteri adına yönetmek üzere Müşteri tarafından görevlendirilen ve Müşteri Verileri ile Son Kullanıcı Hesaplarına erişme yetkileri olan personeldir. Bu erişime, Son Kullanıcı Hesaplarıyla ilişkili olarak Son Kullanıcıların kullanımına açık olan tüm verilere erişmek, bu verileri izlemek, kullanmak, değiştirmek, kısıtlamak veya paylaşmak dahildir.
    • "Reklam"; Müşterinin, ayrı bir sözleşme kapsamında, Hizmetlerle bağlantılı olarak Google veya Bağlı Şirketleri tarafından gösterilmesini açıkça seçtiği reklamlar hariç olmak üzere (örneğin, Hizmetlerde yer alan "Google Sites" işlevlerini kullanarak Müşterinin oluşturduğu bir web sitesinde, yine Müşteri tarafından uygulanan Google AdSense reklamları), Google tarafından Son Kullanıcılara internet üzerinde gösterilen reklamlardır.
    • "Bağlı Şirket", bir tarafın doğrudan veya dolaylı olarak Denetlediği ya da söz konusu tarafın Denetimindeki tüzel kişiliktir.
    • "Yıllık Ödeme", Sipariş Formunda belirtilen şekilde, Hizmetler için yapılan yıllık ödemedir.
    • "Rüşveti Önleme Yasaları"; iş almak ya da işleri korumak veya uygunsuz şekilde ticari avantaj elde etmek amacıyla, resmi görevliler dahil herhangi bir kimseye doğrudan veya dolaylı olarak, maddi değeri olan herhangi bir şeyin rüşvet olarak teklif edilmesini yasaklayan ABD'deki 1977 tarihli Yabancı Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşveti Önleme Kanunu ve Birleşik Krallık'taki 2010 tarihli Rüşveti Önleme Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ticari ve kamusal rüşveti önleme yasalarıdır. Resmi görevliler arasında şunlar bulunur: resmi kurumlarda çalışanlar, kamu görevlisi adayları, kraliyet ailelerinin fertleri veya devlete ait ya da devlet kontrolündeki şirketlerin, uluslararası kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin çalışanları.
    • "AUP", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/use_policy.html adresinde yer alan ve o sırada geçerli olan Hizmetlerle ilişkili kabul edilebilir kullanım politikasıdır.
    • "BAA" veya "Ticari Ortaklık Sözleşmesi", Sözleşmedeki bir değişiklik olup Korunan Sağlık Bilgilerinin (HIPAA'da tanımlandığı şekilde) işlenmesiyle ilgili konuları kapsar.
    • "Faturalandırma Başlangıç Tarihi", Google'ın Hizmetlerle ilişkili Ücretleri (varsa) tahsil etmeye başlayacağı tarihtir.
    • "Marka Özellikleri", tarafların her birine ait olan ve ilgili tarafça belirli dönemlerde koruma altına alınmış olan ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleridir.
    • "Gizli Bilgiler", taraflardan birinin (veya bir Bağlı Şirketin) diğerine işbu Sözleşme kapsamında paylaştığı, gizli olduğu belirtilmiş veya durumu gereğince gizli olarak addedilecek bilgidir. Bilgiyi alanın bağımsız olarak oluşturduğu bilgiler, üçüncü bir tarafın bilgiyi alana meşru şekilde, gizlilik yükümlülüğü olmadan vermiş olduğu bilgiler veya bilgiyi alanın herhangi bir kusuru olmaksızın halka açık hale gelen bilgiler Gizli Bilgiler olarak kabul edilmez. Önceki cümleye tabi olmak üzere Müşteri Verileri, Müşterinin Gizli Bilgileri olarak değerlendirilir.
    • "Denetim", bir tarafın oy haklarının veya özsermaye payının yüzde 50'sinden fazlasının denetimi anlamına gelir.
    • "Temel Hizmetler", Hizmet Özetinde açıklandığı şekliyle, tüm Üçüncü Taraf Teklifler hariç olmak üzere, o sırada geçerli olan "Temel Hizmetler"dir.
    • "Müşteri Verileri"; Müşteri veya Son Kullanıcıları tarafından Hizmetler üzerinden sağlanan, depolanan, gönderilen veya alınan verilerdir.
    • "Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik", https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html adresinde belirtildiği şekilde, Müşteri Verileriyle ilişkili veri koruma ve işleme yükümlülüklerini açıklayan, o sırada geçerli olan şartlardır.
    • "Alan E-posta Adresi", Alan Adına kayıtlı, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılacak e-posta adresidir.
    • "Alan Adı", Sipariş Formunda veya Bayi Siparişinde belirtilen, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılacak alan adıdır.
    • "Son Kullanıcılar", Müşterinin Hizmetleri kullanmasına izin verdiği, Yönetici tarafından yönetilen kişilerdir. Daha net bir ifadeyle, Son Kullanıcılar, Müşteri Bağlı Şirketlerinin ve diğer üçüncü tarafların çalışanları olabilir.
    • "Son Kullanıcı Hesabı", Son Kullanıcının Hizmetleri kullanabilmesi için Müşteri tarafından Hizmetler üzerinden oluşturulan, Google tarafından barındırılan bir hesaptır.
    • "İhracat Kontrol Yasaları"; (a) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Yönetim Düzenlemeleri ("EAR"), (b) ABD Hazine Bakanlığının Yabancılar Denetim Bürosu tarafından yürütülen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve (c) ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı ("ITAR") dahil olmak üzere, ihracat ve yeniden ihracat denetimi ile ilgili geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklerdir.
    • "Ücretler", (a) Müşteri tarafından kullanılan veya sipariş edilen Hizmetlerin Fiyatlarla (varsa) çarpımı veya (b) TDH için uygulanabilir ücretler artı uygulanabilir Vergiler anlamına gelir.
    • "Yardım Merkezi", https://www.google.com/support adresinden erişilebilen Google yardım merkezidir.
    • "Yüksek Riskli Faaliyetler", Hizmetlerin kullanımı veya Hizmetlerdeki hataların ölüme, yaralanmaya veya çevresel zarara neden olabileceği değerlendirilen faaliyetlerdir (ör. nükleer tesis, hava trafik kontrolü, yaşam destek veya silah sistemlerinin kurulması veya işletilmesi).
    • "HIPAA", zaman zaman değiştirilebilen 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ve bu yasa kapsamındaki tüm düzenlemelerdir.
    • "dahil" ifadesi, dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla anlamındadır.
    • "Tazmin Edilen Tarafın Sorumlulukları", (i) tazmin eden tarafın onayladığı ödeme tutarları ve (ii) yetkili bir yargı alanındaki mahkeme tarafından tazmin edilen taraf için alınan nihai kararda geçen zarar ve maliyetler anlamına gelir.
    • "Fikri Mülkiyet Hakları"; tüm patent hakları, telif hakları, ticari marka hakları, ticari sırla ilgili haklar (varsa), tasarım hakları, veritabanı hakları, alan adı hakları, manevi haklar ve dünya genelindeki diğer tüm fikri mülkiyet hakları (tescilli olan veya olmayan) anlamına gelir.
    • "Yasal İşlem"; yasalar, resmi düzenlemeler, mahkeme kararı, mahkeme celbi, arama emri ya da başka bir geçerli yasal yetki, yasal prosedür veya benzer süreçler kapsamında yapılan bir bilgi paylaşma talebidir.
    • "Sorumluluk"; sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) ve başka koşullar kapsamında olsun ya da olmasın, taraflarca öngörülebilir veya fikren ortaya konulabilir olup olmadığı dikkate alınmaksızın, herhangi bir sorumluluk anlamına gelir.
    • "Aylık Ödeme", Sipariş Formu'nda belirtilen şekilde, Hizmetler için yapılan aylık ödemedir.
    • "Bildirim E-posta Adresi", Müşteri tarafından Yönetici Konsolunda belirtilmiş e-posta adresi veya adresleridir.
    • "Sipariş Formu", Müşteri tarafından düzenlenen bir sipariş formu veya bir Google web sitesi aracılığıyla Müşteri tarafından verilen bir sipariş olup her iki halde de Google'ın Müşteriye Sözleşme kapsamında sağlayacağı Hizmetleri belirtir.
    • "Sipariş Süresi", Hizmetlerin Başlangıç Tarihinde veya yenileme tarihinde (hangisi geçerliyse) başlayıp, işbu Sözleşmeye istinaden feshedilmemiş olması kaydıyla Sipariş Formunda belirtilen süre boyunca devam eden zaman aralığıdır. Hizmetler için geçerli bir Sipariş Formu yoksa, baştaki Sipariş Süresi, Geçerlilik Tarihinden başlayıp 12 ay boyunca devam eden bir süre olacaktır.
    • "Diğer Hizmetler", Hizmet Özetinde açıklandığı gibi, tüm Üçüncü Taraf Teklifler hariç olmak üzere, o sırada geçerli olan "Diğer Hizmetler"dir.
    • "Fiyatlar", bir ek sözleşmede veya Sipariş Formunda aksi yönde anlaşma yapılmadığı sürece, https://workspace.google.com/intl/tr/pricing.html sayfasında belirtilen (Sözleşmeye işbu atıf yoluyla dahil edilen), Hizmetler için o sırada geçerli olan fiyatlardır. Fiyatlara Vergiler dahil değildir.
    • "Bayi", varsa, Müşteriye Hizmetleri satan veya tedarik eden, bağlı şirket olmayan, yetkili üçüncü taraf bayidir.
    • "Bayi Sözleşmesi", varsa, Hizmetlerle ilişkili olarak Müşteri ve Bayi arasındaki ayrı sözleşmedir. Bayi Sözleşmesi bağımsız olup bu Sözleşmenin kapsamı dışında kalır.
    • "Bayi Ücretleri", Müşteri tarafından kullanılan veya sipariş edilen Hizmetlerin Bayi Sözleşmesinde üzerinde anlaşılan ücretler (varsa) artı uygulanabilir tüm Vergiler anlamına gelir.
    • "Bayi Siparişi", varsa, bir Bayi tarafından düzenlenen, Müşteri tarafından işleme alınan ve Bayinin, Müşterinin kendisinden sipariş ettiği Hizmetleri belirttiği bir sipariş formudur (yenileme siparişi formu dahil).
    • "Hizmete Özel Şartlar", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/service-terms adresinde sağlanan, bir veya daha fazla Hizmetle ilişkili, o sırada geçerli olan şartlardır.
    • "Hizmetler", Hizmetlerin o sırada geçerli olan Google Workspace for Education sürümüne dahil olan Temel Hizmetler ve Diğer Hizmetler anlamında kullanılmaktadır.
    • "Hizmetlerin Başlangıç Tarihi", Sipariş Formunda belirtilen başlangıç tarihidir veya Sipariş Formunda herhangi bir tarih belirtilmediyse, Google'ın Hizmetleri Müşterinin kullanımına sunduğu tarihtir.
    • "Hizmet Özeti", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/user_features.html sayfasında sağlanan, o sırada geçerli olan açıklamadır.
    • "HDS", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/sla.html adresinde sağlanan, o sırada geçerli olan hizmet düzeyi sözleşmesidir.
    • "Askıya Almak" veya "Askıya Alma", Hizmete veya Hizmet bileşenlerine erişimi veya bunların kullanımını devre dışı bırakmak anlamına gelir.
    • "Vergiler", Google'ın net geliri, net değeri, varlık değeri, mülk değeri veya çalışanları üzerinden alınan vergiler hariç olmak üzere, devlet tarafından getirilen tüm vergilerdir.
    • "Süre", bu Sözleşmedeki Bölüm 8.1'de (Sözleşme Süresi) belirtilen anlamda kullanılmaktadır.
    • "Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatı", taraflarla bağı olmayan bir üçüncü tarafın mahkeme veya resmi yargı organlarına sunduğu her türlü resmi kanuni takibattır (temyiz takibatı dahil).
    • "Üçüncü Taraf Teklifleri"; üçüncü taraf hizmetleri, yazılımları, ürünleri ve Hizmetlere dahil edilmemiş diğer tekliflerdir.
    • "Ticari Marka Kuralları", http://www.google.com/permissions/guidelines.html sayfasında bulunan ve Google Marka Özelliklerinin Üçüncü Taraflarca Kullanımıyla ilişkili, Google'ın o sırada geçerli olan Kurallarıdır.
    • "TDH", o sırada geçerli olan Google teknik destek hizmetidir.
    • "TDH Yönergeleri", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/tssg.html adresinde sağlanan, Google'ın o sırada geçerli olan teknik destek hizmetleri yönergeleridir.
    • "URL Şartları", topluca AUP, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik, Hizmete Özel Şartlar, HDS ve TDH Yönergeleri anlamındadır.
  • 16. Bölgeye Özel Şartlar. Faturalandırma adresi aşağıda belirtilen geçerli bölgedeyse Müşteri, Sözleşmede yapılan aşağıdaki değişiklikleri kabul eder:
   • Asya Pasifik - Tüm bölgeler
    • Bölüm 2.3 (Vergiler) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 2.3 Vergiler. Google, faturalandırılan Vergileri maddeler halinde belirtecektir. Google'a yapılan herhangi bir ödemeden kesinti yapılması gereken Vergiler varsa Müşteri, Google'a yapılan ödemeyi artırarak Google'ın aldığı net tutarın, Vergiler düşülmeksizin, faturadaki tutara eşit olmasını sağlayacaktır.
    • Bölüm 15.19'daki (Tanımlar) "Vergiler" tanımı aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 15.19 Tanımlar.
    • "Vergiler", Hizmetlerin icra ve ifasıyla ilişkili geçerli kanuna uygun şekilde devlet tarafından getirilen tüm vergiler anlamında olup, bu vergilere tüm harçlar, gümrük vergileri ve tüm doğrudan veya dolaylı vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir (alakalı tüm cezalar ya da faiz tutarları da dahil, ancak Google'ın kârını temel alan vergiler hariçtir).
   • Asya Pasifik (Avustralya, Japonya, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur hariç tüm bölgeler) ve Latin Amerika (Brezilya hariç tüm bölgeler)
    • Bölüm 15.12 (Geçerli Kanun) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 15.12 Geçerli Kanun; Tahkim.
     • (a) İŞBU SÖZLEŞME VEYA ALAKALI HERHANGİ BİR GOOGLE ÜRÜN VE HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TÜM DAVALAR (İŞBU SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VEYA İFASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK DAHİL) ("Anlaşmazlık"), KALİFORNİYA'DAKİ KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI HARİÇ TUTULMAK KAYDIYLA, ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAKTIR.
     • (b) Taraflar, herhangi bir Anlaşmazlığı, Anlaşmazlığın ortaya çıkmasını takip eden 30 gün içinde iyi niyetle çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Anlaşmazlık 30 gün içinde çözülmezse Amerikan Tahkim Birliği'nin Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Merkezi tarafından bu Sözleşme tarihinden itibaren geçerli olan Hızlandırılmış Ticari Kurallar ("Kurallar") uyarınca tahkim yoluyla çözülmelidir.
     • (c) Taraflar, karşılıklı olarak bir hakem seçecektir. Tahkim; ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara İlçesinde gerçekleştirilecektir.
     • (d) Taraflardan her biri, tahkim kararı beklenirken kendi haklarını korumak için gerekli görülen ihtiyati tedbirin alınması amacıyla herhangi bir yetkili mahkemeye başvurabilir. Hakem, Sözleşmedeki telafi ve sınırlamalarla tutarlı şekilde adil telafi veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.
     • (e) Alt bölüm (g)'deki gizlilik gereksinimlerine tabi olarak, taraflardan her biri, herhangi bir yetkili mahkemeye dilekçeyle başvurarak ilgili tarafın haklarını veya mülkünü korumak için gerekli görülen bir mahkeme emrini çıkarttırabilir. Söz konusu dilekçe, bu geçerli kanun ve tahkim bölümünün ihlali veya bu bölümden feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve yargı kararını gözden geçirme yetkisi de dahil olmak üzere, hakemin yetkisini etkilemeyecektir. Taraflar; ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara İlçesi mahkemelerinin işbu Bölüm 15.12 (e) kapsamında herhangi bir emir vermeye yetkili olduğunu kabul eder.
     • (f) Tahkim kararı taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak ve kararın ifası yetkili herhangi bir mahkemeye (taraflardan herhangi biri veya tarafların herhangi bir mülkü üzerinde yargı yetkisi bulunan tüm mahkemeler dahil) sunulabilecektir.
     • (g) İşbu Bölüm 15.12'ye (Geçerli Kanun; Tahkim) uygun olarak gerçekleştirilen tüm tahkim süreçleri, Bölüm 7 (Gizli Bilgiler) kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilecek olup bu bilgilere şunlar dahildir: (i) tahkim sürecinin mevcudiyeti, (ii) tahkim sürecinde paylaşılan tüm bilgiler ve (iii) tahkim süreciyle ilgili tüm şifahi iletişimler ve dokümanlar. Bölüm 7 (Gizli Bilgiler) kapsamındaki bilgi paylaşma haklarına ek olarak taraflar, işbu Alt bölüm 15.12 (g)'de açıklanan bilgileri, Alt bölüm 15.12 (e) kapsamında çıkarılacak bir karar veya bir tahkim kararının yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda yetkili bir mahkemeye beyan edebilir, ancak tarafların söz konusu yargı sürecinin kamera karşısında (gizli olarak) yapılmasını talep etmesi zorunludur.
     • (h) Taraflar; tahkim ücretlerini, hakemin atayacağı bilirkişi ücret ve giderlerini ve tahkim merkezinin idari giderlerini Kurallara uygun olarak ödeyecektir. Hakem, nihai kararında üstün gelmeyen tarafın, söz konusu ücretler için üstün gelen tarafça önceden ödenen tutarı tazmin etmekle yükümlü olduğunu belirleyecektir.
     • (i) Hakemin Anlaşmazlıkla ilgili nihai kararı ne olursa olsun, taraflardan her biri, kendi avukat ve bilirkişilerinin ücret ve giderlerini üstlenecektir.
   • Asya Pasifik - Endonezya
    • Yeni Bölüm 8.8 eklenmiştir:
    • 8.8 Fesih Feragatnamesi. Bu Sözleşmenin iptal edilmesi için bir mahkeme kararı veya emrinin gerekli görülmesi durumunda taraflar, yürürlükteki yasalar kapsamında herhangi bir hükümden feragat etmeyi kabul eder.
    • Bu Sözleşmenin Endonezce sürümüne buradan erişilebilir ve Bölüm 15.18 (Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 15.18 Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Bu Sözleşme, Endonezce ve İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. İki sürüm de orijinallik açısından birbirine eşittir. Endonezce sürüm ile İngilizce sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık veya yorum farkı olması durumunda taraflar, Endonezce sürümdeki ilgili kısımda değişiklik yaparak İngilizce sürümün ilgili kısmıyla tutarlı hale getirmeyi kabul eder.
   • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Tüm bölgeler
    • Bölüm 2.2 (Ödeme) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 2.2 Ödeme. Müşteri, faturada belirtilen para birimi cinsinden tüm Ücretleri ödeyecektir. Tüm Ücretlerin fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Google'ın birden fazla fatura sağlama yükümlülüğü yoktur. Havale yoluyla yapılan ödemelerde Google tarafından sağlanan banka bilgileri bulunmalıdır. Müşteri, Sözleşmeyi Google Commerce Limited ile imzaladıysa Google, ödemeleri, ofisleri Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, SW1W 9TQ, Birleşik Krallık adresinde bulunan, İngiltere ve Galler'de tüzel kişilik kazanmış bir şirket olan Google Payment Limited üzerinden tahsil edebilir.
   • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre
    • Bölüm 15.19 (Tanımlar), Bölüm 15.20 (Tanımlar) olarak değiştirilmiştir.
    • Yeni Bölüm 15.19 eklenmiştir:
    • 15.19 EECC Feragatnamesi.
     • (a) İşbu Bölüm 15.19 (EECC Feragatnamesi) ile ilişkili olarak; "mikro işletme", "küçük işletme" ve "sivil toplum kuruluşu" terimleri, EECC'de aynı anlama sahiptir. "EECC" kısaltması, Avrupa Elektronik Haberleşme Yasası [Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Aralık 2018 tarihli (AB) 2018/1972 Direktifi tarafından belirlenen şekilde] anlamındadır.
     • (b) Taraflar, EECC kapsamında şunları kabul eder: (i) mikro işletmelere, küçük işletmelere ve sivil toplum kuruluşlarına belirli haklar sunulmaktadır ve (ii) (i) fıkrasında atıfta bulunulan kategorilerde yer almayan müşteriler, belirli haklardan feragat etmeyi açık olarak kabul edebilir.
     • (c) Müşteri bir mikro işletme, küçük işletme veya sivil toplum kuruluşu ise aşağıdaki maddeler kapsamında sahip olabileceğiniz tüm haklardan feragat etmeyi kabul eder:
      • (i) Müşterinin sözleşme öncesi belirli bilgileri almasına izin veren EECC'deki Madde 102(1);
      • (ii) Müşterinin sözleşme özeti almasına izin veren EECC'deki Madde 102(3);
      • (iii) Maksimum sözleşme süresini belirli hizmetler için 24 ayla sınırlandıran EECC'deki Madde 105(1) ve
      • (iv) EECC'deki diğer hakların kapsamını aynı Google Workspace Sözleşmesi kapsamında yer alan tüm hizmetleri içerecek şekilde genişleten EECC'deki Madde 107(1) [yukarıda açıklandığı üzere Madde 102(3) ve 105(1) dahil].
   • Kuzey Amerika - Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika (Brezilya hariç tüm bölgeler)
    • Yeni Bölüm 3.9 eklenmiştir:
    • 3.9 COPPA ve Ebeveyn İzni. Müşteri, 13 yaşın altındaki Son Kullanıcıların Hizmetlere erişimine izin veriyorsa, Google Workspace for Education Gizlilik Uyarısı'nda açıklandığı üzere, ilgili Son Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımıyla ilişkili olarak Çocukların İnternette Gizliliğini Koruma Yasası ("COPPA") kapsamında Müşteriden belirli izinler alınması zorunludur (Müşterinin yargı alanında COPPA'nın uygulanabilir olduğu ölçüde). 18 yaş altındaki Son Kullanıcıların Ek Ürünlere erişmesine veya bunları kullanmasına izin verebilmesi için Müşterinin öncelikle, etkinleştirmeyi düşündüğü tüm Ek Ürünlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımıyla ilişkili olarak ebeveyn izni alması gereklidir.
    • Yeni Bölüm 7.3 eklenmiştir:
    • 7.3 FERPA. Taraflar, (a) Müşteri Verilerinin, FERPA'ya ("FERPA Kayıtları") tabi eğitim kayıtlarındaki kimliği tanımlayabilecek bilgileri içerebileceğini ve (b) Müşteri Verilerinin FERPA Kayıtlarını içermesi halinde, Google'ın bir "Okul Yetkilisi" ("School Official": FERPA'da ve uyguladığı düzenlemelerde bu terim kullanıldığı için) kabul edileceğini ve FERPA'ya uyacağını kabul eder. "FERPA", zaman zaman düzeltilen veya başka şekillerde değiştirilen Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası (20 U.S.C. 1232g) ve Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası Düzenlemeleri'dir (34 CFR Kısım 99).
    • Bölüm 15.19 (Tanımlar), Bölüm 15.20 (Tanımlar) olarak değiştirilmiştir.
    • Yeni Bölüm 15.19 eklenmiştir:
    • 15.19 Hizmet Geliştirme. Hizmetler yalnızca özel girişim tarafından geliştirilmiş olup ticari bilgisayar yazılımı ve alakalı dokümanlardan oluşmakta ve ilgili Federal Satın Alma Yönetmelikleri ile bunların daire eklerinde belirtilen anlamı taşımaktadır.
   • Yalnızca Kamu Eğitim Kurumları için geçerlidir: Kuzey Amerika - Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika (Brezilya hariç tüm bölgeler)
    • Bölüm 2.5 (Geciken Ödemeler; Askıya Alma) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 2.5 Geciken Ödemeler; Askıya Alma. Geç ödemelere, ödeme vadesinin 30 gün sonrasından, ödemenin tamamen yapıldığı tarihe kadar %1,5 oranında (veya yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulanabilir. Ayrıca Müşteri, Hizmetlerle ilişkili ödemesini geciktirmişse Google, Hizmetleri Askıya Alabilir veya Bölüm 8.3'e (İhlal Nedeniyle Fesih) istinaden Sözleşmeyi ihlal nedeniyle feshedebilir.
    • Bölüm 13.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 13.2 Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri. Google, Müşterinin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyetine yönelik hak ihlali sonucunda zarar görürse veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yasal İşlemine konu olursa, geçerli federal yasalar, eyalet yasaları, yerel yasalar ya da diğer yasalar kapsamında sunulan telafileri kullanacaktır.
    • Bölüm 15.12 (Geçerli Kanun) aşağıdaki ifadelerle değiştirilmiştir:
    • 15.12 Geçerli Kanun. Müşteri ABD'deki bir şehir, ilçe veya eyaletin devlet kuruluşuysa Sözleşme geçerli yasa ve yargı yeri konusunda hüküm ifade etmez.

Önceki Sürümler

1 Nisan 2021

17 Şubat 2021

Kuzey ve Güney Amerika (6 Ekim 2020)

Asya Pasifik (6 Ekim 2020)

EMEA (6 Ekim 2020)